Co-Creating Magic: Bridging the Strategy-Execution Gap by Focusing on Employee Experience

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hietala, Henri
dc.contributor.author Sigfrids, Sebastian
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:18:35Z
dc.date.available 2018-10-05T07:18:35Z
dc.date.issued 2018-10-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34233
dc.description.abstract Globalization has turned the pace of competition up to eleven by dissolving local markets and making resources accessible worldwide. The firms that succeed in this turmoil are rapid change implementers capable of adapting to the current competitive environment, characterized by immense technology advancements and a shift from goods to services and ultimately experiences. This explicates the need for tech-savvy employees with the will and the ways to deliver a positive customer experience. In this thesis, the novel concept of employee experience was examined as a general management approach for solving the challenge of adaptability by studying its relation to the success of significant change. As to date, focusing on the employee experience has already been proposed as a means of creating positive customers experiences as well as aiding firms both in employee recruitment as well as retention. The study was conducted utilizing a qualitative single case study research strategy. The aim was to assess the role of employee experience regarding the success of implementing significant change by studying its relation to three influential factors: change characteristics, change enablers and change methods. The empirical study mapped the implementational efforts taken by the case company, which is midst implementing a new corporate strategy, to assess their relation to the theory on employee experience. The findings were synthesized by comparing the results of the empirical study to the existing body of knowledge concerning organizational change and strategy implementation. The study found a bidirectional impact between employee experience and implementation success of significant change. The findings suggest that radical change implemented iteratively affects the employee experience. On the contrary, employee experience offers change readiness and its constituting elements guiding principles for relieving the turmoil of change. Further, change management was found to offer a balancing role regarding setting the pace of change. en
dc.description.abstract Globaliseringen har märkbart ökat konkurrensens takt genom att upplösa lokala marknader och göra resurser tillgängliga över hela världen. I kaoset lyckas de företag som snabbt kan implementera förändringar och därmed anpassa sig till konkurrensmiljön, som karakteriseras av enorma framsteg inom teknologi och ett skift från produkter till tjänster och upplevelser. Detta understryker behovet av tekniskt kunniga arbetstagare, med såväl vilja som kunskap att leverera en positiv kundupplevelse. I denna studie undersöks det nya konceptet medarbetarupplevelsen som en generell ledarskapsmetod för att tackla anpassningsutmaningen genom att studera dess relation till framgången av märkbar förändring. Till dags dato har medarbetarupplevelsen föreslagits som hjälpmedel för att skapa positiva kundupplevelser samt ge bistånd till såväl rekrytering som bibehållande av arbetskraft. Studien utfördes som en kvalitativ enfallsstudie. Målet var att uppskatta medarbetarupplevelsens roll vid implementering av märkbar förändring genom att studera dess relation tre inflytelserika faktorer: förändringens karaktär, förändringsmöjliggörare samt förändringsmetoder. Den empiriska studien kartlade implementeringshandlingarna fallstudiens företag redan gjort för att uppskatta relationen till medarbetarupplevelsen. Fallstudiens företag är mitt i implementeringen av en ny företagsstrategi. Fynden är en syntes av den empiriska forskningen samt den tillgängliga litteraturen angående organisationsförändring samt strategiimplementering. Studien fann ett dubbelriktat samband mellan medarbetarupplevelsen och framgången vid implementeringen av märkbar förändring. Fynden antyder att radikala förändringar som implementeras iterativt påverkar medarbetarupplevelsen. O andra sidan fann studien att medarbetarupplevelsen bidrar till förändringsfärdigheten samt att dess grundprinciper kan användas för att minska på det upplevda kaoset förändringen bär med sig. Ytterligare fann studien att förändringsledning erbjuder en balanserande roll angående förändringens takt. sv
dc.format.extent 63 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Co-Creating Magic: Bridging the Strategy-Execution Gap by Focusing on Employee Experience en
dc.title Samskapandets under: Från strategisk avsikt till verklig prestation genom fokusering på medarbetarupplevelsen sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword employee experience en
dc.subject.keyword organizational change en
dc.subject.keyword strategy implementation en
dc.subject.keyword adaptability en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055315
dc.programme.major Operations and Service Management fi
dc.programme.mcode SCI3049 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account