Learning Centre

Menetelmä näyttöperustaiseen laatukäytäntöjen kehittämiseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vanhanen, Jari
dc.contributor.author Hätinen, Antti J.
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:13:40Z
dc.date.available 2012-03-12T07:13:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3277
dc.description.abstract Ohjelmistotuotannon laatu on yhä yksi IT-teollisuuden suurimpia ongelmia. Erityisen kiinnostava kysymys on, kuinka tietty laatutaso voitaisiin saavuttaa systemaattisesti. Empiirinen ohjelmistotuotanto (EBSE) pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen keräämällä todistusaineistoa aitojen ohjelmistotuotantoprosessien ja -tuotoksien toimivuudesta. Tässä työssä tutkimusnäkökulmaksi on valittu laatukäytäntöjen ja -tavoitteiden välinen suhde konstruoimalla ja vertailemalla uusia menetelmä ohjelmistotuotantoprosessien kehittämiseksi. Tutkimusta varten suoritettiin yhteensä viisi toimintotutkimuksellista ja konstruktiivista interventiota neljässä suomalaisessa keskikokoisessa ohjelmistotuote-yrityksessä. Ensiksi sovellettiin laatupalettianalyysi -menetelmää kolmessa yrityksessä. Tämän jälkeen konsturoitiin uudet indikaattorianalyysi ja "NMA"-aivomyrsky menetelmät. Viimeisenä konstruktiona rakennettiin semanttisen verkon -teknologiaan pohjautuva tietämyskanta laatutavoitteiden ja -käytäntöjen välisten vaikutusten tutkimiseen. Tutkimuksen tulokset ovat kaksiosaiset. Huolimatta siitä, että todistusaineiston määrällisen puutteen takia tilastollisesti merkittäviä tuloksia ei voida tässä työssä esittää, uusi tietämyskanta vaikuttaisi teoreettisesti pystyvän tutkituista menetelmistä ainoana vastaamaan tutkimuskysymyksessä esitettyyn kysymykseen. Teollisuuden lisäksi tietämyskantaa on mahdollista hyödyntää akateemisessa tutkimuksessa, opetuksessa, koulutuksessa ja ohjelmistotuotantoprosessin kehitysideoiden arvioinnissa. Tietämyskanta pystyi vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, kuten "mitä käytäntöjä tulisi soveltaa varmistuakseen, ettei ohjelmistopäivitykseen kuluva työmäärä ylitä 8h:a?". Vastauksena saatiin käytäntövektori "savutestiasennus" ja "alfa/beta -testaus". Vähäisen tutkimustiedon takia tietämyskanta ei kuitenkaan pysty toistaiseksi vastaamaan esimerkiksi miten päivitykseen kuluvaa työmäärää voitaisiin lyhentää. Lisäksi tuloksen luotettavuutta voidaan pitää heikkona. Tietokannan antamien vastauksien laajuutta ja luotettavuutta voitaisiin kuitenkin helposti parantaa laatimalla systemaattisia kirjallisuuskatsauksia kaikesta saatavilla olevasta ohjelmistotuotantokäytäntöihin liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta ja syöttämällä tulokset tietämyskantaan. Kunnes tietämyskannasta pystytään kehittämään teolliseen käyttöön soveltuva versio, NMA -aivomyrsky on selkeästi tehokkain menetelmä kehitysideoiden tuottamiseen. Muut tutkitut työpajamenetelmät eivät aina tuottaneet lainkaan kehitysideoita eivätkä siten sovellu teolliseen käyttöön. Kuitenkin tämän työn lopussa esitetään ehdotuksia siitä, kuinka laatupalettianalyysiä voitaisiin hyödyntää tietämyskannan tiedonkeruumenetelmänä mm. poistamalla työpaja-vaihe ja kehittämällä uusi esitehtävätyökalu. fi
dc.description.abstract The quality of the software has been and remains as a key problem of the software industry. Especially interesting questions is, how a certain level of quality can be systematically reached. Evidence-based software engineering (EBSE) tries to provide answer to this question by collecting empirical evidence on different aspects of the software engineering process and deliverables. In this work the perspective of quality practices and goals has been selected for constructing and evaluating a method that could be used for industrial software process improvement (SPI). Four subject Finnish middle-sized software product companies were studied by performing in total five action research and constructive interventions. First the novel Quality Palette Analysis -method was applied for three subject companies in different variations. Next the Indicator Analysis and the New Method A (NMA) -brainstorming method were constructed and applied by the author. As a final constructive step, the author designed a novel Semantic Web -based EBSE experience factory for mapping the empirical evidence on the relationship of the quality goals and practices. The results of the study are two-fold. While the collected data on the relationship between the quality goals and practices remains insufficient to draw definitive claims, it seems that the EBSE DB provides theoretically a very high utility model for software process improvement (SPI) initiative evaluation, training & education, and for the scientific research. The database is able to answer questions such as "which practices should be used to ensure reaching of effort of 8h per update" with an answer vector of practices "smokeTesting" and "alphaBetaTesting". Due to small amount of samples the database is currently unable to answer for example, how an update effort of 1 hour less could be reached and the results can be considered unreliable. However, the reliability and range of answerable questions could be easily improvement by performing systematic literature review on all available scientific evidence on the software engineering practices. While such a system remains as a prototype, the NMA -brainstorming method provided clearly the best yield of SPI initiatives compared to the time invested in the data collection. The other methods were by the best cumbersome and can't be recommended for industrial application in their current forms. However, the author provides suggestions how the QPA-method could be altered to function in the Future as a primary data collection method for the EBSE DB in context of individual companies by omitting the workshop -phase and developing an automatic data collection tool similar to the current QPA pre-assignment. en
dc.format.extent 90 + [10]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Menetelmä näyttöperustaiseen laatukäytäntöjen kehittämiseen fi
dc.title A Method for Evidence Based Quality Practice Engineering en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword software engineering en
dc.subject.keyword quality en
dc.subject.keyword practices en
dc.subject.keyword semantic web en
dc.subject.keyword ohjelmistotuotanto fi
dc.subject.keyword laatu fi
dc.subject.keyword käytännöt fi
dc.subject.keyword semanttinen verkko fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131508
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05069
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40196
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics