Saving the Baltic Sea - Voluntary Environmental Commitment as a Driver for sustainability in company's supply chain

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ritvala, Tiina
dc.contributor.author Kirveennummi, Maija
dc.date.accessioned 2018-09-10T09:30:59Z
dc.date.available 2018-09-10T09:30:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33979
dc.description.abstract This research concentrates on understanding the phenomenon of voluntary environmental commitments from the company perspective. The aim of the research is to find out how strategic voluntary environmental commitments are perceived in companies, and do they influence sustainability of the supply chains. Hence, this study contributes to the literatures on strategic CSR and sustainable supply chain management, aiming to unravel the strategic nature of the voluntary environmental commitments, as well as the impact that these commitments have on the sustainability of the supply chain. This research is a part of a bigger study conducted at the Aalto University School of Business. The research is done in the context of commitments made to preserve the Baltic Sea through a collaboration with Baltic Sea Action Group, a local non-profit. Focusing on two case companies in food and beverage industry, this research follows a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with altogether 10 people from the case companies, non-profit and an external company providing expert knowledge on the context of agriculture. The data was analyzed using a thematic analysis method to uncover the different perceptions that the interviewees have on subject. The main findings propose that commitments are perceived as strategically significant, if they are found as central to business and they offer help in meeting consumer expectations. The commitments should also provide companies an opportunity for shared value creation. Moreover, the strategic significance is dependent on companies’ internal will to develop by making the commitment, and here individuals can have a significant role. Overall, the commitments offer help in defining sustainability issues in agriculture by providing knowledge, raising internal awareness and helping companies to develop new capabilities. The commitments act as a platform for collaboration, making the development of sustainable practices easier amongst different parties. As such, my findings suggest that voluntary environmental commitments can be seen as drivers enhancing the development of supply chain practices into more sustainable direction. They offer a desirable alternative for outdated regulation in the context of agriculture, and provide a potential way for enhancing the sustainability of the supply chains in collaboration with different parties. Tämä tutkimus keskittyy ymmärtämään vapaaehtoisia ympäristösitoumuksia yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten strategisina yritykset pitävät vapaaehtoisia ympäristösitoumuksia sekä onko sitoumuksilla vaikutusta vastuullisuuden lisäämiseen yritysten toimitusketjuissa. Täten tutkimus linkittyy osaksi isompia teoreettisia keskusteluja ympäristövastuullisuuden strategisuudesta sekä toimitusketjujen vastuullisuudesta. Työ on osa isompaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa käynnissä olevaa tutkimushanketta. Tutkimus keskittyy paikallisen kansalaisjärjestön Baltic Sea Action Groupin luomaan sitoumuskonseptiin, minkä puitteissa yritykset ovat sitoutuneet vähentämään Itämeren rehevöitymistä konkreettisilla toimilla liiketoiminnassaan. Tämä laadullinen tutkimus on toteutettu haastattelemalla yhteensä 10 ihmistä kahdesta ruoka- ja juomateollisuudessa toimivasta case-yrityksestä, kansalaisjärjestöstä sekä yhdestä ulkopuolisesta maatalouden asiantuntijafirmasta. Haastatteluiden analysoimisessa on hyödynnetty temaattista analyysiä. Tutkimuksen päälöydökset esittävät sitoumusten olevan strategisia, jos ne ovat keskeisiä yrityksien liiketoiminnalle sekä auttavat vastaamaan kuluttajien luomiin paineisiin. Sitoumuksien tulee ennen kaikkea mahdollistaa yrityksille jaetun arvon luominen. Tämän lisäksi sitoumuksien strategisuus riippuu yrityksen sisäisestä halusta kehittyä sitoumuksen avulla, sekä yksilöiden roolista tämän halun luomisessa. Sitoumukset tuovat myös apua vastuullisten käytäntöjen määrittelemiseen tarjoamalla tietoa ja tukea, kasvattamalla tietoisuutta ongelmista sekä auttamalla yrityksiä kehittämään uusia kyvykkyyksiä. Sitoumukset toimivat luonnollisena alustana yhteistyölle tehden vastuullisten käytäntöjen kehittämisen helpommaksi eri tahojen välillä. Vapaaehtoiset ympäristösitoumukset voidaan nähdä yrityksien toimitusketjujen vastuullisuutta lisäävinä kirittäjinä. Sitoumukset tarjoavat vaihtoehdon vanhentuneelle maatalouslainsäädännölle luoden uuden tavan edistää toimitusketjujen vastuullisuutta yhteistyössä eri tahojen kanssa. en
dc.format.extent 93
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Saving the Baltic Sea - Voluntary Environmental Commitment as a Driver for sustainability in company's supply chain en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword voluntary environmental commitment en
dc.subject.keyword strategic CSR en
dc.subject.keyword sustainable supply chain management en
dc.subject.keyword creating shared value en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword Baltic Sea en
dc.subject.keyword sustainable agriculture en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809105090
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Strategy en
dc.subject.helecon johtaminen fi
dc.subject.helecon ympäristöjohtaminen fi
dc.subject.helecon sustainability en
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu fi
dc.subject.helecon yritykset fi
dc.subject.helecon toimitusketju fi
dc.subject.helecon maatalous fi
dc.subject.helecon Itämeri fi
dc.ethesisid 17295
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account