Applying earned value management in construction project

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lund, Jan
dc.contributor.author Salmi, Aino
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:12:22Z
dc.date.available 2018-10-05T07:12:22Z
dc.date.issued 2018-09-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34176
dc.description.abstract Currently in Finland construction project’s costs and schedule are monitored apart from each other during the construction phase. Mainly in Northern America but also in Asia and Southern America earned value management has been used as project management tool since 1960’s. Earned value management combines the control of scope, cost and schedule together. The objective of this master’s thesis is to examine if the earned value management is applicable in Finnish residential construction projects and if it can offer easier or better way for monitoring projects. Thesis will report how earned value management theory can be implemented and what are the benefits it can offer in comparison to current project monitoring tools. Research is consistent of developing and testing earned value management application based on information gathered for theoretical framework and empirical research. Theoretical framework is built with literature review and empirical part by familiarizing with case company’s ERP-system and interviewing employees. Based on the research earned value management is applicable in residential construction projects. Project monitoring tool developed offers project’s management team simple way for monitoring schedule tasks costs with respect to the state of completion. Based on interviews, developed tool gives more accurate information about tasks progress than currently used systems. Both construction managers and site engineers see the tool useful in their work. en
dc.description.abstract Tällä hetkellä Suomessa työmaan kustannuksia ja aikataulutilannetta seurataan tuotantovaiheessa pääosin erillään toisistaan. Erityisesti Pohjois-Amerikassa mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa projektien seurannassa on jo 1960-luvulta lähtien sovellettu ansaitun arvon teoriaa, joka yhdistää aikataulutilanteen ja kustannusten seurannan. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, onko ansaitun arvon teoria sovellettavissa suomalaiseen asuntorakentamiseen ja voidaanko sen avulla parantaa tai helpottaa projektien seuraamista. Työssä selvitetään, miten ansaitun arvon teoria voidaan ottaa käyttöön projektien seurannassa ja millaisia hyötyjä se voi tarjota nykyisiin seurantamenetelmiin nähden. Tutkimus koostuu teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen perusteella kehitettävästä ansaitun arvon teoriaa soveltavasta projektin seurantatyökalusta ja sen testaamisesta pilottityömailla. Tutkimuksen teoreettinen osuus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja empiirinen osuus perehtymällä case-yrityksen toimintajärjestelmään ja haastattelemalla henkilöstöä. Tutkimus osoittaa, että ansaitun arvon teoria on sovellettavissa asuinrakentamisen projekteihin. Kehitetty seurantatyökalu tarjoaa projektin toimihenkilöille yksinkertaisen tavan seurata aikatautehtävän kertyneitä kustannuksia suhteessa valmiusasteeseen. Haastatteluiden perusteella työkalu tarjoaa entistä tarkempaa tietoa tehtävien etenemisestä ja työpäälliköt ja työmaainsinöörit näkevät työkalun hyödyllisenä omassa työssään fi
dc.format.extent 84
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Applying earned value management in construction project en
dc.title Ansaitun arvon menetelmän soveltaminen rakennusprojektissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword EVM en
dc.subject.keyword construction en
dc.subject.keyword management en
dc.subject.keyword production en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055258
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode ENG27 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti
dc.programme Master's Programme in Building Technology (CIV) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account