Application and wear durability of hybrid thin films on dental steel instruments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskinen, Jari, Prof., Aalto University, Department of Chemistry and Materials Science, Finland
dc.contributor.author Leppäniemi, Jarmo
dc.date.accessioned 2018-08-11T09:02:58Z
dc.date.available 2018-08-11T09:02:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-8095-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8094-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33142
dc.description.abstract Dentistry is one of the few fields today where use of steel instruments operated by hand is acommon practice. These instruments need to possess mechanical properties necessary for theiroperation, good corrosion resistance due to daily autoclaving, and surface related properties, suchas non-stick performance, to shape restorative composite materials. This work investigated howwear resistance, corrosion protection and non-stick properties of dental steel instruments couldbe improved by choosing suitable base steel material, optimal surface treatment and a combinationof thin films. The investigation focused on Gracey curettes and restorative instruments – these aretools for removal of dental calculus and for constructing dental filling, respectively.  Change of base steel material to a highly alloyed high-speed steel (HSS) was shown more effectiveto improve the wear resistance than use of physical vapor deposition (PVD) coatings. Limitedcorrosion resistance of this HSS imposed a need for corrosion protection. Three types of corrosionprotective coatings were investigated: a commercial PVD CrN coating, an in-house depositedatomic layer deposition (ALD) nanolaminate coating consisting of Al2O3/TiO2, and a hybrid coatingconsisting of both of these. Use of plasma pre-treatment was shown critical for the adhesion of theALD film, and its success in corrosion protection.  Superior corrosion protection was shown with the hybrid PVD/ALD coating, with corrosion currentdensities two orders of magnitude lower than with the PVD coating alone. As the corrosionprotection in these hybrid coatings is based on ALD film sealing the pinholes in the PVD coating,the hypotesis in this work was that the corrosion protection should be mostly unaffected even ifthe ALD film is completely worn away from the top of the PVD surface. In this work, it wasshown that the corrosion protection mostly remains after such surface wear, but some of protectionis lost due to new defects opening and thus creating new pathways for the corrosion to attack thesubstrate. These hybrid coatings could be used in applications with heavy abrasive wear, such asGracey curettes.  ALD films were also utilized in multistep fabrication process of omniphboic coatings onrestorative instruments. These coatings consisted of surface structuring by etching in HF:H2O2,surface stabilization by a 7 nm ALD film, and chemical surface functionalization by a self-assembled monolayer of fluorinated organosilicon. This coating greatly reduced the amount ofrestorative materials sticking to the instrument, as shown by contact angle measurements and acustomized dipping procedure developed to simulate dental restorative operation. Some of theperformance with these omniphobic coatings was lost when the surface was worn and autoclaved. en
dc.description.abstract Hammaslääketiede on yksi harvoista aloista, joissa käsi-instrumenttien käyttö on yleistä. Näiden instrumenttien täytyy kestää mekaanista kulutusta ja päivittäistä autoklaavitusta. Instrumenteilta, joita käytetään hammaspaikkojen muovaukseen, vaaditaan myös tarttumatonta pintaa. Tässä työssä tutkittiin, kuinka hammaslääketieteen instrumenttien kulumiskestävyyttä, korroosiokestävyyttä ja tarttumattomuutta voitaisiin parantaa sopivalla teräsmateriaalin valinnalla sekä sopivalla yhdistelmällä ohutkalvopinnoitteita. Tutkimus keskittyi kyretteihin ja restoratiivisiin instrumentteihin. Ensimmäistä näistä käytetään hammaskiven poistoon, toista hammaspaikkauksen muovaamiseen.  Työn alussa teräsmateriaalin vaihto pikateräkseen osoitettiin parantavan kyrettien kulumiskestävyyttä enemmän kuin fysikaalinen kaasufaasipinnoitus (PVD) -pinnoitteiden käyttö. Tämän pikateräksen rajallinen korroosiokestävyys vaatii korroosiosuojausta. Kolmea erilaista korroosiosuojauspinnoitetta tutkittiiin tälle teräkselle: 1) kaupallinen PVD CrN -pinnoite, 2) ohut atomikerroskasvatus (ALD) -pinnoite, joka koostuu vaihtelevista Al2O3/TiO2 laminaateista sekä 3) PVD/ALD-yhdistelmäpinnoite. Plasmaesikäsittelyn osoitettiin olevan kriittinen korroosiosuojaukselle sekä ALD-kalvojen adheesiolle.  PVD/ALD-pinnoite antoi ylivoimaisen korroosiosuojauksen – korroosiovirrantiheys yhdistelmäpinnoitteella oli kaksi kertaluokkaa pienempi kuin pelkällä PVD-pinnoitteella. Yhdistelmäpinnoitteen korroosionsuojaus perustuu siihen, että ALD-kalvo sulkee PVD-pinnoitteen huokoset: näin ollen korroosiosuojaus säilyy, vaikka ALD-kalvo kulutettaisiin pois PVD-pinnoitteen pinnalta. Tässä työssä osoitettiin korroosionsuojauksen suurelta osin säilyvän, mutta osa suojauksesta menetetään, kun PVD-pinnoitteeseen aukeaa uusia halkeamia, joiden läpi korroosio voi hyökätä teräkseen.  ALD-kalvoja käytettiin myös superhylkivän pinnoitteen valmistuprosessissa. Tämä pinnoite valmistettiin kolmessa vaiheessa: 1) pinnan strukturointi etsaamalla HF:H2O2-liuoksessa, 2) pinnan stabilointi 7 nm paksulla ALD-kalvolla, ja 3) pinnan kemiallinen käsittely fluorinoodulla organopiiyhdisteellä. Tämä pinnoite vähensi paikka-aineen tarttuvuutta instrumenttiin, mikä osoitettiin kontaktikulmamittauksilla sekä itsekehitetylllä laboratoriomittauslaitteellla. Pinnankulutus ja autoklaavitus heikensivät jossain määrin tämän superhylkivän pinnoitteen ominaisuuksia: syynä tähän on luultavasti pintastruktuurin menetys ja kemiallisen käsittelyn heikkeneminen. fi
dc.format.extent 65 + app. 49
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 135/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: Jarmo Leppäniemi, Jussi Lyytinen, Oskari Elomaa, Kimmo Suomalainen, Jari Koskinen, The influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental curettes, Key Eng. Mater., 674 (2016), 289-295; DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.674.289
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jarmo Leppäniemi, Perttu Sippola, Mikael Broas, Jari Aromaa, Harri Lipsanen, Jari Koskinen, Corrosion protection of steel with multilayer coatings: Improving the sealing properties of physical vapor deposition CrN coatings with Al2O3/TiO2 atomic layer deposition nanolaminates, Thin Solid Films, 627 (2017), 59-68, DOI: 10.1016/j.tsf.2017.02.050
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jarmo Leppäniemi, Sasha Hoshian, Kimmo Suomalainen, Toni Luoto, Ville Jokinen, Jari Koskinen, Non-stick properties of thin-film coatings on dental-restorative instruments, Eur. J. Oral Sci., 125.6 (2017), 495-503, DOI: 10.1111/eos.12372
dc.relation.haspart [Publication 4]: Jarmo Leppäniemi, Perttu Sippola, Antti Peltonen, Jari Aromaa, Harri Lipsanen, Jari Koskinen, Effect of Surface Wear on Corrosion Protection of Steel by CrN Coatings Sealed with Atomic Layer Deposition, ACS Omega, 3 (2018), 1791-1800, DOI: 10.1021/acsomega.7b01382
dc.subject.other Materials science en
dc.title Application and wear durability of hybrid thin films on dental steel instruments en
dc.title Yhdistelmäpinnoitteiden käyttö ja kulumiskestävyys hammaslääketieteen teräsinstrumenteissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Kemian ja materiaalitieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Chemistry and Materials Science en
dc.subject.keyword steel en
dc.subject.keyword dental en
dc.subject.keyword thin film en
dc.subject.keyword corrosion en
dc.subject.keyword wear en
dc.subject.keyword non-stick en
dc.subject.keyword teräs fi
dc.subject.keyword hammaslääketiede fi
dc.subject.keyword ohutkalvopinnoite fi
dc.subject.keyword ALD fi
dc.subject.keyword PVD fi
dc.subject.keyword korroosio fi
dc.subject.keyword kuluminen fi
dc.subject.keyword tarttumattomuus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8095-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Jari, Prof., Aalto University, Department of Chemistry and Materials Science, Finland
dc.opn Vuoristo, Petri, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.contributor.lab Physical Characteristics of Surfaces and Interfaces en
dc.rev Ritala, Mikko, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.rev Fedrizzi, Lorenzo, Prof., University of Udine, Italy
dc.date.defence 2018-08-22
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-02-21_1318


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse