Learning Centre

Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vesaoja, Juha
dc.contributor.author Sirén, Jouni
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:18:18Z
dc.date.available 2012-03-12T07:18:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3293
dc.description.abstract Yksi viime vuosisadan levinneimmistä ja maailmaa eniten muuttaneista ilmiöistä, televisio, on kokemassa merkittävää muutosta. Internetin ja perinteisen television välinen ero kaventuu, päätelaitteiden kirjo kasvaa ja lineaaristen yksisuuntaisten palveluiden rinnalle nousee monimuotoisia verkottuvia palvelukokonaisuuksia. Televisiotoimialan eri toimijoiden strategiatyötä helpottamaan tässä diplomityössä hahmotellaan mahdollisia tulevaisuusskenaarioita vuodelle 2020 sekä analysoidaan toimialan rakennetta ja kilpailun käyttäytymistä näissä skenaarioissa. Schoemakerin skenaariomallinnus koettiin soveltuvaksi työkaluksi näiden tulevaisuuskuvien muodostamiseen. Pääasialliset haasteet metodin käytössä liittyvät relevanttien trendien, epävarmuuksien ja omistajien tunnistamiseen sekä yhtenäisten ja koherenttien skenaarioiden rakentamiseen. Porterin prosessistrategiamallin avulla tarkasteltiin kilpailun käyttäytymistä eri skenaarioissa sekä televisiotoimijoiden, operaattorien ja valmistajien strategisia valintoja näihin liittyen. Tulevaisuusskenaariot rakentuvat sisältöjen saatavuuden vapauden sekä palveluiden käytön aktiivisuuden väliseen skenaarioavaruuteen. Ennakoivuus, selkeä oma tahtotila, omaan strategiaan soveltuvan kumppanuusstrategian muodostaminen ja toisaalta riittävän dynamiikan sekä reagointikyvyn säilyttäminen nousevat merkittäviksi tekijöiksi toimijakohtaisia strategisia valintoja laadittaessa. fi
dc.description.abstract Ett av de fenomen som mest förändrade världen förra århundradet - televisionen - står nu inför en stor omvandling. Skillnaden mellan Internet och traditionell television minskar, mottagarapparaterna utvecklas och vid sidan om tjänster med linjär envägskommunikation uppkommer mångsidiga nätverk av produkter. För att hjälpa tv-branschens olika aktörer med deras strategiarbete, målas i det här diplomarbetet upp möjliga framtidsscenarier fram till år 2020. Därtill analyseras branschstrukturen och konkurrenssituationen i dessa scenarier. Schoemakers scenariemodell används som verktyg för att skapa dessa framtidsbilder. De huvudsakliga utmaningarna med denna metod är att identifiera de relevanta trenderna, osäkerhetsfaktorerna och intressenterna och att bygga enhetliga och koherenta scenarier. Med hjälp av Porters processtrategimodell granskas konkurrenssituationen i de olika scenarierna och de därpå följande strategiska valen för tv-aktörerna, operatörerna och tillverkarna. Framtidsscenarierna byggs upp i gränssnittet mellan hur lättillgängligt innehållet är och hur aktivt tjänsterna används. De viktigaste faktorerna för branschaktörernas strategier visar sig vara förutseende, klara egna målsättningar, en strategi för samarbete med andra firmor och aktörer och en tillräckligt snabb reaktionsförmåga. sv
dc.description.abstract One of the most widespread and life changing phenomena of the last century - television - is facing substantial changes. The difference between the Internet and traditional television is diminishing, the receiving devices are becoming more diversified and alongside linear one-way-channels of communication complex networks of services are emerging. The aim of this Master's Thesis is to aid the strategy work of the television businesses by creating possible future scenarios for the year 2020 and analyzing the structure of the line of business and of the competition in these scenarios. Schoemaker's scenario model is used in painting these pictures of the future. The main challenges with this method are to identify relevant trends, uncertainties and stakeholders as well as to build coherent scenarios. Porter's process strategy model is used in the analysis of the competition situation in the different scenarios and of the resulting strategic choices for the broadcasters, operators and manufacturers. The scenarios for the future are built based on how accessible the content is and how actively the services are being used. The most important factors in creating the businesses' own strategies are predictability, clear goals, a strategy for relevant business partnerships and an ability to react quickly and dynamically. en
dc.format.extent 85 + [4]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi fi
dc.title A Scenario Analysis of the Networking Television en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword television en
dc.subject.keyword Internet en
dc.subject.keyword scenario analysis en
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword new media en
dc.subject.keyword televisio fi
dc.subject.keyword Internet fi
dc.subject.keyword skenaarioanalyysi fi
dc.subject.keyword strategia fi
dc.subject.keyword uusi media fi
dc.subject.keyword television sv
dc.subject.keyword Internet sv
dc.subject.keyword scenarieanalys sv
dc.subject.keyword strategi sv
dc.subject.keyword nymedia sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131524
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_12481
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40212
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse