Elokuvarahoittajan valta ja hyvän elokuvan normi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Korhonen, Timo
dc.contributor.author Aalto, Rostislav
dc.date.accessioned 2018-06-28T13:01:18Z
dc.date.available 2018-06-28T13:01:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32335
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan, miten elokuvarahoituksessa käytetty valta heijastuu elokuvantekijöiden taiteellisiin ratkaisuihin ja valintoihin. Lähtöoletuksena on, että elokuvarahoituksessa valta ottaa muotonsa elokuvan rakennetta koskevan normin kautta. Tuo normi on keskeisellä sijalla 'hyvän elokuvan' diskurssissa, jota eri toimijat vallan verkostossa tuottavat ja uusintavat. Tutkielmassani kysyn, miten 'hyvän elokuvan' kulttuurinen normi vaikuttaa rahoitusratkaisujen taustalla? Missä määrin tekijät uusintavat normia tarjotessaan rahoittajille tietynlaisia dramaturgisia ratkaisuja ja missä määrin rahoittajat puolestaan uusintavat normia valitessaan elokuvia rahoitettavaksi. Vaikuttaako rahoittajien päätösvalta elokuvien taiteelliseen sisältöön ja jos näin on, missä kohdin elokuvaprosessia tämä tapahtuu? Koska kyseessä on haastattelututkimus, tarkastelun painopiste on siinä, millaisen sijan 'hyvän elokuvan' normi saa haastateltujen vastauksissa. Tutkimusta varten on haastateltu kahdeksan elokuva-alan ammattilaista. Haastateltavista kaksi oli entisiä rahoittajia, joista toinen toimi haastattelun tekovaiheessa leikkaajana ja toinen ohjaajana. Heidän lisäkseen haastateltiin kolme elokuvaleikkaajaa, kaksi dokumenttiohjaajaa sekä yksi rahoittajana toimiva elokuva-alan ammattilainen. Kahta leikkaajaa lukuun ottamatta, kaikilla muilla haastateltavilla on kokemusta useasta eri elokuva-alan toimenkuvasta. Tutkimushypoteesin vastaisesti kuusi haastateltavaa kahdeksasta kielsi rakenteellisten normien ja konventioiden ohjaavan toimintaansa. Syitä normin näkymättömyydelle tarkastellaan tutkielmassa filosofi Michel Foucault'n valtakäsitteistön avulla. Foucault'n mukaan normin muodossa esiintyvä valta on kätkeytyvää ja heijastuu kulttuuriin jaettuina ja pakottavina mutta heikosti artikuloituvina sääntöinä. fi
dc.description.abstract This master thesis reviews how the power in the field of publically financed movies reflects on the artistic decisions and choices amongst filmmakers in Finland. The assumption is that power takes it form through structural norm which is used by funding structures. The norm plays critical part in a discourse of ‘a good movie’, which many actors in the net of authorities using power create and reproduce. The research questions are: How does the cultural norm in ‘a good movie’ effect the funders’ decisions? Do the moviemakers repeat the norm when offering certain dramaturgical solutions to funders and on the other hand does the funders repeat the norm by selecting certain movies for the funding candidates? Does the funders’ decision-making power effect on the artistic content and if so, in which state of the process it happens? Because the chosen method was interviewing experts, the study focuses on what kind of role the norm of ‘a good movie’ is defined by the interviewees. The interviewees are eight filmmakers of which two are former funders. Three of them are movie editors, two documentarists and one is currently working as a funder. Besides two of the editors all of the other interviewees have been operating in several roles in filmmaking. The key result is that in contrary of the research hypothesis six of the interviewees denied using structural norms and conventions. The reasons for existing but hidden use of the norm are examined through the power definition by Michel Foucault. Based on Foucault, hidden power that is revealed through norms reflects on culture through divided and compulsory but weakly articulated regulations.   en
dc.format.extent 98+31
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Elokuvarahoittajan valta ja hyvän elokuvan normi fi
dc.title Power of the public funding and the norm of 'a good movie' en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword valta fi
dc.subject.keyword hyvän elokuvan normi fi
dc.subject.keyword Foucault, Michel fi
dc.subject.keyword elokuvaleikkaus fi
dc.subject.keyword elokuvarahoitus fi
dc.subject.keyword elokuvaohjaus fi
dc.subject.keyword rahoittaja fi
dc.subject.keyword tuotantoneuvoja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806283745
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lakanen, Anne
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse