Organizational silos at the workplace of an ICT service provider

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Niskanen, Pasi
dc.contributor.author Toikka, Henriikka
dc.date.accessioned 2018-06-29T08:39:02Z
dc.date.available 2018-06-29T08:39:02Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32361
dc.description.abstract Organizational silos are still a relevant concern for companies today, with silos impacting the work environment negatively. The research was done for a case company where the consensus was that silos exist and is a problem for everyone. The purpose of this thesis was to research how, to what extent and where do silos manifest themselves at the case company. The aim was to find ways to help the case company break down silos. The research was done through literature study and by collecting data at the case company. Data was collected through a survey addressing collaboration and information flow within the company and how they interact with customers. Survey responses were collected from 106 responders. Data was summarized, formed into graphical tables and then analyzed. The main findings were that silos exist and are stronger in certain areas at the case company and that the silos are not necessarily symmetrical. In several cases the information flows better one way than the other. It should also be noted, that silos may pose more of a problem to one party than the other and similarly the level of communication that is necessary may be different and unsymmetrical. In the future silos could be researched at companies to determine their effect and significance so that they could be addressed. Breaking down silos could help companies to build better relationships and increase loyalty with their own employees as well as their customers. en
dc.description.abstract Organisaatiosiilot ovat edelleen ajankohtainen murheenaihe yrityksille, sillä siilot vaikuttavat työyhteisöön negatiivisesti. Tutkimus tehtiin kohdeyritykselle missä siilojen olemassaolo oli itsestäänselvyys henkilöstölle. Tämän tutkimukset tarkoituksena oli selvittää miten, mihin asteeseen ja missä siilot vaikuttavat kohdeyrityksessä. Tavoitteena oli löytää menetelmiä, millä kohdeyritys saisi siilot rikottua. Tutkimus tehtiin suorittamalla kirjallisuuskatsaus ja datankeräys kohdeyrityksellä. Dataa kerättiin kyselyn kautta, missä selvitettiin miten kohdeyrityksessä tehdään yhteistyötä ja jaetaan tietoa, myös asiakkaan suuntaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 106 henkilöä. Data kerättiin, muodostettiin visuaalisiksi taulukoiksi ja analysoitiin. Tärkeimmät löydökset olivat että siiloja on olemassa ja ne ovat vahvempia tietyillä alueilla kohdeyrityksessä, eikä siilot ole välttämättä symmetrisiä. Monessa tapauksessa tieto liikkuu paremmin yhteen suuntaan kuin toiseen. Huomioitavaa on myös, että siilot saattavat aiheuttaa suuremman ongelman yhdelle kohderyhmälle kuin toiselle. Vastaavanlaisesti toinen ryhmä saattaa tarvita kommunikaatiota eri tavalla kuin toinen. Tulevaisuudessa siiloja voitaisiin tutkia yrityksissä, minkä avulla siilojen vaikutuksia ymmärrettäisiin ja niihin voisi puuttua. Siilojen rikkominen auttaisi yrityksiä rakentamaan parempaa henkilöstösitoutuneisuutta ja asiakasuskollisuutta. fi
dc.format.extent 66+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Organizational silos at the workplace of an ICT service provider en
dc.title Organisaatiosiilot ICT palveluntarjoajan työympäristössä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword silos en
dc.subject.keyword silo mentality en
dc.subject.keyword organizational silos en
dc.subject.keyword customer experience en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806293771
dc.programme.major Communications Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3029 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account