Talotekniikkasuunnittelun aikataulutus projektinjohtourakoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sormunen, Piia
dc.contributor.author Honkaniemi, Outi
dc.date.accessioned 2018-09-03T12:38:11Z
dc.date.available 2018-09-03T12:38:11Z
dc.date.issued 2018-08-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33720
dc.description.abstract Suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden ajallinen limitys on tyypillistä nykypäivän rakennushankkeille, sillä sen avulla voidaan lyhentää projektin kokonaisaikaa. Projektinjohtourakoissa hankinnat jaetaan osaurakoihin, joiden hankintaa koskevien suunnitelmien laatiminen limitetään ajallisesti rakentamisen kanssa. Vaiheiden limittäminen kuitenkin lisää riippuvuussuhteita sekä suunnittelunalojen kesken että suunnittelun ja rakentamisen välillä vaikeuttaen näin ollen suunnittelun aikataulutusta. Talotekniikkasuunnittelu on suunnitteluketjun lopussa, missä suunnittelun ja rakentamisen ajallisen limityksen haasteet näkyvätkin voimakkaasti. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää mitkä ovat suurimmat talotekniikkasuunnittelun aikataulutuksen haasteet projektinjohtourakoissa, joita aiheutuu suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden ajallisesta limityksestä. Lisäksi pyrittiin löytämään ratkaisuja näihin haasteisiin. Työ on toteutettu konstruktiivisena tutkimuksena, mikä jakaantuu kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen osioon. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin suunnittelunohjauksen haasteita projektinjohtourakoissa sekä tutkittiin leaniin perustuvia työkaluja näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Empiirinen osio jakautui kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa validoitiin kirjallisuuskatsauksesta havaittuja haasteita talotekniikkasuunnittelun osalta Suomen kontekstissa sekä kysely- että haastattelututkimuksen avulla. Toisessa osassa muodostettiin konstruktio etsimällä kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen perusteella ratkaisu- ja kehitysehdotuksia tunnistettuihin haasteisiin. Lopuksi konstruktiota validoitiin tapaustutkimuksen avulla. Talotekniikkasuunnittelun aikataulutuksen haasteiden projektinjohtourakoissa todettiin liittyvän pitkälti lähtötietojen saantiin, suunnitteluaikataulun laadintaan, aikataulujen yhteensovitukseen, suunnitelmatarpeiden määritykseen, kiinteähintaisiin TATE-urakoihin sekä tiedonvaihtoon ja -hallintaan. Konstruktiossa keskityttiin näiden haasteiden ratkaisemiseen ja keskeisiksi teemoiksi nousi sosiaalisten prosessien, kuten Last Plannerin ja Big roomin hyödyntäminen, jotka mahdollistavat riippuvuuksien tunnistamisen ja parantavat projektiosapuolten välistä yhteistyötä. Tapaustutkimuksen perusteella todettiin luodun konstruktion sisältävän tärkeitä asioita esitettyjen haasteiden ratkaisemiseksi. fi
dc.description.abstract Fast-tracking is often used in building projects to reduce the total duration of the project. In construction management contracting, procurements are divided to subcontracts. Design tasks to procure subcontracts is overlapped with construction. However, overlapping of these activities increases reciprocal relationships between design and construction tasks, which causes problems in scheduling. Problems have highlighted in building services design, which is typically the last designed discipline in the design process. The aim of this thesis was to examine the challenges in scheduling of building services design in construction management contracting. Moreover, this thesis aimed at finding solutions to these challenges. This thesis is a constructive research, which consists of literature review and empirical study. First, the faced challenges in design management due to fast-tracking were examined based on literature. Additionally, lean-based methods to solve these challenges were presented in literature review. The empirical study consists of 3 parts. In the first part, the challenges recognized in literature were validated in the context of building services design in Finland. This was carried out by questionnaire and interview studies. In the second part a construction was developed to solve these challenges on the basis of literature review and interview study. Lastly the construction was validated in a case study. The main challenges in scheduling building services design in construction management contracting involve things such as getting initial data, compiling design schedule, combining different schedules, defining design deliverables, fixed-price building services subcontractors and communication. The formed construction focuses on solving these challenges by utilizing social processes, such as Last Planner and Big room, to identify reciprocal relationships between design and construction activities and improve cooperation between project participants. The case study shows, that the formed construction includes important features to solve the faced challenges. en
dc.format.extent 92 + 7
dc.language.iso fi en
dc.title Talotekniikkasuunnittelun aikataulutus projektinjohtourakoissa fi
dc.title Scheduling of building services design in construction management con- tracting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword projektinjohtourakka fi
dc.subject.keyword talotekniikka fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword rakentaminen fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809034845
dc.programme.major Building Energy and HVAC Technology fi
dc.programme.mcode ENG21 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppänen, Olli
dc.programme Master's Programme in Energy Technology (EEN) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account