Learning Centre

Adoption of DevOps Practices in the Finnish Software Industry: an Empirical Study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Keränen, Tuomas
dc.contributor.author Laihonen, Paul
dc.date.accessioned 2018-10-17T08:09:10Z
dc.date.available 2018-10-17T08:09:10Z
dc.date.issued 2018-10-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34400
dc.description.abstract DevOps is a software development model with an objective to increase collaboration and information sharing between teams, produce fast feedback through frequent loops, and reduce error prone human interaction. This thesis researches the usage of these practices in the Finnish software industry by analysing a number of DevOps audits and by conducting post-mortem interviews for some of the audited organisations. As DevOps does not have an official definition, the DevOps maturity model was used as a baseline for the audits. Research methods included open and axial coding of the audits, and analysing the interviews. The aim was to understand how widely DevOps practices are being used and what are the most and least problematic areas. Results show that a lot of generally accepted software development practices which are included in the DevOps methodology are being used in the majority of organisations. These practices include the use of agile practices and proper version control. The more DevOps specific practices are used less although organisations found them equally useful. For the majority of the researched organisations, DevOps is now a standpoint for all software development. A comparison between organisations focusing mainly on the software industry and organisations focusing mainly on other industries shows that there is a clear distinction of problematic areas. Software organisations have relatively more issues in the quality assurance category, whereas the other organisations’ have relatively more problems on the environments and release category. The audited organisations were given a number of suggestions to improve their processes in the audits. The interviews showed that organisational priorities are more in the culture and management categories, whereas quality assurance and technologies and architecture were left on a smaller focus. en
dc.description.abstract DevOps on ohjelmistokehitysmalli, jonka tarkoituksena on lisätä tiimien välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa, nopeuttaa palautteen saamista lyhyillä palautesilmukoilla, sekä vähentää ihmisen virhealtista vaikutusta. Tämä diplomityön tutki näiden käytäntöjen harjoittamista suomalaisissa it-organisaatioissa. Tutkimus tapahtui analysoimalla aiemmin tehtyjä DevOps auditointeja sekä haastattelemalla osaa auditoitujen organisaatioiden henkilökunnasta. DevOps maturiteetti mallia käytettiin käsitteen pohjana, koska sillä ei ole virallista määritelmää. Tutkimusmenetelmät sisälsivät aksiaalista sekä avointa koodausta ja haastattelujen tarkempaa analysointia. Tavoitteena oli saada ymmärrys DevOps-käytäntöjen levinneisyydestä Suomessa, sekä niiden ongelmallisimmista osa-alueista. Tuloksista voi päätellä, että ohjelmistokehityksessä yleisesti hyväksytyt toimintatavat, jotka sisältyvät myös DevOps-käsitteen alle, ovat käytössä suurimmassa osassa organisaatioista. Nämä toimintatavat sisältävät esimerkiksi oikeaoppisen versionhallinnan sekä ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käytön. DevOpsille ominaisemmat menetelmät sen sijaan olivat selkeästi vähemmän käytettyjä, vaikkakin haastateltavat pitivät niitä yhtä hyödyllisinä. Suurin osa haastatelluista piti DevOpsia tämänhetkisen ohjelmistokehityksen lähtökohtana. Tutkimuksessa vertailtiin pääosin ohjelmistoteollisuudessa toimivien organisaatioiden ja pääosin ohjelmistoteollisuuden ulkopuolella toimivien organisaatioiden ongelmallisimpia alueita. Tulokset kertovat selkeitä ongelma-alueita kummallekin: ohjelmisto-organisaatioilla oli huomattavasti enemmän ongelmia laadunvarmistuksessa, kun taas muilla organisaatioilla oli enemmän ongelmia ohjelmistoympäristöissä ja ohjelmistojen julkaisussa. Auditoiduille organisaatioille annettiin vaihteleva määrä ehdotuksia auditointien yhteydessä. Haastattelujen perusteella organisaatioiden prioriteettina on ollut kulttuurilliset ja johdolliset kategoriat, kun taas laadunvarmistukseen ja teknologiaan sekä arkkitehtuuriin liittyvät suositukset jäivät pienemmälle huomiolle. fi
dc.format.extent 64+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Adoption of DevOps Practices in the Finnish Software Industry: an Empirical Study en
dc.title DevOps praktiikoiden käyttö suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword devops en
dc.subject.keyword software development en
dc.subject.keyword automation en
dc.subject.keyword quality assurance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810175475
dc.programme.major Control, Robotics and Autonomous Systems fi
dc.programme.mcode ELEC3025 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics