Osakeyhtiö kunnan organisaatiossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Viitala, Tomi
dc.contributor.advisor Rudanko, Matti
dc.contributor.author Väisänen, Jari-Pekka
dc.date.accessioned 2018-06-27T09:47:31Z
dc.date.available 2018-06-27T09:47:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32194
dc.description.abstract Kuntalaki uudistui vuonna 2015. Kuntalaki velvoittaa, että kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavat tehtävät on annettava osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden tarkoituksena on saattaa yksityinen ja kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittama toiminta keskenään mahdollisimman tasa-arvoiseen tilanteeseen. Yhtiöittämisvelvollisuus muun muassa siirtää kuntien markkinaehtoiset toiminnot kunnan muuten nauttiman konkurssisuojan ulkopuolelle. Tutkimustyöni tarkastelee kunnan ja kuntayhteisöjen sekä niiden muodostaman kuntakonsernin erityispiirteitä suhteessa vastaaviin yksityisiin toimijoihin. Kuntayhteisöissä pääpaino on kunnan tytäryhtiöinä toimivien osakeyhtiöiden tarkastelussa. Lähestymiseen olen valinnut kolme näkökulmaa: lainsäädännöllisen, hyvän hallintotavan sekä verotuksellisen näkökulman. Kaikkien näkökulmien osalta kuntaorganisaation tilannetta verrataan yksityisen toimijan vastaavaan tilanteeseen, joskaan yksityisen toimijan tilannetta ei työssä yksityiskohtaisella tavalla kuvata. Lainsäädännöllisessä näkökulmassa korostuu kuntalain kunnilta vaatiman konserniohjeen merkitys. Kuntalain vaatimukset konserniohjeelle läpikäydään työssä yksityiskohtaisesti ja kohta kohdalta tarkastellen. Vaatimusten mukaisesti kunnan konserniohjeessa tulee ottaa kantaa mm. kuntakonsernin hyvään hallinto- ja johtamistapaan. Hyvä hallintotapa kunnan ja kuntakonsernin näkökulmasta sisältää useita erityiskysymyksiä. Tässä tutkimustyössä, hyvää hallintotapaa käsittelevässä osuudessa, tuon esille pitkään hallintoketjuun, näkemyksien ja etujen ristiriitaan, ajanjaksojen syklisyyteen sekä hallitustyöskentelyn ammattimaisuuteen liittyvät haasteet, jotka koskevat erityisesti kunnan omistamia ja sen konsernijohdon valvonnan alaisuudessa toimivia yhteisöjä. Verotuksellisen näkökulman mukaisessa tarkastelussa oleelliseen osaan nousee kunnan rajoitettu verovelvollisuus, joka osaltaan merkittävästi muuttaa kuntakonsernin verotuksellista asemaa suhteessa yksityiseen toimijaan. Rajoitettu verovelvollisuus ja sen mukanaan tuoma omalla alueella tapahtuvan toiminnan tuloverovapautus tarjoaa kunnalle merkittävän edun verosuunnittelun toteuttamisessa suhteessa yksityisiin konsernirakenteisiin. Työn yhteenveto-osiossa kuvataan näiden kolmen näkökulman; lainsäädännön, hyvän hallintotavan ja verotuksen sekä niihin liittyvien erityiskysymysten yhteisvaikutus kunnan toimintaan. Tutkimustyö tuo esille, että näiden tekijöiden yhteisvaikutus on osattava riittävällä tavalla ottaa huomioon kuntakonsernin johtamisen suunnittelussa sekä sen toiminnan valvonnassa. fi
dc.format.extent 84 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Osakeyhtiö kunnan organisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword kunta fi
dc.subject.keyword kuntalaki fi
dc.subject.keyword kuntakonserni fi
dc.subject.keyword konserniohje fi
dc.subject.keyword kuntayhtiö fi
dc.subject.keyword hyvä hallintotapa fi
dc.subject.keyword osakeyhtiölaki fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806273603
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Yritysjuridiikka fi
dc.subject.helecon corporate governance en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka fi
dc.subject.helecon osakeyhtiöt fi
dc.subject.helecon lainsäädäntö fi
dc.subject.helecon kunnallistalous fi
dc.subject.helecon konsernit fi
dc.ethesisid 17151
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account