UX-suunnittelu nyt ja odotukset tulevaisuudessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Karhumaa, Arja
dc.contributor.advisor Nieminen, Marko
dc.contributor.author Kinnari, Marjut
dc.date.accessioned 2018-12-12T13:18:42Z
dc.date.available 2018-12-12T13:18:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35392
dc.description.abstract UX-suunnittelija on 2000-luvulla yleistynyt ammattinimike, jonka keskiössä on sovellusten ja digitaalisten palveluiden käyttökokemussuunnittelu. UX-suunnittelun tarkoitus on tehdä teknisistä palveluista käyttäjilleen lähestyttävämpiä sekä mahdollisimman helppokäyttöisiä.UX-suunnittelijan ammatissa toimii joukko hyvin erilaisen taustan omaavia ihmisiä. Kaikkien suunnittelijoiden yhteinen päämäärä on silti arvon luonti sekä käyttäjien huomioiminen suunnittelussa. Tämä työ tarkastelee UX-suunnittelua, sen eri työvaiheita sekä teknologian uusimpia keksintöjä, joilla on vaikutusta käyttökokemussuunnittelun toteutukseen tulevaisuudessa. Teknologian kehittyminen nopeuttaa työn toteutusta ja muuttaa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti tekoäly, automaatio, koneoppiminen, äänenohjausjärjestelmät, AR-tekniikka ja erilaiset puettavat teknologiat. UX-suunnittelijoiden taustoissa korostuu teknisen, visuaalisen ja kaupallisen alan osaaminen. Tämä tutkimus selvitti näiden suunnittelun eri osa-alueiden painotusta nykyisessä UX-suunnittelussa sekä työn painotusten muuttumista suunnittelijan työkalujen kehittyessä. Tämän työn tutkimusmenetelmäksi on valittu teemahaastattelu, jossa haastatellaan neljää eri UX-suunnittelun ammattilaista heidän kokemuksistaan alalla työskentelystä ja alan kehittymisestä. Kaikki haastatellut suunnittelijat edustavat UX-suunnittelun eri osa-alueita. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että UX-suunnittelijaa pidetään hyvin trendikkäänä ammattinimikkeenä, jonka ei nähdä kestävän aikaa. Suunnittelijoiden laaja-alaista osaamista perusteltiin kommunikaation parantamisella niin asiakkaan kuin työryhmänkin suuntaan. Kenelläkään haastatelluista ei myöskään ollut kokemusta suunnittelusta uudelle teknologialle. Tämä johtui siitä, että tässä työssä mainitut teknologiat ovat vasta niin varhaisessa kehitysvaiheessa, ettei niille ole tehty kattavaa käyttäjätutkimusta. Haasteeksi uusien teknologioiden yleistymiselle nähtiin myös Suomen syrjäinen sijainti. Tulevaisuuden suunnittelulta suunnittelijat toivoivat erityisesti käytännönläheisyyttä sekä kriisien ja turvallisuuden huomioimista suunnittelutyössä. fi
dc.description.abstract UX designer has become a common profession title in the 21st century, which focus is on designing applications and user experience for digital services. UX design is designed to make technical services to their users more approachable and as easy to use as possible. The UX designer's occupation involves a number of people with a very different background. However, designers' common goal is to create value and to consider users in design. This work reviews UX design, its various stages of work, and latest technology innovations, which will have an impact on the implementation of user experience design in the future. Technology development will speed up the implementation of work and change the interaction between man and computer. The focus is on artificial intelligence, automation, machine learning, sound control systems, AR technology and various wearable technologies. UX designers emphasise technical, visual and commercial expertise. This study investigated the weighting of the different areas of these design in the current UX design as well as changes in the work emphasis as the designer tools develop. In this work theme interview was selected as a research method. This study interviewed four different UX design professionals about their experiences in the field of work and the development of the field. All interviewees designers represent different aspects of UX design. As a result of the study, it was found that UX design is considered as a very trendy professional title, that cannot be seen to last for a long time. The broad expertise of designers was justified improving communication to both the customer and the working team. None of the interviewees also had experience in designing new technology. This was due to the fact that the technologies mentioned in this work are only in the early stages of development that no comprehensive user study has been conducted. Finland's isolated location was also seen as a challenge for the spread of new technologies. For the future of design, designers hoped especially in terms of pragmatism, as well as considering crises and security in design work. en
dc.format.extent 122
dc.language.iso fi en
dc.title UX-suunnittelu nyt ja odotukset tulevaisuudessa fi
dc.title UX design now and in the future en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword UX fi
dc.subject.keyword UX-suunnittelija fi
dc.subject.keyword käyttökokemussuunnittelu fi
dc.subject.keyword käyttäjälähtöinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword UX designer fi
dc.subject.keyword user experience fi
dc.subject.keyword user-centered design fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812126407
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Weselius, Hanna
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account