Impact of digital orientation on user experience in workplaces: A case study of a multi-user workplace and its digital services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Petrulaitiene, Vitalija
dc.contributor.author Leppänen, Juho
dc.date.accessioned 2018-06-29T08:48:31Z
dc.date.available 2018-06-29T08:48:31Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32451
dc.description.abstract Digitalization shapes how we use and experience space. It’s enabling new ways of working, which affects what kind of spaces are needed and how much. Meanwhile experiences are becoming increasingly more important as new space as a service –type of assets are growing rapidly, which emphasizes positive user experience. New digital services are expected to revolutionize space as we know it and create so-called intelligent buildings, which creates a need for research and knowledge about their effect on different users. This study aims to gather a thorough understanding of user needs and experience in a multi-user workplace and to examine if digital proficiency of the users and use of digital tools affects the experience. Research was performed by constructing a theoretical framework by literature review and studying the phenomenon through a user experience survey and interviews to members of Maria 01, a co-working space and a startup hub in Helsinki, Finland. Experience of place consist of multiple internal and external factors, such as individual needs and preferences. Needs are connected to the environment through concept of environmental fit and people with similar needs and preferences can be grouped into profiles, such as digital profiles, which are helpful in development and design processes. Research found some correlation between both digital profile and usage of digital tools, and user experience. Use of social tools especially affected the experience in Maria 01, as the community is crucial part the experience in co-working spaces. However, the results have to be confirmed or rejected by other studies before there can be said to be a definitive relation between the two, but the results give reason to continue studying the phenomenon. en
dc.description.abstract Digitalisaatio muokkaa miten käytämme ja koemme tiloja. Sen nousu on mahdollistanut uusien työtapojen kehityksen, jotka vaikuttavat siihen millaisille tiloille ja kuinka paljon on tarvetta. Samaan aikaan kokemukset kasvattavat arvoaan uudenlaisten tilaa palveluna- tyyppisten ratkaisujen kasvattaessa suosiotaan, joissa positiivinen käyttäjäkokemus on keskiössä. Uusien digitaalisten tilapalveluiden uskotaan muokkaavan tiloista uudenlaisia älykkäitä ympäristöjä, mikä luo tarpeen niiden vaikutusten tutkimiselle. Tämä tutkimus pyrkii koostamaan kattavan ymmärryksen käyttäjäkokemuksista ja tarpeista monikäyttäjäympäristöissä sekä tutkimaan mikäli käyttäjien digitaalisuudella ja digipalveluiden käytöllä on vaikutusta käyttäjäkokemukseen. Se toteutettiin kysely- ja haastattelututkimuksena Maria 01 startup co-working hubissa Helsingissä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koottiin kirjallisuuskatsauksena alan tutkimuksiin. Tilakokemus koostuu monista eri sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, kuten yksilön tarpeista ja mieltymyksistä. Tarpeet ovat yhteydessä ympäristöön ympäristön sopivuus –konseptin kautta, ja samanlaisia tarpeita ja mieltymyksiä omaavat ihmiset voidaan ryhmitellä profii-leiksi, kuten digitaaliset profiilit, jotka ovat avuksi kehitys- ja suunnitteluprojekteissa. Tutkimuksen löydökset indikoivat että sekä digi-profiililla kuin digitaalisten palveluiden käytöllä olisi vaikutusta käyttäjäkokemukseen. Varsinkin sosiaaliset palvelut vaikuttivat kokemukseen niiden co-working tiloille ominaisen keskeisen aseman vuoksi. Ennen kun näiden ilmiöiden keskinäisistä riippuvuuksista voidaan varmistua, tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, joihin tutkimuksen tulokset antavat perusteen. fi
dc.format.extent 60 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Impact of digital orientation on user experience in workplaces: A case study of a multi-user workplace and its digital services en
dc.title Digitaalisen suuntautuneisuuden vaikutus käyttäjäkokemukseen työympäristöissä: Tapaustutkimus monikäyttäjätoimistosta ja sen digitaalisista palveluista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword user experience en
dc.subject.keyword workplace en
dc.subject.keyword co-working en
dc.subject.keyword digital profiles en
dc.subject.keyword digital services en
dc.subject.keyword user needs en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806293861
dc.programme.major Real Estate Economics fi
dc.programme.mcode ENG24 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Master's Programme in Real Estate Economics (REC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse