Learning Centre

Visualizing change – Collaboration tool for transition pathway creation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hyysalo, Sampsa
dc.contributor.author Perikangas, Sofi
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:23:47Z
dc.date.available 2018-05-31T09:23:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31445
dc.description.abstract The main question inspiring this study can be phrased as such: ”How to support visualization and deliberation during a transition implementation arena, by utilizing game design process?” I answer to that question by explaining the process of the design of a pathway creation tool for transition management context. It was conducted as part of a transition arena (TA) during a research project, Smart Energy Transition. The project aims to find out, how could Finland benefit from disruptive energy models and innovations in the future. The transition arena held in Helsinki during 2017 was a so-called translation of the TA method for Finnish context. It introduced a redesign of the arena, which put a heavy focus on the formation of transition pathways by utilizing the co-designed Pathway Creation Tool. The problem that the design team faced when planning the upcoming arena, was that the preceding manuals that introduce the usage of the method, fail to present a concrete and plausible way to create and visualize transition pathways. This is why the transition arena planning team in Helsinki decided to design a context specific tool for the creation of pathways. The Pathway Creation Tool, that was born as a result, is a co-planning tool that draws its inspiration from design game studies and iterative critical game design method. The tool is based on the actions that have to be made during transition arena process in order to create transition pathways. In this study, my main research questions handle, how can the pathway creation tool with game structure support deliberative planning in a policy design context, and how does game structure, as a way of designing and implementing the tool, support the overall design process? As the result of the study, I suggest that a game structure in the center of the design process of the Pathway Creation Tool, held qualities that supported a successful implementation of pathway creation during the transition arena process in Helsinki during 2017. As further developments, I suggest a need for further studies of applying tools with game structure in co-design processes which aim at policy (re)design. I propose especially a need for more arenas, with use of the Pathway Creation Tool to be established, to evaluate whether this redesign of the original method is translatable and brings value in other contexts. en
dc.description.abstract Tutkimustani inspiroineen kysymyksen voi muotoilla seuraavasti: “Kuinka tukea muutospolkujen visualisointia ja deliberaatiota murrosareenan aikana hyödyntäen pelisuunnitteluprosessia?” Vastaan kysymykseen kuvailemalla polkutyökalun suunnitteluprosessin murros-tutkimuksen konteksissa. Suunnittelu tapahtui osana murrosareena -prosessia, Smart Energy Transition -tutkimusprojektissa. Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää, kuinka Suomi voisi hyötyä disruptiivisista energiamalleista ja innovaatioista tulevaisuudessa. Helsingissä vuoden 2017 aikana järjestetty murrosareena oli Suomalaiseen kontekstiin luotu “käännös” alkuperäisestä murrosareena-metodista. Se esitteli areenan uudelleenmuotoilun, joka keskittyi vahvasti murrospolkujen luomiseen yhteissuunnitteluprosessin avulla tuotetun Muutospolkutyökalun avulla. Muotoilijoiden kohtaama ongelma areenaa suunnitellessa oli, etteivät metodia esittelevät edeltävät ohjeistot kyenneet esittelemään konkreettista ja uskottavaa tapaa muodostaa ja visualisoida muutospolkuja. Tämän vuoksi Helsingin murrosareenan suunnittelutiimi päätti suunnitella kontekstiin sopivan työkalun, jonka avulla polkuja voitaisiin muodostaa. Muutospolkutyökalu syntyi suunnittelun lopputuloksena. Se on yhteiskehittelytyökalu, jonka inspiraationa toimivat muotoilupelitutkimus ja iteratiivinen kriittinen pelisuunnittelu -metodi. Työkalu perustuu toimille, joita vaaditaan muutospolkujen luomiseksi murrosareenaprosessin aikana. Tutkimukseni keskeiset tutkimuskysymykset ovat, kuinka pelirakenteeseen perustuva muutospolkutyökalu voi tukea deliberatiivista suunnittelua politiikkasuunnittelun kontekstissa, ja kuinka pelirakenne suunnittelun ja työkalun jalkauttamisen perustana tukee designprosessia kokonaisuutena? Tutkimuksen tuloksena esitän, että pelirakenne Muutospolkutyökalun suunnittelun keskeisenä tekijänä sisälsi ominaisuuksia, jotka tukivat mutospolkutyöskentelyn menestyksekästä jalkautusta murrosareenan aikana Helsingissä 2017. Jatkoksi opinnäytteelleni ehdotan lisätutkimusta pelirakenteen omaavien työkalujen hyödyntämisestä yhteissuunnitteluprosesseissa, jotka tähtäävät politiikan (uudelleen)suunnitteluun. Näen erityisesti tarvetta järjestää uusia areenoita, joissa Muutospolkutyökalu on käytössä. Näin voitaisiin arvioida, onko esittämäni alkuperäisen metodin uudelleenmuotoilu käännettävissä muihin konteksteihin ja tuottaako se niissä lisäarvoa.
dc.format.extent 97+3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Visualizing change – Collaboration tool for transition pathway creation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword collaborative design en
dc.subject.keyword design games en
dc.subject.keyword game design en
dc.subject.keyword policy design en
dc.subject.keyword transition management en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312875
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hyysalo, Sampsa
dc.programme Collaborative and Industrial Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse