Utilization of IoT technologies in electricity distribution network management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Keskinen, Antti
dc.contributor.author Suomi, Mika
dc.date.accessioned 2018-06-01T11:35:51Z
dc.date.available 2018-06-01T11:35:51Z
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31560
dc.description.abstract Objective of this thesis is to define and assess changes in energy sector, which will directly or indirectly affect distribution grid operation and management in Finland, and to determine measurable events or variables, which enable identification and monitoring of the recognized changes. Based on assessment of the upcoming changes, possibilities for utilizing IoT technologies in management and monitoring applications of the identified changes, are assessed. In the assessment of upcoming changes, total of eight subjects were covered and microgeneration, electric vehicles and heat pumps were identified to be the most probable changes to realistically penetrate Finnish energy sector within a time scope of approximately 10 years. However, none of the assessed, changes, were found to have significant and wide-scale effects in terms of performance of Finnish distribution networks. For utilization of IoT technologies in distribution networks one application for operational grid monitoring of power quality problems derived from residential photovoltaic generation, and three cases for IoT based asset health and condition monitoring were assessed. Furthermore, requirements and architecture for data storage and analysis platform of IoT based system were discussed. From the evaluated applications condition monitoring scheme of circuit breakers was determined to be the most promising alternative. en
dc.description.abstract Diplomityön tavoitteena on määritellä ja arvioida energiasektoriin vaikuttavien tulevien muutosten suoria tai epäsuoria vaikutuksia jakeluverkon toimintaan ja hallintaan. Havaittujen muutosten vaikutuksista on tarkoitus tunnistaa mitattavia ilmiöitä tai suureita, jotka mahdollistavat muutosten tunnistamisen sekä seurannan. Muutosanalyysiin pohjautuen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida mahdollisuuksia IoT-teknologian hyödyntämiseksi havaittujen muutosten aiheuttamien ongelmakohtien tai mahdollisuuksien tunnistamisessa, seurannassa sekä hallinnassa. Energiasektoriin vaikuttavien muutosten analyysissä arvoitiin kokonaisuudessaan kahdeksaa eri aihealuetta ja lopputuloksena pientuotannon, sähköautojen sekä lämpöpumppujen todettiin olevan todennäköisimmät teknologiat, jotka yleistyvät merkittävissä määrin suomalaisessa sähköverkossa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Minkään käsitellyn muutoskohdan ei kuitenkaan todettu aiheuttavan laajamittaisia ja merkittäviä ongelmia jakeluverkon toimintaan. IoT-teknologian hyödyntämiseen jakeluverkkotoiminnassa käsiteltiin yhtä verkon käyttöön ja sähkön laatuun liittyvää sovellusta, jonka avulla hajautetun pienaurinkotuotannon vaikutuksia pystytään seuraamaan, sekä lisäksi kolmeen eri verkkokomponenttiin kohdistuvaa jatkuvan kunnon seurannan sovellusta. Tämän lisäksi IoT-järjestelmän toteuttamiseksi vaadittavalle analyysi- ja tietojärjestelmäalustalle määriteltiin rakenteellisia ja toiminnallisia tarpeita. Työssä käsitellyistä IoT-sovelluksista lupaavimmaksi todettiin katkaisijoihin kohdistuva jatkuvan kunnonhallinnan sovellus. fi
dc.format.extent 104 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Utilization of IoT technologies in electricity distribution network management en
dc.title IoT-teknologian hyödyntäminen sähköverkko-omaisuuden hallinnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword internet of things en
dc.subject.keyword distribution networks en
dc.subject.keyword microgeneration en
dc.subject.keyword electric vehicels en
dc.subject.keyword heat pumps en
dc.subject.keyword condition monitoring en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806012987
dc.programme.major Electrical Power and Energy Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account