Becoming a design-driven large organization: Challenges faced and support efforts needed to implement design thinking

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kelly, Peter
dc.contributor.author Kosmala, Martyna
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:19:04Z
dc.date.available 2018-10-05T07:19:04Z
dc.date.issued 2018-10-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34237
dc.description.abstract Nowadays, traditional industries are being increasingly disrupted by innovative solutions that are being brought onto the market by startups. To deal with the pressure from new startup disruptions, large and established organizations need to activate their corporate innovation efforts, to more efficiently convert new ideas into value-creating solutions. For this, one potential solution is to implement ‘Design thinking’ into company processes. Design thinking is a human-centered method to innovation that seeks solutions to users’ exact needs and desires. No uniform definition for design thinking exists in current literature. For years, the literature focused on challenges that are solved with the method, instead of challenges in its implementation to existing and defined processes. This thesis addresses these gaps by first exploring the differences in perception of design thinking within one large organization, and then investigating the challenges faced and support actions experienced as beneficial in the implementation of design thinking. This thesis conducted a thematic analysis of nine semi-structured interviews with industrial and user experience designers in a Fortune 500 multinational technology corporation, with operations in around 100 countries. The interviewees represented three distinct organizational contexts pre-defined based on their position and impact in the organization: lone designer in the region, unit-embedded design teams and global-level design managers. The results echoed previous literature as there was no consensus found in the definition of design thinking among interviewees, and instead the method was seen as a continuous scale of practices. The higher position the interviewee possessed in the organization, the more design thinking activities they were able to recognize, the less challenges they faced and the more supportive actions they knew. The practices of design thinking are implemented most efficiently when introduced in the processes incrementally. The managers had a key role in the success of implementation, both directly and indirectly. However, further research with increased data is needed to prove reliability of conclusions. en
dc.description.abstract Tänä päivänä perinteiset teollisuuden toimialat joutuvat muuttamaan strategiaansa ja toimintaansa markkinoille tulevien uusien yritysten ja keksintöjen myötä. Suuret yritykset pystyvät paremmin vastaamaan kilpailijoidensa tuottamiin uusiin ratkaisuihin kehittämällä omia sisäisiä innovaatiokykyjä ja -prosesseja. Tavoitteena on saada ideat tehokkaasti muutettua arvoa tuottaviksi ratkaisuiksi. Yksi tapa kehittää yrityksen innovatiivisuutta on omaksua muotoiluajattelu (engl. design thinking) osaksi organisaation toimintaa. Muotoiluajattelu on käyttäjäkeskeinen menetelmä tai lähestymistapa, joka pyrkii löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja palvellakseen käyttäjien todellisia tarpeita ja haluja. Muotoiluajattelua ja sen sovelluksia ei ole määritelty kirjallisuudessa yksiselitteisesti. Tähän asti tutkimus on pääasiallisesti keskittynyt haasteiden osalta niihin haasteisiin, joita menetelmän avulla voidaan ratkoa, eikä niihin jotka ilmenevät menetelmän tuomisessa suurten yritysten prosesseihin ja yrityskulttuuriin. Toisaalta menetelmän omaksumista ja sen sovelluksia on aikaisemmin tutkittu pääasiassa muotoilutoimistojen näkökulmista eikä niinkään teknologiayritysten osalta. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään, miten muotoiluajattelu koetaan eri puolilla isoa teknologiaorganisaatiota, mitä haasteita tulee vastaan sen omaksumisessa sekä millä tukitoiminnoilla niistä voisi selviytyä. Tutkimus toteutettiin teema-analyysina yhdeksän semi-strukturoidun haastattelun pohjalta. Haastateltavina toimivat teolliset-ja käyttäjäkokemusmuotoilijat kansainvälisestä Fortune 500 -listatusta teknologiayrityksestä. Haastateltavat edustivat kolmea eri organisaatiokontekstia: alueen ainoita muotoilijoita, yksikön sisällä toimivia muotoilutiimejä sekä globaalien muotoilutiimien vetäjiä. Vaikka lisätutkimuksia tarvitaan vielä suuremmalla tutkimusotannalla, jo tämän työn tulokset heijastavat aikaisempaa kirjallisuutta muotoiluajattelun termin monista eri tulkinnoista ja merkityksistä. Haastateltavien erilaisten määritelmien pohjalta voidaan todeta, että menetelmä voidaan nähdä käytäntömuotojen jatkuvana prosessina. Toisaalta mitä korkeammassa asemassa haastateltava työskenteli, sitä tutumpi menetelmä oli ja sitä vähemmän haasteita he raportoivat kohtaavansa. Nämä muotoilijat käyttivät myös enemmän tukitoimia hyödykseen. Esimiehet olivat suorasti ja epäsuorasti keskeisessä asemassa muutoksen onnistumisessa jokaisessa organisaatiokontekstissa. Tehokkaimpana tapana omaksua muotoiluajattelu osaksi oman organisaation prosesseja koettiin uusien käytäntöjen asteittainen levittäminen yritykseen. fi
dc.format.extent 97+2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Becoming a design-driven large organization: Challenges faced and support efforts needed to implement design thinking en
dc.title Suurten yritysten haasteet ja tukitoimet muotoiluajattelun soveltamisessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword corporate innovation en
dc.subject.keyword design thinking en
dc.subject.keyword large organizations en
dc.subject.keyword implementation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055319
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Björklund, Tua
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account