Learning Centre

Experiments on experiments – Service design explorations in the Finnish Immigration Service (Migri)

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salgado, Mariana
dc.contributor.author Kokki, Anna
dc.date.accessioned 2018-12-12T13:21:22Z
dc.date.available 2018-12-12T13:21:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35415
dc.description.abstract In Finland, experimentation and culture of experimentation have been lately driven forward by the current Prime Minister’s Office’s key project Experimental Finland, where experimenting has been promoted as a way to develop ideas, services and innovations. In this thesis, I study experimentation and service design practice in the Finnish public sector and more closely, in the Finnish Immigration Service (Migri). By using service design methods, I study how these approaches are being implemented in Finland through three case studies conducted during a 6-month internship in Migri's service design team, Inland Design. I argue that complex societal challenges are putting pressure on public-services and recognise that design approaches are increasingly used in public sector development, in Finland and internationally. Despite the increasing interest, experimentation and design practice in the public sector has yet not been researched much. The practical objectives in this thesis include understanding the current discussion around experimentation and design in the public sector. Additionally, objectives include opening up how designers can advance experimentation, and describing both the opportunities for and challenges in experimenting in the Finnish public sector. I use participant observation and design experiments to study experimentation in Migri. Service design methods are used in the design experiments that form the three case studies, which I use to learn about the key features of experimentation. I understand experiments broadly as new and concrete actions, that aim to test and try new actions, functions and practices in Migri. Moreover, I use participant observation to record my experience and the occurrences in the organisation. The main contribution of this thesis is to offer a description of the first steps of advancing experimentation by service design methods in an organisation within the Finnish government. I conclude that experimentation is affected by hierarchical structure, experimenter’s connections and networks or capability to form new ones. It is recognised that experimenting is always formed and dependent on the context. Characteristics of the public sector set challenges for experimenting, as it aims to promote light planning and learning fast from mistakes. Moreover, communication and vocabulary are crucial for experimenting. In communications, experimentation can be used to open doors, but the understanding of the word varies. Thus, it is essential to use the word wisely, build experimental approaches into projects in organisations and offer examples and stories to support understanding of experimentation as a tool for development work. Finally, I suggest that design research could help to understand how to spread the learning results from experimentation. Furthermore, as language and communications are recognised as one of the critical features in implementing design, and starting experiments, it could be valuable to better understand how design is comprehended and experienced in the Finnish public sector. en
dc.description.abstract Kokeilut ja kokeilukulttuuri ovat Suomessa olleet pinnalla pääministeri Juha Sipilän kärkihankkeen, Kokeilevan Suomen, myötä. Kärkihankkeessa kokeiluja on markkinoitu tapoina edistää uusien ideoiden, palveluiden ja innovaatioiden kehittämistä. Maisterityössäni tarkastelen kokeilemista ja palvelumuotoilua Suomen julkishallinnossa. Tutkin kokeilukulttuuria ja palvelumuotoilun käyttämistä julkisella sektorilla Maahanmuuttovirastossa (Migri) kolmen tapaustutkimuksen kautta, jotka sisältyvät kuuden kuukauden mittaiseen työharjoitteluuni Migrin Inland Design palvelumuotoilutiimissä. Tapaustutkimukset muodostavat kolme kokeilua, joissa käytän palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja. Esitän, että julkisten palveluiden tarjoajilla on tarve vastata kompleksisiin yhteiskunnan haasteisiin ja kehittää palveluitaan. Tässä kehitystyössä muotoilua käytetään enenevissä määrin, ja muotoilusta julkisella sektorilla käydään keskustelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Esittelen muotoilun suuntaukset, jotka nousevat muotoilusta julkisella sektorilla käytävästä keskustelusta ja tämän kautta positioin tutkimuksen palvelumuotoilun kentälle. Käyn läpi näkökohtia kokeiluihin yleisesti ja esittelen, miten kokeilukulttuuri on ilmennyt Suomessa. Kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta kokeilukulttuuria ja muotoilua julkishallinnossa on tutkittu toistaiseksi vähän. Tämän työn tavoitteena on tarjota kuvaus siitä, miten muotoilijat voivat tukea kokeiluja, ja lisäksi kuvailla miten mahdollisuudet ja haasteet kokeilemiselle ilmenevät Suomessa. Käytän osallistuvaa havainnointia ja muotoilumenetelmin tuettuja kokeiluja kokeilemisen tarkasteluun Migrissä. Kolmen kokeilu-tapaustutkimuksen avulla opin kokeilemisen pääpiirteistä. Tässä työssä ymmärrän kokeilut laajasti uusina ja konkreettisina toimintoina, joiden avulla tes- tataan uudenlaisia toimintoja ja toimintatapoja Migrissä. Osallistuvan havainnoinnin avulla dokumentoin kokemustani ja mitä organisaatiossa tapahtuu harjoittelujaksoni aikana. Työn tuloksena on kuvaus ensimmäisistä askelista ja yrityksistä edistää kokeilemista palvelumuotoilun työkalujen keinoin Suomen julkishallinnossa. On tunnistettavissa, että kokeileminen on aina sidoksissa kontekstiinsa ja muotoutuu sen mukaan. Esitän, että kokeilemiseen vaikuttaa hierarkkinen rakenne, ja kokeilijan verkostot sekä kokeilijan kyky luoda uusia verkostoja. Julkishallinnolle ominaiset piirteet kuten hierarkia asettavat kokeiluille haasteita, koska kokeiluilla halutaan edistää kevyempää suunnittelua ja nopeaa oppimista. Lisäksi sanasto ja kokeiluista viestiminen korostuvat kokeilukulttuurin edistämisessä. Viestimisessä kokeiluja voidaan käyttää keskusteluyhteyksien luomisessa, mutta ymmärrys sanan merkityksestä vaihtelee. Tämän vuoksi on tärkeää käyttää sanaa harkiten, sisällyttää kokeiluja prosessien eri vaiheisiin organisaatioissa ja tarjota esimerkkejä ja tarinoita, jotka tukevat yhteisen ymmärryksen rakentumista. Lopuksi ehdotan, että muotoilututkimus voisi kasvattaa ymmärrystä siitä, miten oppeja kokeiluista voidaan levittää laajemmalle yleisölle. Lisäksi, koska kommunikaatio ja yhteisen ymmärtämisen edistäminen nousee suurena teemana niin muotoilun kuin kokeilujenkin integroinnissa, voisi olla arvokasta tutkia miten muotoilu ymmärretään ja koetaan Suomen julkishallinnossa. fi
dc.format.extent 97+33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Experiments on experiments – Service design explorations in the Finnish Immigration Service (Migri) en
dc.title Kokeiluja kokeiluista – havaintoja palvelumuotoilusta Maahanmuuttovirastossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword experimentation en
dc.subject.keyword experiments en
dc.subject.keyword service design en
dc.subject.keyword public services en
dc.subject.keyword culture of experimentation en
dc.subject.keyword design for government en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812126431
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Berglund, Eeva
dc.programme Creative Sustainability en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics