Muutosprosessi tiimityöskentelyyn - Case Pohjoismainen Pankki X

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Huikku, Jari
dc.contributor.author Lustig, Jenni
dc.date.accessioned 2018-06-27T09:48:24Z
dc.date.available 2018-06-27T09:48:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32203
dc.description.abstract Lisääntynyt kilpailu luo paineita taitojen moninaisuudelle, joustavuudelle ja nopealle reagoinnille. Voidakseen reagoida nopeammin ja joustavammin odottamattomiin muutoksiin, organisaatiot ovat organisoineet työtä tiimeihin. Vaikka tiimejä on tutkittu monesta eri näkökulmasta, edelleen on tarvetta empiiriselle lisätutkimukselle tiimien toiminnan ymmärtämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella muutosprosessia tiimityöskentelyyn tiimien jäsenten ja esimiesten näkökulmasta ja tutkia minkälaisia haasteita tiimimalliin siirtymiseen liittyy ja mitä muutos edellyttää. Tutkimuksen keskiössä oli erityisesti se, miten tiimien jäsenet ja esimiehet kokevat tiimityöskentelyyn siirtymisen suorituksen arvioinnin ja palkitsemisen osalta. Tiimimalliin siirtyminen on ilmiönä vahvasti kontekstisidonnainen, joten tutkimusmenetelmäksi valikoitui siksi laadullinen case-tutkimus. Tutkimus toteutettiin yhden finanssialalla toimivan organisaation case-tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä toimivat pääosin tiimien jäsenten ja esimiesten teemahaastattelut. Tiimityöskentelyyn siirtyminen on osa kyseisen case-organisaation isompaa strategista muutosta, joten case-tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä muutosvaiheesta ja tiimityöskentelyyn siirtymisestä pankkikontekstissa. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aikaisempaa käsitystä siitä, että muutosprosessi tiimityöskentelyyn aiheuttaa useita samanaikaisia muutoksia ja haasteita. Muutos tiimimalliin edellyttää tiimien jäseniltä ja esimiehiltä ennen kaikkea toiminta- ja ajattelutavan muutosta. Suorituksen arvioinnin ja palkitsemisen osalta korostui tiimitason seurannan mahdollistaminen ja myös muun kuin rahallisen palkitsemisen tärkeys. Tutkimus vahvisti myös kontekstin merkitystä ja huomioon ottamista. Keskeisimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät tiimien kokoonpanoon sekä tiimityöskentelyyn siirtymisen asiakasvaikutuksiin. Empiiristä lisätutkimusta kaivataan myös tiimien suorituksen arvioinnista ja palkitsemisesta. fi
dc.description.abstract Increased competition creates pressure on skill diversity, flexibility and rapid reaction. In order to respond faster and more flexibly to unexpected changes, companies have been organizing work into teams. Although teams have been studied from many different perspectives, there is still a need for empirical further research to better understand the team's performance and improve efficiency. The aim of the study was to look at the change process to teamwork from the point of view of team members and their superiors, and to explore the challenges associated with the transition to team model and what that change requires. The focus of the research was especially how team members and superiors feel about performance evaluation and rewarding when transitioning to teamwork. The transition to a team model as a phenomenon is strongly context-oriented, so a qualitative case study was selected for the research method. The survey was conducted as a case study by one financial sector organization and the material collection method was mainly theme interviews with team members and supervisors. Transition to teamwork is part of the larger strategic change of that case organization, so case study was used to increase understanding of the transition phase and transition to teamwork in the banking context. The results of the study confirmed the previous view that the change process into teamwork causes several simultaneous changes and challenges. Transforming to the team model requires team members and supervisors, above all, to change their mindset and thinking. Regarding performance evaluation and rewarding, the study emphasized the importance of enabling team level monitoring and also the importance of non-monetary reward. The study also confirmed the importance and relevance of the context. The further research topics are related to the team composition and the customer impact of switching to teamwork. Further empirical research is also required for performance evaluating and rewarding of teams. en
dc.format.extent 60 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Muutosprosessi tiimityöskentelyyn - Case Pohjoismainen Pankki X fi
dc.title Change Process to Teamwork - Case Study Nordic Bank X en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword tiimit fi
dc.subject.keyword muutosprosessi fi
dc.subject.keyword tiimien suorituksen arviointi fi
dc.subject.keyword tiimipalkitseminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806273612
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Accounting en
dc.subject.helecon laskentatoimi fi
dc.subject.helecon organisaatio fi
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto fi
dc.subject.helecon työ fi
dc.subject.helecon tiimityö fi
dc.subject.helecon arviointi fi
dc.subject.helecon kannustaminen fi
dc.ethesisid 17158
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account