Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta townhousesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkinen, Pekka
dc.contributor.author Palomäki, Jutta
dc.contributor.author Skogström, Lotta
dc.contributor.author Tolppanen, Mila
dc.date.accessioned 2018-09-11T09:03:23Z
dc.date.available 2018-09-11T09:03:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33992
dc.description.abstract Puukortteli – Interpretations of the Finnish Townhouse is a research-based design project studying the possibilities of townhouses in Finland. The first part includes the background of the project, analysis of the site and describes shortly the outcome of the project. It also serves as a base analysis for the following three master’s theses studying Finnish townhouses. Each of the three writers have their own individual interpretation of the townhouse concept resulting in three distinct designs. However, some general factors are similar in all three designs– the typical townhouse is a multi-storey, independent dwelling connected to its neighbours. In addition, townhouses typically stand out from the neighbouring buildings due to their individual architecture. The aim of the project is to test the results of Aalto University’s earlier townhouse research, Habitat Components – Townhouse, in practice and to explore the possibilities of townhouses in Finland. The previous research indicates there is a need for diversity in housing - the apartment size and layouts need to vary. Different lifestyles must be taken into consideration when designing houses and neighbourhoods. The objective is to find a cost-efficient alternative to apartment buildings and to diversify the existing unilateral housing stock with different interpretations of the townhouse housing type. The project was organized in co-operation with the City of Helsinki, ARA and the developer Lakea Oy, all of which have contributed to the designs with their own aspirations and objectives. Puukortteli is a combination of three separate wooden townhouse interpretations designed by three students. The project was guided by Pekka Heikkinen, professor of Wood Architecture, and Hannu Huttunen, professor of Housing Design. The Finnish townhouse designs are based on ideas created during a design studio in fall 2016. The designs were further developed and combined in spring 2017 to form a wooden townhouse area named Puukortteli (“Wooden block”). The new housing area will be built during 2018 and 2019. The site is located in Myllypuro, in Eastern Helsinki, next to a small heat plant area. According to the city plan, the buildings on the site must be two-storey high individual dwellings connected to the neighbouring houses. The three designs obey the plan with a few exceptions that are essential for the townhouse concept and the results of the research. The individual plots have been combined to allow diverse dwelling sizes and therefore add variation to the housing stock. As the process is developer-oriented and the townhouses form a condominium, the different ways to include individuality and architectural diversity were an important part of the design process. Some functions and facilities are shared by the condominiums and there is also a community space for the entire housing block. The townhouses interfere with each other in different ways, the building heights and apartment sizes vary, and the buildings are connected to the surroundings in diverse ways in each of the three interpretations. Townhouses are typically relatively large single-family homes, which is why an apartment building with smaller apartments was added to the block in order to diversify the apartment supply. This is the first and mutual part of the thesis and is followed by the individual parts: Herukka, Tyrni and Karviainen. The individual parts focus on one of the three interpretations of the Finnish townhouse. en
dc.description.abstract Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta townhousesta on Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen maisterivaiheen suunnittelukurssilta alkaneen Esikaupunkikortteli 2020 –hankkeen kuvaus ja tausta-analyysi kolmelle suomalaista townhousea tutkivalle suunnitelmalle ja diplomityölle. Hanke sisältää syksyllä 2016 järjestetyn suunnittelukurssin, sitä seuranneen jatkotyöskentelyvaiheen ja toteutussuunnittelun. Projektin lopputuloksena opiskelijoiden suunnittelemat townhouse-talorivit rakennetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana Itä-Helsinkiin, Myllypuroon. Esikaupunkikortteli 2020 -hanke jalkauttaa käytännön suunnitteluun ja toteutukseen Aalto-yliopiston Habitat Components – Townhouse -tutkimuksen tuloksia ja pohtii townhousen mahdollisuuksia suomalaisessa kontekstissa. Townhouse-talotyypin tulkinta on kirjoittajasta ja tulkitsijasta riippuvainen, mutta yleisesti townhousella tarkoitetaan monikerroksista, yksilöllistä ja hallinnollisesti itsenäistä naapureihinsa kiinni rakennettua asuntoa. Townhouse erottuu tyypillisesti ulkoarkkitehtuuriltaan omana yksikkönään naapureistaan. Aalto-yliopiston Townhouse-tutkimuksessa ilmenee tarve erilaisille ja erikokoisille asunnoille, ja asukkaiden erilaiset elämäntyylit on huomioitu niin asuinnoissa kuin korttelirakenteessakin. Hankkeen tavoite on löytää kohtuuhintainen vaihtoehto kerrostaloasumiselle ja monipuolistaa asuntokantaa townhouse-talotyypin avulla. Suunnitelmien kehitystä ovat ohjanneet lisäksi yhteistyökumppaneiden, Helsingin kaupungin ja ARA:n, sekä rakennuttajan Lakea Oy:n, toiveet ja tavoitteet. Puukortteli on kolmen erilaisen puurakenteisen townhouse-talorivin muodostama korttelikokonaisuus, joka on kolmen opiskelijan suunnittelema. Työtä ovat ohjanneet puuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen ja asuntosuunnittelun professori Hannu Huttunen. Townhouse-suunnitelmat pohjautuvat syksyn 2016 suunnittelukurssin ideoihin, joita jatkokehitettiin kevään 2017 aikana ohjausryhmän kommenttien pohjalta. Syksyllä 2017 laadittiin pääpiirustukset ja toteutussuunnitelmat urakkalaskentaa varten. Suunnitelmissa townhouse-asunnot kytkeytyvät toisiinsa erilaisin tavoin, asuntojen kerrosluvut sekä asuntokoot vaihtelevat. Rakennusten suhde julkiseen katutilaan on erilainen kussakin tulkinnassa. Townhouset ovat pääasiassa yhden perheen asuntoja, mutta korttelissa on mukana myös pienasunnoista muodostuva kerrostalo asuntokannan monipuolistamiseksi. Suunnittelualueen pientalovaltainen asemakaava määrää rakentamaan kaksikerroksisia kytkettyjä erillispientaloja. Asemakaavasta on poikettu, jotta suunnitelmilla on saavutettu townhouse-talotyypille ominaisia piirteitä. Asunnot ovat osittain kolmekerroksisia ja asuntojen määrä sekä koko poikkeavat alkuperäisestä. Koska rakentamistapa on hartiapankkirakentamisesta poiketen tuottajavetoinen ja tuleva hallintamuoto yhtiömuotoinen, asemakaavassa määritetyt alkuperäiset tontit on yhdistetty. Kortteliin on yhtiömuotoisuuden myötä suunniteltu jaettuja toimintoja ja yhteistiloja. Tätä yhteistä teoria- ja analyysiosaa seuraavat suunnitelmakohtaiset diplomityöt, joissa paneudutaan kunkin townhouse-tulkinnan, Herukan, Tyrnin ja Karviaisen, kehitykseen ja ominaispiirteisiin. Neljä kirjaa, yhteinen osa ja kolme suunnitelmaa, muodostavat diplomityökokonaisuuden. fi
dc.format.extent 89 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.hasversion Opinnäyte on kolmen opiskelijan yhteinen diplomityö, joka koostuu neljästä osasta: yhteisestä teoria- ja analyysiosasta (tämä julkaisu) sekä kolmesta suunnitelmakohtaisesta diplomityöstä (linkit alla), joissa paneudutaan kunkin townhouse-tulkinnan, Herukan, Tyrnin ja Karviaisen kehitykseen ja ominaispiirteisiin. fi
dc.relation.hasversion Palomäki, Jutta: Herukka - Tulkinta suomalaisesta townhousesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201805312799 fi
dc.relation.hasversion Skogström, Lotta: Tyrni - Tulkinta suomalaisesta townhousesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201805312813 fi
dc.relation.hasversion Tolppanen, Mila: Karviainen - Tulkinta suomalaisesta townhousesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201805312801 fi
dc.subject.other Architecture en
dc.title Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta townhousesta fi
dc.title Puukortteli – Interpretations of the Finnish townhouse en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Art, Design and Architecture en
dc.subject.keyword suomalainen townhouse fi
dc.subject.keyword kaupunkipientalo fi
dc.subject.keyword asuinkortteli fi
dc.subject.keyword puuelementtirakentaminen fi
dc.subject.keyword Finnish townhouse en
dc.subject.keyword townhouse en
dc.subject.keyword flexible dwelling en
dc.subject.keyword housing block en
dc.subject.keyword wood construction en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809115101
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Asuntosuunnittelu ja puurakentaminen fi
dc.programme.major Housing design and Wood construction en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.location P Ark A Puukortteli


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account