Paikkatietojärjestelmäratkaisu TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) Professional Mobile Radio verkoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laitinen, Mika
dc.contributor.author Järvinen, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:46:06Z
dc.date.available 2012-03-12T06:46:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3168
dc.description.abstract TETRA-järjestelmään (TErrestrial Trunked RAdio) on toteutettu paikkatietojärjestelmä tarjoamaan palvelua yksiköiden maantieteellisen paikkatiedon välittämiseksi sitä tarvitseville tahoille. Tämän palvelun toteutus noudattaa TETRA:lle asetettuja standardeja muun muassa välitettävän tiedon sisällön sekä palvelun käytön rajoitusten osalta. Tässä työssä ollaan kiinnostuneita havaitusta tarpeesta poiketa standardoiduista palvelun käytön rajoitteista paikkatiedon lyhimmän päivitysvälin osalta. TETRA standardi rajoittaa pienimmän mahdollisen paikkatiedon päivitysvälin kymmeneen sekuntiin minkä ei ole todettu tyydyttävän nopeasti liikkuvien kohteiden seuraamiseen tarvittavaa tiedonkeruutarvetta. Niinpä tässä tutkimuksessa työnä on pyrkiä pienentämään tämä päivitysfrekvenssi alle standardien asettaman rajan ja teettämään mittauksia liikenteen myötä järjestelmään aiheutuvista vaikutuksista. Diplomityön tavoitteena on tutkia tämän poikkeuksellisesta paikkatietopalvelun käytöstä aiheutuvia seurauksia palvelun laadun ylläpidettävyyteen ja TETRA-järjestelmän resurssien kulutukseen. Diplomityön teoriaosuudessa käydään läpi taustaa ammattikäyttöön suunnattujen matkapuhelinjärjestelmien (Professional Mobile Radio) tarkoitusperästä sekä lisäksi erityisesti keskitytään näihin kuuluvan TETRA ratkaisun olennaisimpiin osiin liittyen paikkatietosovelluksen toteutukseen ja työn tavoitteisiin. Tämän analyysin lisäksi esitellään muunnellusta paikkatietojärjestelmästä testiympäristössä saavutettuja mittaustuloksia ja vertaillaan näitä teoreettiseen TETRA-järjestelmän tarjoamaan suorituskykyyn sekä tavoiteltuun loppukäyttäjän kokemaan palvelun laatuun. Lopuksi pohditaan mahdollisuuksia työn mittaustulosten sekä aineiston analyysin pohjalta kartoitettujen paikkatietopalveluun aiheutuneiden vaikutusten pienentämiseksi. Nämä poikkeavan toiminnallisuuden mahdollistavat järjestelmän muutostarpeet kohdistuisivat tiettyihin systeemin parametreihin ja standardien sanelemiin rajoituksiin joista voitaisiin mahdollisuuksien mukaan poiketa. fi
dc.description.abstract For Terrestrial Trunked Radio (TETRA) systems, there is a location system designed for enabling service, that provides unit geographical positions for parties who need them. The implementation of such service follows various standards applied for TETRA, having influence on delivered information contents and service usage restrictions among others. The focus of this work is on a perceived need for differing from the service usage restrictions on location information minimum update interval. The TETRA standard sets a limitation for the minimum location update interval to ten seconds, which is not seen to satisfy the information gathering needs for tracking fast moving objects. Therefore, the work task is to try to decrease the update frequency below the limits set by the standard and to measure any influences caused by the resulting traffic to the system. The objective of this thesis is then to study the impacts caused by the exceptional usage of the location system to the perceived service quality and consumption of resources in TETRA systems. In the theoretical part of this thesis, the background and purpose of Professional Mobile Radio (PMR) systems is discussed while at the same time the focus is on the most relevant aspects for implementing the location system in the TETRA PMR solution and objectives of this work. In addition to this analysis, measurement results from a test environment of the altered location solution are introduced and compared to the theoretical performance offered by TETRA systems and service quality perceived by end-users. In the end, possibilities for mitigating the impacts to the location service found based on the measurements and data analysis is discussed. These system modifications required for improving the exceptional location system usage should be concentrated on certain system parameters and standard based restrictions which could possibly he deviated from. en
dc.format.extent [10] + 75
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Paikkatietojärjestelmäratkaisu TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) Professional Mobile Radio verkoissa fi
dc.title Location System solution in TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) Professional Mobile Radio networks en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword TETRA system en
dc.subject.keyword location information en
dc.subject.keyword location system en
dc.subject.keyword LIP standard en
dc.subject.keyword TETRA standard en
dc.subject.keyword AVL en
dc.subject.keyword location update interval en
dc.subject.keyword TETRA järjestelmä fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword paikkatietojärjestelmä fi
dc.subject.keyword LIP-standardi fi
dc.subject.keyword TETRA-standardi fi
dc.subject.keyword AVL fi
dc.subject.keyword paikkatiedon päivitysväli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131399
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account