Kiviset kulissit - Menneisyyden ja nykyhetken vuoropuhelu eteläitalialaisessa agrokaupungissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tapaninen, Anna-Maria
dc.contributor.author Huovinen, Katja
dc.date.accessioned 2012-03-12T12:51:23Z
dc.date.available 2012-03-12T12:51:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3364
dc.description.abstract Tutkimuksen ensimmäinen osa, Kiveen kirjoitettu historia, on lähestymistavaltaan ja metodiltaan lähinnä perinteistä arkkitehtuurin historiaa. Se taustoittaa alueen historiaa ja tutkimuskohteena olevaa kaupunkia. Kuvattuani tutkimuskentälle saapumista ja ensivaikutelmia luonnostelen asukkaiden identiteettiä ja sitä mitä heille itselleen merkitsee olla Etelästä. Esitän lyhyesti Etelä-Italian pitkän historian, ja Salenton alueen aseman siirtyvän keskipisteen periferiassa. Luvussa annan esimerkkejä siitä miten Etelä-Italian kaupungeissa näkyy alueen historia ja elinkeinorakenne. Erityisen huomion ansaitsee kaupunkirakenteen samankaltaisuus islamilaisen maailman kaupunkien kanssa. Laajemman kontekstin esittelyn jälkeen keskityn tutkimuksen toisessa luvussa varsinaiseen tutkimuskohteeseeni. Tutkimuksen toisessa osassa Pelin säännöt selvitän ja selitän diskurssissa toistuvia sosiaalisen elämän pelisääntöjä, julkista ja yksityistä, kunniaa ja sen puutetta, joita tuntematta tilan sosiaalista tuottamista on vaikea ymmärtää. Kuvaan kaupunkitilan jäsentymistä ja jakaantumista julkiseen, puolijulkiseen, puoliyksityiseen ja yksityiseen. Yksityisen ja julkisen raja on diskurssissa häilyvä. Kyky rajanvetoon nähdään sivistyksenä, civilta; sen vastakohtana on sivistyksen puute, takapajuinen elämäntapa. Yksityistymisen asumiselle asettamat vaatimukset heijastuvat muutospaineena kaupunkitilassa. Sekä kaupunkitilassa että kodeissaan asukkaat ylläpitävät sosiaalista julkisivua; teatterimetaforaa voisi kritikoida kysymällä onko kyseessä elämä vai näytelmä, mutta näytelmän henkilöhahmot ottavat roolinsa tosissaan. Kolmas osa Näyttämöllä ja kulisseissa kuvailee edellisessä osassa esiin tuotujen pelisääntöjen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Keskeisiä käsitteitä ovat tilan järjestyminen sukulaisuuden, myötäjäis- ja perintöstrategioiden mukaan sekä sukupuolitettu tila. Palaan detaljitasolla tarkastelemaan jo ensimmäisessä luvussa esitettyä Etelän kaupunkirakennetta alueelle luonteenomaisen sisäpihallisen kaupunkitalon muodossa. Sosiaalisen elämän pelisäännöt heijastuvat asunnon symbolisessa järjestyksessä. Neljäs osa Muuttuva kaupunki käsittelee lähimenneisyydessä tapahtunutta, yhä käynnissä olevaa muutosta ja sen takana vaikuttaneita ihanteita ja arvotuksia. Kaupungin rakenne säilyttää muistoja ja vastustaa muutosta, mutta samanaikaisesti epäjatkuvuuden tai murroksen jäljiltä muuttunut kaupunki tekee vaikeaksi ellei peräti mahdottomaksi paluun entiseen. Muutos näyttäytyy kaksisuuntaisena liikkeenä: ensin 1800-luvun lopulta alkaen kaupunkirakenteen muureja ympäröivälle maaseudulle levittävänä keskipakoisena voimana, myöhemmin 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä ainakin diskurssin tasolla ilmenneenä vanhan rakennuskannan uutena arvostuksena. Päätän tutkimuksen lyhyeen pohdintaan vanhankaupungin tulevaisuudesta. fi
dc.description.abstract In the first part of this study, The History Written in Stone, the viewpoint and methodology are similar to traditional research of the History of Architecture. It gives a background to the region and the target city of the study. After describing my arrival onto the research field and my first impressions, I characterize the southern identity, as seen by the inhabitants of the region themselves. I shortly describe the long history of the southern Italy, and the position of the Salento Region in the periphery of a migrating focus. In the first chapter I give examples about the appearance of the history and economy of the region in several cities in the southern Italy. Special attention is paid to a similarity with other towns in the Islamic World. After a broad contextualition, I focus on the actual object of my research work in the second chapter. In the second part, The Rules of the Game, I describe and explain those rules of social life that are repeated in the discourse: the public and the private, the honor and the lack of it. Without knowing them, it is difficult to understand the construction of space. I describe the organization (and division) of the urban space into public, semipublic, semiprivate and private parts. The boundary between private and public space is not clear and it is redefined in the discourse. The ability to make a judgement between them is seen as civility, civiltà; the lack of civility represents a backward lifestyle. The requirements that the growing need of privacy puts on habitation are reflected in the urban space. In the public space of the city as well as in their private homes, the inhabitants maintain a "social mask"; noting that it is real life instead of a play, one could criticize this theater metaphor, though the actors take it seriously. The third part, On the Stage and Behind describes how the interaction rules of the game are realized in the built environment. The key elements are the organization of the space based on kinship, such as the policy adopted on dowries and inheritance, as well as the spatial division by sex. Here I describe on a detail level a typical Mediterranean townhouse with an inner courtyard in the southern Italy. The rules of the social life are reflected in the symbolic order of the dwelling. The fourth part, Changing City, contains an analysis of the changes that have taken place in the recent past and still are going on, showing the underlying ideals and values. The urban structure conserves memories, with a resistance to changes, but major transformations and discontinuities of the cities make it difficult - if not impossible - the return to the past when time passes. In the southern Italy, these changes appear as movements into opposite directions: In the end of the 19th century, a centrifugal force was driving urbanization onto the fields outside the city walls, and later during the last decades of 20th century - at least in the discourse - a reappraisal of the historical built environment has gained power. The conclusion of my study contains a brief contemplation on the future of the old town center. en
dc.format.extent 160
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.title Kiviset kulissit - Menneisyyden ja nykyhetken vuoropuhelu eteläitalialaisessa agrokaupungissa fi
dc.title Scenes of stone - A dialogue between today and the past in a southern Italian agro-town en
dc.type G3 Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta fi
dc.subject.keyword kaupunkikulttuuri fi
dc.subject.keyword agrokaupunki fi
dc.subject.keyword Etelä-Italia fi
dc.subject.keyword Välimeri fi
dc.subject.keyword historia fi
dc.subject.keyword muutos fi
dc.subject.keyword urban culture en
dc.subject.keyword agrotown en
dc.subject.keyword Southern Italy en
dc.subject.keyword Mediterranean en
dc.subject.keyword history en
dc.subject.keyword change en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203171595
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Arkkitehtuurin historia fi
dc.programme.mcode A-27
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.supervisor Niskanen, Aino


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account