Essays on the Economics of Migration and Geography

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sarvimäki, Matti, Ass. Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.author Ansala, Laura
dc.date.accessioned 2018-10-16T09:03:16Z
dc.date.available 2018-10-16T09:03:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-8208-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8206-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34336
dc.description.abstract This thesis consists of three empirical essays examining the consequences of migration and residential choices from the perspective of moving individuals. The first essay examines whether Finnish children's completion of upper secondary education is associated with the upper secondary completion rates they are exposed to in their childhood municipalities of residence. The empirical estimation exploits between-sibling variation in moving siblings' childhood exposure to completion rates to account for families' non-random sorting into municipalities based on their unobservable characteristics. Conditional on these unobservables, children with a 10 percentage points higher exposure to completion rates in their childhood municipalities have a 1.9 percentage points higher likelihood of completing the degree themselves. Children with a more disadvantaged family background respond stronger to their childhood exposure. The impact of childhood exposure to completion rates does not reflect influences arising from changes in children's own family conditions, differences in other socio-economic characteristics of their childhood municipalities, or geographical differences in the access or returns to upper secondary education. The second essay investigates immigrants' labor market entry in Finland and Sweden, host countries with similar labor market institutions but large differences in their immigration histories. Nonetheless, immigrants' early integration processes in the two countries are remarkably similar. Immigrants tend to enter low-wage establishments where coworkers and the manager often are from the same origin region, but there is notable variation in entry characteristics by immigrants' region of origin. The characteristics of entry jobs are strong predictors of immigrants' entry and future earnings and job stability in the host country. The results suggest there are regularities in immigrants' labor market integration and ethnic segregation that are largely independent of the immigration history and ethnic diversity of the host country. The final essay documents the educational, crime and medical use outcomes of immigrant youth living in Finland and discusses what they suggest in terms of their integration into the Finnish society. The essay finds that in comparison to the children of natives, immigrants' offspring obtain less education, are more likely to be sentenced of a crime, and use less medical services. However, the differences become more nuanced once we condition on other parental background characteristics, suggesting that the observed differences do not merely stem from immigrants having a worse socio-economic background or living in poorer neighbourhoods than natives. The results are consistent with the hypothesis that Finnish welfare services designed to aid disadvantaged native youth do not similarly reach children of immigrants. en
dc.description.abstract Väitöskirja koostuu kolmesta empiirisestä esseestä, jotka käsittelevät muuttamisen ja asuinpaikkavalintojen seurauksia seurauksia muuttajien näkökulmasta. Ensimmäinen essee tarkastelee, onko suomalaisnuorten todennäköisyys suorittaa toisen asteen tutkinto yhteydessä heidän lapsuusaikansa asuinkuntien toisen asteen suoritusasteisiin. Empiirinen analyysi hyödyntää kuntien välillä muuttavien sisarusten välistä variaatiota kokemuksissa eri suoritusasteista korjatakseen perheiden välisistä havaitsemattomista eroista johtuvia epäsatunnaisia asuinkuntavalintoja. Nämä erot huomioituna, lapset joiden lapsuusaikana kokemat suoritusasteet ovat keskimäärin 10 prosenttiyksikköä korkeampia, suorittavat itse toisen asteen tutkinnon 1.9 prosenttiyksikköä todennäköisemmin. Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien vanhempien lapset reagoivat enemmän lapsuusaikanaan kokemiin suoritusasteisiin. Lapsuusaikana koetut suoritusasteet eivät heijasta perheen sisäisiä muutoksia, eroja kuntien sosioekonomisessa rakenteessa, tai maantieteellisiä eroja toisen asteen koulutuksen saavutettavuudessa tai taloudellisessa tuotossa. Toinen essee tarkastelee maahanmuuttajien työllistymistä Suomessa ja Ruotsissa - maiden, joiden työmarkkinainstituutiot ovat samankaltaiset, mutta joiden maahanmuuttohistoriat poikkeavat selvästi toisistaan. Tästä huolimatta, maahanmuuttajien integroitumisprosessit näissä maissa ovat hyvin samankaltaiset. Maahanmuuttajat työllistyvät tyypillisesti matalapalkkaisiin toimipaikkoihin, joissa esimies ja muut työntekijät ovat usein lähtöisin samalta alueelta. Ensimmäisten työpaikkojen ominaisuudet kuitenkin vaihtelevat selvästi lähtöalueen mukaan. Ensimmäisten työpaikkojen ominaisuudet ennustavat vahvasti maahanmuuttajien ensimmäisiä ja myöhempiä ansioita, sekä työuran vakautta. Tulokset viittavat siihen, että maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiossa ja etnisessä segregaatiossa on säännönmukaisuuksia, jotka eivät riipu isäntämaan maahanmuuttohistoriasta tai etnisestä monimuotoisuudesta. Kolmas essee dokumentoi maahanmuuttajien lasten koulutukseen, rikollisuuteen ja lääkkeiden käyttöön liittyviä tulemia, ja pohtii mitä tulokset kertovat näiden lasten integroitumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Verrattaessa suomalaistaustaisiin lapsiin, maahanmuuttajien lasten koulutustaso on heikompi, he tekevät todennäköisemmin rikoksia, ja käyttävät vähemmän lääkepalveluita. Lasten erilaiset perhetaustat huomioituna, nämä erot maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten lasten välillä muuttavat luonnettaan, viitaten siihen ettei maahanmuuttajalasten heikompi pärjääminen johdu vain heidän sosioekonomisesta asemastaan tai asuinympäristöstään. Tulokset tukevat hypoteesia siitä, että heikommassa asemassa oleville nuorille suunnatut hyvinvointipalvelut Suomessa eivät yhtäläisesti saavuta maahanmuuttajalapsia. fi
dc.format.extent 19 + app. 140
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 188/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: Ansala, Laura. Completing Upper Secondary Education: Does Where You Grow Up Matter?
dc.relation.haspart [Publication 2]: Ansala, Laura; Åslund, Olof; Sarvimäki, Matti. Immigration History, Entry Jobs and the Labor Market Integration of Immigrants.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Ansala, Laura; Hämäläinen, Ulla; Sarvimäki, Matti. Slipping through the Cracks of a Welfare State? Children of Immigrants in Finland. VATT Working Papers n:o 72. DOI: /10.2139/ssrn.2753976
dc.subject.other Economics en
dc.title Essays on the Economics of Migration and Geography en
dc.title Esseitä muuttoliikkeen ja maantieteen taloustieteestä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword economic geography en
dc.subject.keyword migration en
dc.subject.keyword education en
dc.subject.keyword talousmaantiede fi
dc.subject.keyword muuttoliike fi
dc.subject.keyword maahanmuutto fi
dc.subject.keyword koulutus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8208-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Liski, Matti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.opn Glitz, Albrecht, Asst. Prof., Universitat Pompeu Fabra, Spain
dc.rev Glitz, Albrecht, Asst. prof., Universitat Pompeu Fabra, Spain
dc.rev Kortelainen, Mika, Dr., VATT Institute for Economic Research, Finland
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-03-07_1605


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account