Käytettävyysongelmien synty ohjelmistokehitysprosessissa; Case: Liikenteen turvallisuusviraston VERO, REKI ja PIIKO järjestelmät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Myllyniemi, Marko
dc.contributor.author Suanto, Johannes
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:21:08Z
dc.date.available 2012-03-12T07:21:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3303
dc.description.abstract Tietoisuus tietojärjestelmien käytettävyyden suomista eduista on viime aikoina levinnyt suurimpaan osaan järjestelmiä teettävistä tai tekevistä organisaatioista. Siksi onkin outoa miksi tiettyyn tehtävään ja tietylle käyttäjäryhmälle räätälöidyssä ohjelmistossa esiintyy edelleen suuria käytettävyysongelmia. Käytettävyyden huomioivia järjestelmäkehitysmalleja on saatavilla moneen eri tarkoitukseen, mutta tutkimuksia oikeiden projektien aikana syntyneistä käytettävyysongelmista ja näiden syistä ei juuri ole saatavilla. Tässä diplomityössä tutkin Liikenteen turvallisuusviraston VERO-, REKI- ja PIIKO- järjestelmiä löytääkseni niiden keskeiset käytettävyysongelmat sekä näiden taustalla olevat syyt. Tutustuin järjestelmiin ja näiden kehitykseen haastattelemalla järjestelmien käyttäjiä sekä järjestelmien kehitykseen osallistuneita henkilöitä. Tutustuin myös järjestelmiin liittyvään dokumentaatioon. Kerätyn tiedon pohjalta muodostin mallin käytettävyysongelmien synnystä ja annoin Liikenteen turvallisuusvirastolle suosituksia joiden avulla käytettävyysongelmia voidaan tulevissa järjestelmissä vähentää. Malli on riittävän yleinen että sitä voidaan hyödyntää myös muissa järjestelmäkehitysprojekteissa. Tutkimuksen tuloksena voin todeta että suuri osa käytettävyysongelmista syntyy jo järjestelmän määrittelyvaiheessa. Järjestelmäkehitysprosessin aikana niiden havaitsemista ja korjaamista estää tai edistää useat eri tekijät. Näihin tekijöihin on mahdollista vaikuttaa organisaatio- ja työkulttuurin, valitun järjestelmäkehitysmallin sekä käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyden kautta. fi
dc.description.abstract Knowledge of the benefits gained from usable software has by now reached most organizations involved in commissioning or developing computer systems. Therefore it is somewhat surprising to find serious usability problems in computer systems that have been developed specifically for a known task and user group. There is an abundance of system development models, which cater to the development of usable computer systems. Unfortunately there is a lack of published results which report what usability problems resulted from a real-world development project, and what were the reasons behind these problems. In this Master's thesis I studied the Finnish Transport Safety Agency's VERO, REKI and PIIKO computer systems in order to find the systems' essential usability problems and their causes. I acquainted myself with the systems by interviewing the systems' users and people who took part in their development. I also used documentation related to the systems to gain information about them. From the assembled information I constructed a model of how usability problems emerge during a software development process. The model is general enough to be useful for other software development processes. I also gave the Finnish Transport Safety Agency some recommendations on how to avoid usability problems in future systems. As a result of this study I can state that a large portion of the essential usability problems encountered had their roots in the system specification stage of systems development. During the software development process there are several factors that hinder or promote the discovery and correction of usability problems. These factors can be influenced through organizational- and work culture, the chosen software development model, as well as through a user and customer centered attitude. en
dc.format.extent [8] + 90 + [4]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Käytettävyysongelmien synty ohjelmistokehitysprosessissa; Case: Liikenteen turvallisuusviraston VERO, REKI ja PIIKO järjestelmät fi
dc.title The emergence of usabílity problems in the software development process; Case the Finnish Transport Safety Agency's VERO, REKI and PIIKO systems en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käytettävyysongelma fi
dc.subject.keyword prosessikehitys fi
dc.subject.keyword tapaustutkimus fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword usability problem en
dc.subject.keyword process development en
dc.subject.keyword case study en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131534
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Käytettävyystutkimus fi
dc.programme.mcode T-121
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse