Legitimaatio- ja illegitimaatiostrategiat ympäristö- ja turvallisuusriskien viestinnässä - Diskurssianalyysi ydinvoiman riskiviestinnästä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Peltonen, Anu
dc.date.accessioned 2012-06-02T01:30:41Z
dc.date.available 2012-06-02T01:30:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3536
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisille ideologioille ydinvoiman ympäristö- ja turvallisuusriskien viestintä perustuu, ja mitä kielellisiä strategioita organisaatiot käyttävät legitimoidessaan tai illegitimoidessaan riskiä. Lisäksi tutkielma pohtii legitimaatiostrategioiden ja riskiviestinnän laajempaa merkitystä organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona käytetään kolmen ydinvoimateollisuuden intressiorganisaation, Fortumin, Greenpeacen ja Säteilyturvakeskuksen, ydinvoiman riskeistä ja turvallisuustyöstä kertovaa verkkosivuaineistoa. Tutkielman viitekehys nojaa diskurssiteoriaan ja kriittisen diskurssianalyysin perinteisiin sekä legitimaatioteoriaan. Analyysissa sovelletaan Vaaran ym. (2006) empiiristä mallia kielellisistä strategioista, jotka toimivat legitimoivien diskurssien rakennusosina. Menetelmä jakautuu temaattiseen analyysiin, ideologisten diskurssityyppien tunnistamiseen sekä legitimaatiostrategioita tunnistavaan tekstianalyysiin. Tulokset Ydinvoiman riskiviestinnässä voidaan erottaa kahdeksan keskeistä teemaa. Teemat käsittelevät turvallisuusjärjestelmiä, riskien realiteetteja, päästöjä ja jätteitä, tulevaisuutta ja organisaation tavoitteita, ilmastonmuutosta, osaamista, vastuuta, valvontaa ja päätöksentekoa sekä ydinaseita. Aineistosta voidaan tunnistaa yhdeksän erilaista ideologista diskurssityyppiä, jotka ovat neoliberaali, nationalistinen, humanistinen, kansainvälisen solidarismin-, ekologistinen, populistinen, oikeuspositivistinen, environmentalistinen ja positivistinen diskurssityyppi. Näissä diskurssityypeissä hyödynnetään viittä legitimaatiostrategiaa, jotka ovat normalisointi, autorisointi, rationalisointi, moralisointi ja narrativisointi. fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Legitimaatio- ja illegitimaatiostrategiat ympäristö- ja turvallisuusriskien viestinnässä - Diskurssianalyysi ydinvoiman riskiviestinnästä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword riskiviestintä
dc.subject.keyword legitimaatio
dc.subject.keyword ydinvoima
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206031735
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon riskienhallinta
dc.subject.helecon risk management
dc.subject.helecon ympäristö
dc.subject.helecon environment
dc.subject.helecon turvallisuus
dc.subject.helecon security
dc.subject.helecon energia
dc.subject.helecon energy
dc.subject.helecon ydinvoima
dc.subject.helecon nuclear energy
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 12809
dc.date.dateaccepted 2012-05-20
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account