Learning Centre

Working life of water and environmental engineers: a case study of career paths, core competencies and the role of sustainable development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Keskinen, Marko
dc.contributor.advisor Karvinen, Meeri
dc.contributor.author Vehmaa, Anu
dc.date.accessioned 2018-06-01T11:40:31Z
dc.date.available 2018-06-01T11:40:31Z
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31604
dc.description.abstract This Thesis study covers career development, core working life competencies, and the role of sustainable development in the early careers of water and environmental engineers. The study was conducted to support the implementation and development of the new Master’s Programme in Water and Environmental Engineering at Aalto University to meet the requirements of working life. Data was collected using an online questionnaire that was sent to engineers who have graduated during the past ten years (2007-2016), and complementary semi-structured theme interviews. According to this case study, water and environmental engineers in Finland have safe employment situation, and their expertise is required in several societal sectors and in various duties. Modern working life with complex tasks and new challenges demand for a wide array of skills and knowledge. In addition to traditional engineering skills such as problem solving, present work life requires also time-management and prioritization skills, as well as people skills. Furthermore, engineers need to be able to take initiative and be self-directional, be up-to-date by actively searching for information and learning, and be able to make decision and taking responsibility. The aim of the Aalto University is to integrate responsibility and sustainable development into all teaching, and to build a sustainable society driven by innovation. According to this study, several early-career engineers working in the field have deficient knowledge of sustainable development, which hampers their capability to connect their job with the sustainable development concept and to act according to the sustainability principles. Some are also presenting criticism towards sustainable development and see it as a separate theory with little application to engineering work. Majority nonetheless see it being built-in in the field and also an essential societal theme. Integrating sustainable development into engineering education requires understanding of wider concept and using systemic thinking. The same competencies are also central in the modern working life. The structure and the content of the new Master’s Programme is responding to this demand. At the moment, developing sustainable world is mentioned in strategies and visions of organizations, but it is not reflected fully in everyday tasks. Water and environmental engineers with their wide set of competencies and variety of roles in the society could be in the vanguard of progress in building a more sustainable society. en
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö käsittelee vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien alku-uran kehitystä, siinä tarvittavia keskeisimpiä taitoja ja kestävän kehityksen roolia alan opetuksessa ja työelämässä. Tutkimus toteutettiin Aalto yliopiston uuden Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman kehittämiseksi ja etenkin sen ajankohtaisuuden ja työelämärelevanssin varmistamiseksi. Aineisto kerättiin Aallon vesi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmista vuosina 2007-2016 valmistuneille lähetetyllä verkkokyselyllä ja sitä täydentävillä teemahaastatteluilla. Tämän tapaustutkimuksen mukaan vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien työtilanne on Suomessa tasaisen varma, ja heidän osaamistaan tarvitaan usealla työelämäsektorilla ja monenlaisissa tehtävissä. Samaan aikaan työelämä monimutkaisine tehtävineen ja uusine haasteineen vaatii laaja-alaista osaamista. Perinteisten insinööritaitojen, kuten ongelmanratkaisun lisäksi, tarvitaan myös ajanhallinta- ja priorisointi-, sekä vuorovaikutustaitoja. Insinöörien pitää olla itseohjautuvia ja oma-aloitteisia, seurata oman alan kehitystä ja oppia uutta, sekä pystyä ottamaan vastuuta ja tehdä päätöksiä. Aalto yliopiston tavoitteena on integroida vastuullisuus ja kestävä kehitys kaikkeen opetukseen, ja olla sitä kautta rakentamassa kestävyydelle perustuvaa innovaatioyhteiskuntaa. Tutkimuksen mukaan useilla alku-urallaan olevilla vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööreillä on kuitenkin puutteelliset tiedot kestävästä kehityksestä, mikä vaikeuttaa heidän kykyään yhdistää kestävän kehityksen periaatteita omiin työtehtäviinsä ja toimia niiden mukaisesti. Jotkut myös suhtautuvat kestävään kehitykseen kriittisesti ja näkevät sen olevan alasta irrallaan oleva teoria, jolla ei ole juurikaan tekemistä käytännön kanssa. Suurin osa vastaajista kuitenkin ajattelee kestävän kehityksen olevan kiinteä osa alaa ja myös erittäin tärkeä yhteiskunnallinen teema. Kestävän kehityksen integroiminen insinöörikoulutukseen vaatii laajempien aihealueiden ymmärrystä ja systemaattisen ajattelun käyttöä; sama osaaminen on keskeisessä roolissa myös nykyajan työelämässä. Vesi- ja ympäristötekniikan uuden maisteriohjelman rakenne ja sisältö vastaa hyvin tähän vaatimukseen. Kestävä kehitys mainitaan tällä hetkellä organisaatioiden strategioissa ja arvoissa, mutta se ei aina heijastu jokapäiväiseen työhön. Vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörit voisivat laajan osaamisensa ja moninaisten yhteiskunnallisten rooliensa avulla olla etulinjassa rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa. fi
dc.format.extent 51+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Working life of water and environmental engineers: a case study of career paths, core competencies and the role of sustainable development en
dc.title Vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien työelämä: tapaustutkimus urapoluista, keskeisimmistä työelämäkyvyistä ja kestävän kehityksen roolista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword insinöörikoulutus en
dc.subject.keyword kestävä kehitys en
dc.subject.keyword osaamisalueet en
dc.subject.keyword työelämätaidot en
dc.subject.keyword vesitekniikka en
dc.subject.keyword ympäristötekniikka en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806013031
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode ENG29 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vahala, Riku
dc.programme Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse