Projektisuunnitelman merkitys ICT-asiantuntijoiden työssä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Oksman, Riku
dc.contributor.author Sepponen, Marko
dc.date.accessioned 2018-06-29T10:15:03Z
dc.date.available 2018-06-29T10:15:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32583
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkastelee ICT-asiantuntijoiden projektisuunnitelmaan liittämiä merkityksiä. Tyypillisesti projektitutkimuksen valtavirtakirjallisuudessa projektisuunnitelma nähdään projektipäällikön työkaluna, jonka avulla kontrolloidaan epävarmuutta ja suorituskykyä projektin tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Projektitutkimuksessa kuitenkin jätetään huomioimatta projektityöntekijät ja heidän projektisuunnitelmaan liittämänsä merkitykset. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tulkitseva. Aineiston kerääminen tapahtui kuuden ICT-asiantuntijan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tavoitteena oli löytää ja ymmärtää erilaisia projektisuunnitelmalle rakentuneita merkityksiä ICT-asiantuntijoiden työssä. Tutkimuksen löydökset esittävät kolme erilaista teemaa projektisuunnitelman merkitykselle: Projektisuunnitelma teknisrationaalisena dokumenttina, projektisuunnitelma ristiriitojen lähteenä ja projektisuunnitelma selviytymiskeinona epävarmuudessa. Lisäksi esitetään myös kaksi eri orientaatiota projektisuunnitelmalle: projektiresurssi- ja projektityöntekijäorientaatiot. Molemmissa orientaatioissa merkityksissä on nyanssieroja. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, että projektityöntekijöiden projektisuunnitelmaan liittämät merkitykset ovat projektitutkimuksen valtavirtakirjallisuuden mukaisesti osittain kontrollia ja tehokkuutta korostavia. Suunnitelmalle kuitenkin annetaan myös merkityksiä, jotka ovat riippuvaisia projektiympäristöstä ja sosiaalisesta kontekstista. fi
dc.description.abstract This thesis examines the meaning of project plan for ICT-specialists’ work. Typically, in mainstream project research literature project plan is seen as project managers tool which is used to control uncertainty and performance to make sure project goals are reached. Project research basically ignores project workers and the meanings they associate with project plans. Literature review part of this study examines project plan from two separate perspectives: mainstream project research and research literature based on social science. The research is qualitative and interpretive in nature. The data was gathered via six semi structured interviews conducted with ICT-professional project workers in order to find and understand different meanings associated with project plan in ICT-professionals’ work. The findings of the study show three different themes for the meaning of project plan: Project plan as technical and rational document, project plan as means of survival in uncertainty and project plan as a source of contradiction. Findings also show two different orientations to project plan: Project resource and project worker. Both orientations have nuanced meanings of project plan. As a conclusion, meanings associated with project plan are partly control- and performance oriented as in project research mainstream literature. However, there are also other meanings which are dependent of the project environment and social context in question. en
dc.format.extent 58
dc.language.iso fi en
dc.title Projektisuunnitelman merkitys ICT-asiantuntijoiden työssä fi
dc.title The meaning of Project plans for ICT-specialists’ work en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword projektisuunnitelma fi
dc.subject.keyword sosiaalinen konstruktionismi fi
dc.subject.keyword merkitys fi
dc.subject.keyword ICT-asiantuntija fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806293993
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Management and International Business (MIB) en
dc.subject.helecon johtaminen fi
dc.subject.helecon projektit fi
dc.subject.helecon suunnittelu fi
dc.subject.helecon merkityksellistäminen fi
dc.ethesisid 17262
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse