Spektrisen irradianssin mittausten virhelähteitä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ojanen, Maija
dc.contributor.author Alanen, Juuso
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:02:15Z
dc.date.available 2012-03-12T07:02:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3231
dc.description.abstract Spektrinen irradianssi on radiometrinen suure, joka kuvaa kuinka paljon säteilytehoa tulee tietylle pinta-alalle tietyllä aallonpituudella. MIKES-Aalto Mittaustekniikka suorittaa spektrisen irradianssin kalibrointimittauksia. Mittaukset tehdään suodatinradiometrillä, joka koostuu loukkuilmaisimesta, tarkkuusapertuurista, 14 interferenssisuodattimesta ja V(lambda)-suodattimesta. Suodatinradiometri muuntaa havaitsemansa säteilyn virraksi. Lähteen spektrinen irradianssi määritetään suodatinradiometrillä mitattujen virtojen avulla. Mittauksissa on havaittu, että tietyillä suodattimilla mitatuissa pisteissä on systemaattimen poikkeama. Lisäksi vertailututkimuksissa muiden kansallisten mittanormaalilaboratorioiden kanssa on havaittu, että MIKES-Aalto Mittaustekniikan irradianssiskaala on koholla muihin verrattuna UV-alueella. Näin ollen on ollut tarve selvittää, mistä kyseiset poikkeamat johtuvat. Tässä työssä tutkittiin kolmea mahdollista virhelähdettä, joista havaitut poikkeamat voisivat johtua. Tutkitut lähteet olivat suodatinradiometrin loukkuilmaisimen ja suodattimen välisen etäisyyden muutos, suodattimen kulmavaste ja suodattimen spatiaalivaste. Etäisyyden muutoksen vaikutusta tutkittiin mittaamalla loukkuilmaisimen antamaa virtaa, kun suodattimen ja loukkuilmaisimen välistä etäisyyttä muutettiin. Kulmavastetta tutkittiin mittaamalla interferenssisuodattimien transmittanssi erilaisilla tulokulmilla. Spatiaalivastetta tutkittiin liikuttamalla suodatinta sivusuunnassa ja mittaamalla transmittanssi. Etäisyyden muutoksen ja kulmavasteen vaikutuksen havaittiin olevan merkittävä etenkin UV-alueen suodattimille. Tyypilliset arvot olivat väliltä 2-5 %. Spatiaalivasteen vaikutus jäi pääosin vähäiseksi, mutta oli merkittävin näkyvän valon- ja lähi-infrapuna-alueen suodattimille. Tyypilliset arvot olivat 1-2 %. fi
dc.description.abstract Spectral irradiance is a radiometric quantity that describes the amount of radiant flux coming on a certain area at a certain wavelength. Metrology Research Institute of Aalto University carries out calibration measurements for spectral irradiance. The measurements are carried out with a filter radiometer that consists of a trap detector, precision aperture, 14 interference filters and a V(lambda)-filter. The filter radiometer converts the detected radiation into electrical current. The spectral irradiance of the source is determined with the help of the currents measured with the filter radiometer. It has been noted that there is a systematic anomaly in the values measured with certain filters. It has also been noted in intercomparisons with other National Metrology Institutes, that the irradiance scale of Metrology Research institute of Aalto University is raised compared to the others in the UV-range. Therefore there has been a need to find out the reason for such anomalies. In this thesis three different error sources that could cause the perceived anomalies were studied. The studied sources were the change of the distance between the trap detector and the interference filter, and the angular and spatial responses of the interference filters. The effect caused by the distance change was studied by measuring the output current of the trap detector while varying the distance between the trap detector and the interference filter. Angular response was studied by measuring the transmittance of the filter at different incident angles. Spatial response was studied by shifting the filter sideways and measuring its transmittance. The effects caused by the distance change and the angular response were observed to be remarkable especially in the UV-range. Typical values were from 2 % to 5 % The effect of spatial response was mainly minimal, but was most notable in the visual- and NIR-ranges, with typical values from 1 % to 2 %. en
dc.format.extent 33
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Spektrisen irradianssin mittausten virhelähteitä fi
dc.title Error sources in spectral irradiance measurements en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword spectral irradiance en
dc.subject.keyword filter radiometer en
dc.subject.keyword trap detector en
dc.subject.keyword error source en
dc.subject.keyword interference filter en
dc.subject.keyword spektrinen irradianssi fi
dc.subject.keyword suodatinradiometri fi
dc.subject.keyword loukkuilmaisin fi
dc.subject.keyword virhelähde fi
dc.subject.keyword interferenssisuodatin fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131462
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Mittaustekniikka fi
dc.programme.mcode S-108
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kärhä, Petri
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05277
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40104
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse