Exploring the Investor Experience in the World of Cryptocurrencies: Customer Journey of Initial Coin Offerings

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seppälä, Timo
dc.contributor.author Hämäläinen, Matias
dc.date.accessioned 2018-06-29T08:40:14Z
dc.date.available 2018-06-29T08:40:14Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32372
dc.description.abstract Initial coin offerings are a novel form of early-stage funding, enabled by blockchain technology and crypto tokens. It is becoming a significant disruptor of contemporary fundraising conventions. Current forms of initial coin offerings have emerged without regulation and no standard process of investing in one exists. The phenomenon has barely been studied previously in academia. How well existing theories of crowdfunding apply in the context of initial coin offerings is still unknown. This thesis provides knowledge on initial coin offerings from the perspective of the investor. The objective of the study was to utilize service design methodology into understanding how the investing process realizes from the investor's perspective. Furthermore, the aim was to understand the factors affecting the investor experience during the process. The study was conducted as qualitative interviews with eight investors. Through inductive content analysis, a model of a generic investor journey with related customer experiences was created. The results indicate that from service perspective initial coin offerings are unstandardized, fragmented and lack direct touchpoints between the investor and the campaign founder, implying inadequacy of service design in the campaigns. Regarding investor behavior, initial coin offerings can be categorized as a hybrid form of funding closely related to equity crowdfunding and angel investing. Bad reputation and lack of trust are driving forces affecting investor behavior and experiences throughout the investment process. Decentralized systems bring along novel challenges regarding the customer experience and investing requires a high level of IT skills, which limits the adoption of initial coin offerings as a form of funding. Poor customer experience currently limits the disruption potential of initial coin offerings. en
dc.description.abstract Polettianti on uusi lohkoketjuteknologian ja kryptopolettien mahdollistama alkuvaiheen rahoituksen muoto. Sillä on potentiaalisesti häiritsevä vaikutus nykyisiin rahoitusmekanismeihin. Nykyinen polettiantien muoto on kehittynyt ilman regulointia, eikä standardia sijoitusprosessia ole olemassa. Ilmiötä ei ole akateemisessa maailmassa juurikaan tutkittu aikaisemmin. Kuinka hyvin joukkorahoituksen teoriat soveltuvat polettiantien kontekstiin, on toistaiseksi tutkimatonta. Tämä diplomityö tarjoaa tietoa polettianneista sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli hyödyntää palvelumuotoilun metodeja sijoitusprosessin ymmärtämiseksi sijoittajan näkökulmasta. Tämän lisäksi tavoitteena oli ymmärtää sijoittajan asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä prosessin aikana. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, johon osallistui kahdeksan sijoittajaa, joilla on kokemusta polettiannissa sijoittamisesta. Induktiivisen sisällönanalyysin keinoin tutkimuksessa tuotettiin yleisluontoinen sijoittajan asiakaspolku yhdessä sijoittamiseen liittyvien asiakaskokemusten kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että palvelunäkökulmasta polettiannit ovat standardisoimattomia, sirpaleisia ja suorat kontaktipisteet sijoittajan ja varainkerääjän välillä ovat vähäisiä, mikä viittaa palvelumuotoilun puutteellisuuteen polettiantien suunnittelussa. Sijoittajien käytöksen näkökulmasta polettiannit voidaan luokitella hybridimallin rahoitukseksi, jolla on yhteistä pääomitusperusteisen joukkorahoituksen ja enkelisijoittamisen kanssa. Huono maine ja luottamuspula ovat ajavia voimia, jotka vaikuttavat sijoittajan käytökseen ja kokemuksiin koko sijoitusprosessin ajan. Hajautetut järjestelmät tuovat mukanaan uusia haasteita asiakaskokemukseen ja sijoittaminen vaatii korkeaa tietoteknistä osaamista sijoittajalta, mikä rajoittaa polettiantien omaksumista rahoituksen muotona. Heikko asiakaskokemus rajoittaa nykyisellään polettiantien disruptiopotentiaalia. fi
dc.format.extent 108 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Exploring the Investor Experience in the World of Cryptocurrencies: Customer Journey of Initial Coin Offerings en
dc.title Sijoittajakokemus kryptovaluuttojen maailmassa: Analyysi polettiantien asiakaspolusta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword initial coin offering en
dc.subject.keyword cryptocurrency en
dc.subject.keyword crowdfunding en
dc.subject.keyword customer journey en
dc.subject.keyword customer experience en
dc.subject.keyword user-centered design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806293782
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account