Advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of systemic process innovations: Case studies on implementing building information modeling (BIM) in the Finnish construction industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hirvensalo, Antero
dc.contributor.author Lehtinen, Teemu
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:56:26Z
dc.date.available 2012-03-12T06:56:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3208
dc.description.abstract Vertikaalinen integraatio tarkoittaa usean tai kaikkien arvoketjun toimintojen yhdistymistä samaan yritykseen. Monet tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että vertikaalinen integraatio edistää systeemisten innovaatioiden synnyttämistä ja käyttöönottoa. Kun tavalliset innovaatiot voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan ilman sen suurempia muutoksia laajempaan toimintaympäristöön, systeemisten innovaatioiden menestyksekäs käyttöönotto vaatii merkittäviä muutoksia koko toimintaympäristössä. Usein systeemiset mnnovaatiot ovat kuitenkin liian monimutkaisia ja laajoja yhden yrityksen hallittavaksi. Rakennusten tietomallinnus (BIM) on esimerkki systeemisestä prosessi-innovaatiosta rakennusalalla. Tietomallinnus tarkoittaa laajaa kokonaisuutta, joka koostuu yhteisistä käytännöistä, prosesseista ja teknologioista. Tietomallinnuksen tarkoituksena on hallita rakennukseen liittyvää tietoa digitaalisessa muodossa rakennuksen koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta toteutukseen ja käyttöön. Tietomallinnuksen on odotettu tuovan merkittäviä parannuksia rakennusalan tuottavuuteen jo 80-luvulta lähtien, mutta sen käyttöönotto ja leviäminen on osoittautunut ennakoitua hitaammaksi ja vaikeammaksi. Keskeisenä syynä tähän on ollut tietomallinnuksen systeeminen ja organisaatioiden rajat ylittävä luonne. Samalla kuitenkin, myös kiinnostus vertikaaliseen integraation on lisääntynyt rakennusalalla. Tämä tutkimus pyrkiikin valottamaan tietomallinnuksen käyttöönoton ja organisaatiorakenteiden välistä yhteyttä tutkimalla vertikaalisen integraation hyötyjä ja haittoja tietomallinnuksen käyttöönotossa. Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kahteen vastakkaiseen tapaustutkimukseen Suomen rakennusteollisuudessa. Toisessa tapauksessa projektiverkosto koostui erillisistä yrityksistä, kun taas toisessa tapauksessa projektiverkosto oli vertikaalisti integroitunut. Molemmissa tapauksissa tarkasteltiin yksittäistä rakennushanketta, jossa testattiin tietomallinnusta. Laadullinen tutkimusaineisto koostuu projektidokumentaatiosta, haastatteluista sekä osapuolien havainnoinnista. Tutkimuksessa luodaan ensin teoreettinen malli vertikaalisen integraation hyödyistä ja haitoista perustuen kirjallisuuskatsaukseen. Tämän jälkeen mallia testataan tutkimusaineistolla ja parannellaan analyysin perusteella. Tutkimuksen tulosten perusteella tietomallinnuksen käyttöönottoon liittyy seitsemän organisaatiorakenteen kannalta merkittävää tekijää. Nämä tekijät ovat (1) johdon tuki, (2) koordinointi ja hallinta, (3) oppiminen ja kokemus, (4) teknologian hallinta, (5) viestintä, (6) motivaatio sekä (7) roolien määrittely. Kaikkiin näihin tekijöihin liittyy vertikaalisen integraation tuomia hyötyjä ja haittoja. Tämän vuoksi yritysjohdon pitäisikin ymmärtää organisaatiorakenteen mahdolliset vaikutukset tietomallinnuksen käyttöönotossa, jotta käyttöönottoprojektit osattaisiin suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman sujuvasti. fi
dc.description.abstract Vertical integration refers to a combination of several or all functions in the value chain under a single firm. Many researchers have suggested that vertical integration facilitates the development and implementation of systemic innovations. As opposed to autonomous innovations that can be introduced as such without any major changes or modifications to the rest of the business system, systemic innovations require significant adjustments in other parts of the business system in order to be implemented successfully. However, systemic innovations are often too complex and large to manage and coordinate under a single integrated find. Building information modelling (BIM) is an example of a systemic process innovation in the construction industry. BIM is a set of interacting policies, processes, and technologies generating a methodology to manage the essential building design and project data in digital format throughout the life-cycle of a building. BIM has been expected to bring significant improvements in productivity in the construction industry since the 1980's but the implementation and diffusion of BIM have been proved to be slower and more difficult than expected, largely due to its interorganizational and systemic nature. At the same time, there has been a trend of vertical integration in the construction industry in recent years. This study aims to shed more light on the connection between BIM implementation and the organizational structure, and examines the advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of BIM as an example of a systemic process innovation. The empirical research is based on two opposite case studies from the Finnish construction industry; a vertically disintegrated project network and a vertically integrated project network. Both case studies included a single construction project where BIM was being implemented. The qualitative data consists of project documentation, interviews, and observations. A theoretical model of the advantages and disadvantages of vertical integration is first constructed based on the literature review. The model is later tested with the empirical data and refined into an improved model based on the analysis. The findings of the study propose that there are seven structurally relevant factors in BIM implementation; (1) management support, (2) coordination and control, (3) learning and experience, (4) technology management, (5) communication, (6) motivation, and (7) defining roles. There are both advantages and disadvantages of vertical integration related to each of these implementation factors. Thus, in order to achieve as smooth implementation as possible, managers should understand the impact of the organizational structure in BIM implementation and plan the implementation projects accordingly. en
dc.format.extent 124
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of systemic process innovations: Case studies on implementing building information modeling (BIM) in the Finnish construction industry en
dc.title Vertikaalisen integraation hyödyt ja haitat systeemisten prosessi-innovaatioiden käyttöönotossa: Tapaustutkimuksia rakennusten tietomallinnuksen (BIM) käyttöönotosta Suomen rakennusteollisuudessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword vertikaalinen integraatio fi
dc.subject.keyword teknologian käyttöönotto fi
dc.subject.keyword systeeminen prosessi-innovaatio fi
dc.subject.keyword rakennusten tietomallinnus (BIM) fi
dc.subject.keyword rakennusteollisuus fi
dc.subject.keyword vertical integration en
dc.subject.keyword technology implementation en
dc.subject.keyword systemic process innovation en
dc.subject.keyword building information modeling (BIM) en
dc.subject.keyword construction industry en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131439
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Telecommunications management fi
dc.programme.mcode T-124
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account