Sijoittajakäyttäytyminen ja Finanssikriisi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Viinanen, Inga
dc.date.accessioned 2012-05-26T01:30:38Z
dc.date.available 2012-05-26T01:30:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3524
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ensimmäiseksi, minkälaisia sijoittajia Helsingin OP Pankin asiakkaat ovat. Erityisesti tutkielma tarkastelee sijoittajakäyttäytymistä sukupuoli- ja ikänäkökulmista. Tutkielman toisena tavoitteena on tarkastella vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin vaikutuksia asiakkaiden varallisuuteen, erityisesti sijoituksiin ja talletuksiin. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan finanssikriisin vaikutuksia asiakkaiden riskinsietoon eli sitä: ovatko asiakkaat vähentäneet riskillisiin sijoituskohteisiin sijoittamista. LÄHDEAINEISTO Tutkielma pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen sekä empiiriseen osioon. Tutkielman empiirisessä osiossa on käytetty paneeliaineistoa 942 Helsingin OP Pankin asiakkaista vuosilta 2005–2010. Aineisto on kerätty Helsingin OP Pankin tietojärjestelmästä. Empiirisessä tutkimuksessa on käytetty lineaarista regressiomallia, joka pohjautuu muun muassa Bucher-Koehnin ja Ziegelmyerin (2011) tutkimuksessaan käyttämiin malleihin. TULOKSET Saaduista tuloksista kävi ilmi, että Helsingin OP Pankin asiakkaissa on nähtävissä niin sukupuoli- kuin ikäeroja sijoittajakäyttäytymisessä. Erityisesti tuloksissa ilmeni, että miehet sijoittavat aktiivisemmin osakkeisiin kuin naiset. Vastaavasti naiset sijoittavat aktiivisemmin rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin. Miehillä näyttää tämän perusteella olevan suurempi riskinsieto, joka osaltaan voi johtua miesten korkeammasta varallisuuden asteesta. Ikäryhmittäisissä eroissa ilmeni, että korkein varallisuuden aste on vanhemmilla ikäryhmillä. Nuorten vähäisempään varallisuuteen vaikuttaa selkeästi opiskeluaikojen taloudelliset rajoitteet, työuran alkuvaihe, oman asunnon hankinta sekä perheen perustaminen. Nuoret sijoittavat rahastoihin yhtä aktiivisesti kuin vanhemmat ikäryhmät, mutta osakkeisiin sijoittaminen yleistyy iän myötä. Finanssikriisin vaikutuksista on nähtävissä, että suurimmat muutokset tapahtuivat rahastojen ja osakkeiden osalta. Regressiotulosten perusteella rahastosijoittaminen on alentunut. Tuloksissa on myös nähtävissä se, että asiakkaat ovat siirtäneet sijoituksiaan turvallisempiin kohteisiin, kuten talletuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Kuitenkin miesten ja nuorten asiakkaiden osalta on nähtävissä aktivoitumista osakesijoittamisessa finanssikriisin aikana. Vastaavasti naiset ovat lisänneet sijoittamista joukkovelkakirjalainoihin. Näiden tulosten valossa miesasiakkaat ja nuoret ovat halunneet altistua riskeille finanssikriisin aikana. fi
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sijoittajakäyttäytyminen ja Finanssikriisi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword sijoittajakäyttäytyminen
dc.subject.keyword perinteinen rahoitustiede
dc.subject.keyword käyttäytymistieteellinen rahoitus
dc.subject.keyword sukupuoli
dc.subject.keyword ikä
dc.subject.keyword heuristiikat
dc.subject.keyword finanssikriisi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205271726
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon sijoittajat
dc.subject.helecon investors
dc.subject.helecon käyttäytyminen
dc.subject.helecon behaviour
dc.subject.helecon rahoitusmarkkinat
dc.subject.helecon financing markets
dc.subject.helecon kriisi
dc.subject.helecon crisis
dc.ethesisid 12800
dc.date.dateaccepted 2012-05-07
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account