Absoluuttisen tuoton markkinoilla - Narratiivinen tarkastelu hedge fund -managerien työstä tietokykykapitalismin finanssimarkkinoilla.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kananoja, Lauri
dc.date.accessioned 2012-05-25T01:30:42Z
dc.date.available 2012-05-25T01:30:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3516
dc.description.abstract ABSOLUUTTISEN TUOTON MARKKINOILLA TUTKIELMAN TAVOITTEET JA VIITEKEHYS Tutkielman tavoitteena oli yhdistää kaksi hyvin erilaisista akateemisen diskurssin tutkimustraditiosta ponnistavaa tieteenhaaraa ja tutkia niiden realisoitumista finanssimarkkinoilla. Tutkielma pyrki yhdistämään yhtäältä tietotaloudellis-filosofisen ja lähtökohtaisesti kommunistis-vasemmistolaisen teoretisoinnin ja toisaalta käyttäytymisperustaisen rahoitusteorian, jonka juuret ovat vahvasti kapitalistiset. Yhdistämisen viitekehykseksi tutkielma valitsi finanssimarkkinat ja niillä toimivat absoluuttista tuottoa asiakkailleen lupaavat hedge fund -managerit. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkielma loi ensiksi käsitteellisen viitekehyksen molemmista tutkimustraditioista ja niiden pääargumenteista. Muodostetussa viitekehyksessä tutkielma hahmotteli finanssimarkkinasommitelman sekä tietotaloudellis-filosofisesta teoretisoinnista että käyttäytymisperustaisesta rahoitusteoriasta yhdistämällä pääargumentit kolmeksi väittämäksi, jotka kuvaavat tutkielman tutkittaviksi valittujen hedge fund -managerien työtä tietokykykapitalismin finanssimarkkinoilla – siis osto- ja myyntipäätösten tekoa absoluuttisen tuoton lupauksen lunastamiseksi. Väittämiä empiirisesti tutkimalla tutkielman kolmas tavoite, teorioiden realisoituminen finanssimarkkinoilla, täyttyi. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Tutkielman väittämien empiiriseksi tutkimiseksi valittiin kerronnallinen lähestymistapa. Empiirinen tutkimus toteutettiin narratiivisella tutkimusotteella ja sitä tukemaan valjastettiin Likert-asteikollinen standardoitu kysymyssarja. Narratiivisen tutkimusotteen aineisto kerättiin neljästä hedge fund -managerin haastattelusta, joissa kysymyksenasettelun tarkoituksena oli mahdollistaa managerien itsenäinen ja vapaa kerronta taustoista ja kokemuksesta, finanssimarkkinoista, sekä osto- ja myyntipäätösten tekemisestä. Tutkimus keskittyi ainoastaan managerien kertomuksiin subjektiivisina näkemyksinä, eikä se pyrkinyt selvittämään sijoitusstrategioita tai sijoitustoiminnan lopputuloksia. Standardoidun kysymyssarjan tarkoitus oli tukea managerien kertomusten näkemyksiä ja luoda kertomuksia laajempi aineisto väittämien tutkimiseksi. KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET Tutkielman keskeinen tutkimustulos on se, että systemaattisesti ja analyyttisesti työtään tekevien ja epätäydellisten markkinoiden hypoteesin tunnustavien hedge fund -managerien päätöksentekoa voidaan kuvailla tietotaloudellis-filosofisesta diskurssista kumpuavien käsitteiden kautta. General intellect, biopolitiikka ja virtuoosisuus ovat siten käsitteellisellä tasolla yhdistettävissä niin hedge fund -managerien työhön, finanssimarkkinoihin kuin käyttäytymisperustaiseen rahoitusteoriaan. Prekaarit piirteet sen sijaan eivät kuvaa hedge fund -managerien työtä finanssimarkkinoilla. fi
dc.format.extent 144
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Absoluuttisen tuoton markkinoilla - Narratiivinen tarkastelu hedge fund -managerien työstä tietokykykapitalismin finanssimarkkinoilla. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword Anomalia
dc.subject.keyword Biopolitiikka
dc.subject.keyword Epätäydelliset markkinat
dc.subject.keyword Finanssimarkkinat
dc.subject.keyword General intellect
dc.subject.keyword Hedge fund
dc.subject.keyword Markkinasentimentti
dc.subject.keyword Postfordistinen talous
dc.subject.keyword Prekaarisuus
dc.subject.keyword Spekulaatio
dc.subject.keyword Virtuositeetti
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205261719
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon rahoitusmarkkinat
dc.subject.helecon financing markets
dc.subject.helecon markkinat
dc.subject.helecon markets
dc.ethesisid 12793
dc.date.dateaccepted 2012-05-04
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse