Developing business models for integrated systems

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Martinsuo, Miia
dc.contributor.author Perätalo, Jenni
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:45:39Z
dc.date.available 2012-03-12T06:45:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3166
dc.description.abstract Tämä työ kehittää liiketoimintamalleja rakenteisiin integroiduille aurinkosähköjärjestelmille (BIPV, building-integrated photovoltaics). BIPV-järjestelmät koostuvat rakennuselementeistä, joihin on sisällytetty energiaa tuottava pinta. Nämä rakenteisiin integroidut aurinkosähköjärjestelmät yhdistävät innovatiivisesti perinteisen rakennuselementtiteollisuuden ja aurinkosähköteollisuuden. Tämän työn tarkoituksen on kehittää ja arvioida valittuja liiketoimintamalleja BIPV-järjestelmille sekä vertailla niiden soveltuvuutta rakennuselementtejä valmistavalle case-yritykselle. Tutkimusongelma määriteltiin seuraavasti: "Mitä liiketoimintamallia case-yrityksen kannattaisi käyttää BIPV-järjestelmille luodakseen arvoa nykyisille ja potentiaalisille sidosryhmilleen?" Työssä sovellettu tutkimusmetodi oli konstruktiivinen. Työ sisälsi kirjallisuuskatsauksen ja yksittäisen tapaustutkimuksen. Yhteensä 22 case-yrityksen ja sen sidosryhmien edustajaa haastateltiin. Case-yrityksen nykyisiä liiketoimintamalleja tutkittiin kahden nykyisen liiketoimintamallin avulla. Kolme BIPV-liiketoimintamallia valittiin kehitettäväksi tässä työssä tarkemmin. Nämä liiketoimintamallit olivat komponentti-, projekti- ja palveluliiketoimintamalli. Yrityksen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemystä näistä liiketoimintamalleista tutkittiin haastattelemalla. Myös liiketoimintamallien sopivuutta case-yritykselle analysoitiin haastatteluihin perustuen. Lisäksi case-yrityksen työntekijöille järjestettiin ideointitapaaminen, jossa kehitettyjä liiketoimintamalleja validoitiin ja niiden case-yritykselle asettamia vaatimuksia pohdittiin. Kehitettyjen liiketoimintamallien vahvuuksia ja heikkouksia vertailtiin. Näistä yksikään ei ollut sellaisenaan case-yritykselle paras mahdollinen, vaan lisäkehitys on tarpeellista. Tämä työ suosittelee case-yritykselle mahdollisena liiketoimintamallina mallia, joka yhdistää elementtejä kolmesta tarkastellusta liiketoimintamallista. Suositeltu liiketoimintamalli on paketoitu komponenttipohjainen ratkaisu, joka sisältää sidosryhmien toivomia palveluelementtejä. Tätä mallia tulee jatkotutkia tarkemmin sen soveltuvuuden varmentamiseksi. fi
dc.description.abstract This study develops business models for building-integrated photovoltaic (BIPV) systems. BIPV systems consist of energy-producing surfaces integrated into building elements, thus combining two structures into one. These systems innovatively cross two industries: traditional building element industry and solar power industry. The purpose of this thesis is to develop and evaluate selected BIPV business models and to compare their suitability for a case company that is a construction element manufacturer. The research problem was defined in the following way: "What kind of a business model should the Case Company use to deliver building-integrated photovoltaic systems in order to create value for their existing and potential stakeholders?" The research method used in this thesis is a constructive case study. The study included a literature review and a single-case study. Altogether 22 interviews were conducted in the case company and with the case company stakeholders. The case company's current business models were studied through two existing business models. Three BIPV business models were selected to be developed and studied further. These selected models were component, project, and service business model. Based on the interviews, it was defined how the customers and other stakeholders view these BIPV business models. The factors that affect adopting these BIPV business models at the case company were identified and analyzed. In addition, a workshop with the case company representatives was organized to validate the developed business models and to give further insights. The strengths and weaknesses of the three selected business models were compared. None of the three business models were the best for the case company as such. Therefore, this thesis recommends a BIPV business model that combines elements from the three studied business models. This model is a packaged component-based solution that includes some service elements according to the stakeholder needs. To increase the applicability, the recommended model should be studied further. en
dc.format.extent 106 + [3]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Developing business models for integrated systems en
dc.title Integroitujen järjestelmien liiketoimintamallien kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword liiketoimintamalli fi
dc.subject.keyword innovaatio fi
dc.subject.keyword rakentamisteollisuus fi
dc.subject.keyword aurinkosähköjärjestelmät fi
dc.subject.keyword projektiliiketoiminta fi
dc.subject.keyword integroidut järjestelmät fi
dc.subject.keyword business model en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword construction business en
dc.subject.keyword photovoltaic systems en
dc.subject.keyword project business en
dc.subject.keyword integrated systems en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131397
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU-22
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Artto, Karlos
dc.programme Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account