Johtajien sosiaalisen identiteetin rakentuminen strategisina toimijoina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Virpi
dc.contributor.advisor Isopahkala-Bouret, Ulpukka
dc.contributor.author Karkulehto, Katriina
dc.date.accessioned 2012-03-12T12:53:07Z
dc.date.available 2012-03-12T12:53:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3369
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee johtajien (strategien) sosiaalisen identiteetin rakentumista strategisina toimijoina. Sosiaalinen identiteetti vastaa kysymykseen keitä me olemme organisaation jäseninä. Perinteisesti identiteettejä on tarkasteltu identiteettiin liitettävinä pysyvinä ominaisuuksina ja muuttumattomina tai siten, että ne muuttuvat vähitellen. Näitä näkemyksiä on kuitenkin alettu myös kritisoimaan. Identiteetin tarkastelu sosiaalisena konstruktiona muodostuu keskeiseksi tutkimuskohteeksi globalisaation ja jälkimodernina aikana, jolloin ihmiset eivät tarkalleen tiedä, keitä he ovat yksilöinä tai yhteisöinä. Tällöin identiteetin olemusta kuvaa dynaamisuus: pirstoutuneisuus, tilannekohtaisuus ja moninaisuus. Kysymyksen pohdinta on tärkeää myös strategiatyötä käytännössä tekevien strategisten toimijoiden ja koko organisaation toiminnan näkökulmasta. Tutkimus pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään johtajien sosiaalisen identiteetin rakentumista kerronnallisena ilmiönä. Tässä tutkimuksessa kerronta ja kieli nähdään eräänlaisena areenana, jossa sosiaalista identiteettiä sosiaalisesti rakennetaan. Tutkimus tarkastelee johtajien sosiaalisen identiteetin rakentumista globaalisti toimivan terveyden ja hyvinvoinnin alan yrityksen Suomen maaorganisaatiossa v. 2007-08. Tutkimusaineisto perustuu johtajien haastatteluihin sekä muihin analyysiä tukeviin dokumentteihin ja havaintoihin. Tutkimustulokset osoittavat, että johtajien sosiaalinen identiteetti strategisina toimijoina rakentuu organisaation strategiatyötä arvottavassa kerronnassa käytännönläheisenä puurtamisena, vuorovaikutteisena tekemisenä, yhteistyönä muiden kanssa sekä vastuun antamisena ja ottamisena. Tulokset kertovat tarkemmin siitä, miten strategiatyötä kuvattiin ja millaista strategista toimintaa näissä teemoissa ilmeni joko nykyhetkessä tai ideaalitilassa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että strategiset toimijat käyttivät kielellisesti rikkaassa kerronnassaan lukuisia erilaisia kielellisiä keinoja sosiaalisen identiteetin rakentumisessa. Nämä keinot olivat tutkitun johtajaryhmän strategiakielen käytölle ominaisia puhetapoja, kuten metaforien käyttöä ja tiettyjä kieliopillisia piirteitä. Sosiaalinen identiteetti saa näin strategiatyötä kuvaavassa kerronnassa erilaisia ilmentymiä. Tutkimus rakentaa pohjan teoreettiselle kontribuutiolle, mikä lisää ymmärrystä johtajien (strategien) sosiaalisen identiteetin rakentumisesta sekä heidän käytännössä tekemästään työstä kielellisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa käytetyt kerronnalliset analyysimetodit tarjoavat uutta näkökulmaa näiden metodien sovellettavuudesta kerronnallisessa tutkimuksessa. Käytännön näkökulmasta tutkimus avaa oven laajemmalle yleisölle tapausorganisaatioon, jonka johtajien strategiatyötä käytännön tasolla kuvattiin. Tutkimus nostaa esiin yksityiskohtaisia kuvauksia eri strategia- ja johtamiskäytännöistä, joita johtajat pitivät tärkeinä ja onnistuneina omassa organisaatiossaan. Tutkimustulokset tarjoavat näin ideoita ja näkökulmia myös laajemmin strategiaprosessien ja strategiatyön käytäntöjen suunnitteluun ja toteutukseen. fi
dc.description.abstract The study focuses on managers' (strategies') social identity construction as strategy practitioners. Social identity answers the question who we are as members of organization. Traditionally, identities have been studied as a set of features that sum up what identity is about. Identities have been studied as fixed and stable, or that they change gradually in the course of time. Currently these views have as well been criticized. Considering identity as social construction becomes a remarkable subject of research during the time of globalization and postmodernism, when people do not exactly know, who they are as individuals or as communities. In this case, identity appears dynamical: it is fragmented, situated and diversity. Considering this question is important both from strategic work practicing managers' and whole organization's point of view. The objective of this study is to describe and understand managers' social identity construction as a narrative phenomenon. In this study, narrative and language are seen as an arena where social identity construction occurs. The study explores managers' social identity construction in a global healthcare and wellbeing company's country organization in Finland during 2007-2008. The empirical data is based on the interviews with managers and other analysis supporting documents and observing. The study shows, that managers' social identity as strategy practitioners appear in narrative which values organization's strategic work. As a result of this analysis social identity as strategy practitioners appears as plodding in action, interactive doing, cooperation with others and both giving and taking responsibility. Results also define, how strategic work was described and what kind of strategic action emerged in these themes at present or in ideal situation. The study shows that strategy practitioners used linguistically rich narrative describing strategic work and used numerous di_erent linguistic methods in constructing social identity. These methods, such as metaphors and specific grammatical features, were distinctive for the studied manager group using strategy language. Social identity receives thus different kind of manifestations in narrative which describes strategic work. The study builds theoretical contribution for understanding social identity construction as strategy practitioners from linguistic point of view and also practitioners' work in action. Narrative analysis methods that were used in the study, also present new perspective about their applicability in narrative research. From practical viewpoint, the study opens the door for wider audience to a case organization whose strategic work of managers was described. The study reveals detailed descriptions of di_erent kinds of strategy and managerial work practices which were considered important and successful by the managers in their own organization. Therefore results of the study provide ideas and perspectives in practice to the planning and implementation of strategy processes and practices. en
dc.format.extent 96 + 10
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Johtajien sosiaalisen identiteetin rakentuminen strategisina toimijoina fi
dc.title Managers' social identity construction as strategy practitioners en
dc.type G3 Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword sosiaalinen identiteetti fi
dc.subject.keyword strateginen toimija fi
dc.subject.keyword johtaja fi
dc.subject.keyword strategiatyö fi
dc.subject.keyword kerronnallisuus fi
dc.subject.keyword social identity en
dc.subject.keyword strategy practitioner en
dc.subject.keyword manager en
dc.subject.keyword strategic work en
dc.subject.keyword narrative en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206142604
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.supervisor Lipponen, Jukka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account