Yhteiset pysäköintialueet täydennysrakentamisen kohteena

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Haigh, Katariina
dc.contributor.author Kujanen, Eero
dc.date.accessioned 2018-06-29T08:50:14Z
dc.date.available 2018-06-29T08:50:14Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32468
dc.description.abstract Täydennysrakentaminen edustaa merkittävää osaa kaupunkien asuntorakentamistavoitteiden saavuttamisessa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Suuri osa olemassa olevan kaupunkirakenteen täydennysrakentamispotentiaalista sijaitsee kuitenkin peruskorjausiässä olevien kerrostaloalueiden väljillä pysäköintialueilla, joiden omistus- ja käyttöoikeudet ovat usean tahon hallussa. Täydennysrakentamisesta asunto-osakeyhtiöiden tonteille on laadittu viime vuosina lukuisia tieteellisiä julkaisuja. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan tutkittu sitä, miten asunto-osakeyhtiöiden yhteisessä hallinnassa olevien pysäköintialueiden täydennysrakentaminen olisi toteutettavissa. Tässä diplomityössä tutkittiinkin sekä suunniteltuja että toteutettuja täydennysrakentamishankkeita asunto-osakeyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille. Työtä taustoitettiin kirjallisuuskatsauksella, jossa selvitettiin täydennysrakentamisen perusteita ja kannattavuustekijöitä, erilaisia asukaspysäköintiratkaisuja sekä omistusoikeus- ja yhteisalueteoriaa. Omistusoikeus- ja yhteisalueteoriaa hyödynnettiin erityisesti yhteisalueen käyttäjien päätöksenteon tarkastelussa. Työn empiirinen osuus suoritettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin kahdeksaa eri tapausta tarkastelemalla näiden omistus- ja käyttöoikeusjärjestelyjä sekä havaittavissa olevia haasteita täydennysrakentamisen toteutumisen kannalta. Tapaukset kerättiin pääasiassa asiantuntijahaastatteluin. Tapaukset luokiteltiin omistus- ja käyttöoikeuksien perusteella luokkiin, joiden erot perustuvat maanomistukseen sekä siihen, kenellä on oikeus pysäköidä alueella. Ostromin omistusoikeus- ja yhteisalueteorian mukaisen institutionaalisen muutoksen mallia sovellettaessa huomattiin, että useat tapaukset ovat lähtökohdiltaan vaikeasti täydennysrakentamiseen toteutettavissa. Haasteellisin tilanne yhteisille pysäköintialueille täydennysrakentamisessa on silloin, kun maanomistajana toimii paikallisten asunto-osakeyhtiöiden omistama alueellinen huoltoyhtiö. Merkittävimmät haasteet liittyvät korvaaviin autopaikkoihin, yhteiseen päätöksentekoon sekä hyödyn jakautumiseen. Diplomityön tulokset viittaavat rasitealueen uudelleenjärjestelyn, yhteisen rasitealueen hallinnon järjestämisen ja lainsäädännön yhtenäistämisen tarpeeseen. Näiden toteuttamisen tarkempi suunnittelu ja määrittely jätetään jatkotutkimustarpeeksi. fi
dc.description.abstract Infill development has been a very topical subject in urban development worldwide for many years. In Finland, for example city of Helsinki aims for 40 % of the new residential development as infill development. However, a large portion of the areas potential for infill development are located on spacious parking lots in the large apartment house suburbs. The property rights of these parking areas are divided among several parties and can be quite tangled. Infill development on collectively owned residential properties has been addressed in many scientific papers in recent years. However, the feasibility of infill development specifically on common parking areas has been disregarded in these studies. This thesis was conducted to address the issue of infill development on common parking areas. The common area here means common parking area for multiple housing companies. The background was created with a literature review. The review consisted of the basics and profitability of infill development, finding out different residential parking arrangements and reciting the theory of property rights and managing common-pool resources. Property rights and common-pool resources were studied mainly based on the work of Elinor Ostrom. The empirical part of the thesis was performed as a multiple case study with eight cases of planned or executed infill development on common parking areas. The cases were sought by interviewing experts and city officials. The property rights and difficulties relative to infill development were analysed in each case separately. After this, the cases were grouped according to the property rights at the initial stage of development. Ostrom’s framework for analysing the institutional change of the common-pool resource was applied to the study cases. One conclusion from this was that in many of the cases the planned infill development seems to be difficult to implement. An especially difficult case type is a case where the parking area is owned by a local real estate maintenance company that is owned collectively by the local housing companies. The results indicate that the feasibility of infill development could be improved for example by rearranging the property ownership, creating governance platforms for easement holders and unifying legislation. These are left for further research. en
dc.format.extent 79 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhteiset pysäköintialueet täydennysrakentamisen kohteena fi
dc.title Infill development on common parking areas en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword täydennysrakentaminen fi
dc.subject.keyword yhteinen alue fi
dc.subject.keyword asunto-osakeyhtiö fi
dc.subject.keyword kiinteistökehitys fi
dc.subject.keyword asukaspysäköinti fi
dc.subject.keyword yhteisresurssi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806293878
dc.programme.major Real Estate Economics fi
dc.programme.mcode ENG24 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viitanen, Kauko
dc.programme Master's Programme in Real Estate Economics (REC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account