Approaching complex social issues with service design, Case: Vocational student welfare

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Vaajakallio, Kirsikka
dc.contributor.author Väkevä, Lotta
dc.date.accessioned 2018-05-31T09:11:25Z
dc.date.available 2018-05-31T09:11:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31337
dc.description.abstract Designers have increasingly worked with tackling the wicked problems of the modern world, such as chronic illnesses, aging population or social exclusion. In the context of social innovation, design approach has appeared promising as a means of providing more sustainable solutions especially due to its holistic and human-centered nature. On the other hand, as interest towards tackling complex social issues through design has grown, also critique has emerged towards its applicability in the field of social innovation. This Master’s Thesis examines the competences of design when tackling complex social issues, and the challenges that a designer might encounter when approaching a complex social issue within a short-term design project. The topic was studied from a service design perspective, and investigated through a literature review and a case study conducted in the public sector context. The literature review briefly presents the history of design dealing with social issues. Furthermore, it introduces the concept of service design and its potential when working with complex societal issues. Lastly, it discusses the role of service design particularly in the public sector and the health care context, to introduce the context of the case study. A case study was conducted in order to gain empirical insights into the challenges and possibilities for applying service design into a social issue. It was conducted in Etelä-Kymenlaakso Vocational College, Ekami, focusing on the role of vocational student welfare in preventing social exclusion of the youth. In addition to the empirical insights, findings from the case provided understanding of the lives of the vocational students, and suggestions for improving the student welfare in Ekami. As a result, this thesis identified a number of challenges for approaching a complex social issue within a short-term design project, in order to increase understanding of the strengths and weaknesses of service design in the particular context. A multi-level service model by Patricio et al. (2011) is used as a framework for presenting the challenges that emerged from the case study at the different service levels. The findings aim at increasing awareness of the changing requirements for designers when working with complex social issues, and encouraging designers to identify the need for multidisciplinary collaboration. Lastly, characteristics of working with sensitive issues and conducting research with young people are discussed, which need to be acknowledged in order to conduct the research in a respectful and ethical manner. Findings from the research suggest that regardless of the possible challenges for approaching a complex social issue within a short term design project, design approach enabled showing the problem points, creating suggestions for improvement, and opening up discussion for a change. en
dc.description.abstract Muotoilijat ovat yhä suuremmassa määrin työskennelleet yhteiskunnallisten aiheiden parissa, ja etsineet muotoilun keinoin ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen, kroonisiin sairauksiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Muotoilun käyttö yhteiskunnallisten haasteiden ratkomisessa onkin osoittautunut lupaavaksi varsinkin sen kokonaisvaltaisen ja ihmislähtöisen lähestymistavan vuoksi. Toisaalta samalla, kun kiinnostus yhteiskunnallisten aiheiden lähestymiseen muotoilun keinoin on kasvanut, on muotoilun käyttö yhteiskunnallisten aiheiden ratkomisessa saanut osakseen myös kritiikkiä ja epäilyksiä. Tämä opinnäytetyö tutkii muotoilun kykyä sosiaalisten ongelmien ratkomisessa ja haasteita, joita muotoilija voi kohdata lähestyessään yhteiskunnallista ja monimutkaista aihetta lyhyen suunnitteluprojektin avulla. Aihetta on tutkittu palvelumuotoilun näkökulmasta, ja se perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja case-tutkimukseen julkisella sektorilla. Kirjallisuusosio antaa tiivistetyn katsauksen muotoilun käytön historiasta yhteiskunnallisten aiheiden parissa. Lisäksi se esittelee lyhyesti palvelumuotoilun lähestymistapana ja pohtii muotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksia sosiaalisten ongelmien ratkomisessa. Kirjallisuuden avulla tarkastellaan myös muotoilun roolia julkisella sektorilla ja terveydenhuollon kontekstissa, johon opinnäytetyön case tutkimus liittyy. Case-tutkimuksen tarkoituksena on tarjota empiiristä tietoa haasteista ja mahdollisuuksista, joita muotoilija voi kohdata lähestyessään yhteiskunnallista ongelmaa palvelumuotoilun avulla. Tutkimus toteutettiin Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa, ja siinä tarkasteltiin ammattiopiston oppilashuollon roolia nuorisosyrjäytymisen ehkäisyssä. Tuloksena syntyi empiirisen tutkimusaineiston lisäksi ymmärrystä ammattikoululaisten tarpeista ja haasteista sekä ehdotuksia oppilashuollon toiminnan parantamiseksi. Kirjallisuuden ja käytännön ymmärryksen avulla opinnäytetyössä identifioitiin useita haasteita, joita muotoilija voi kohdata lähestyessään yhteiskunnallista ja monitahoista ongelmaa lyhyen suunnitteluprojektin avulla. Löydökset on esitelty palvelun eri tasoilla hyödyntäen kolmitasoista palvelumallia (Patricio et al., 2010). Löydösten tarkoituksena on kannustaa myös muita suunnittelijoita identifioimaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä tunnistamaan tarpeen monialaiselle yhteistyölle työskenneltäessä monimutkaisten yhteiskunnallisten aiheiden parissa. Lisäksi työn lopussa pohditaan huomioitavia seikkoja työskenneltäessä nuorten kanssa ja arkaluontoisten aiheiden parissa, jotta tutkimus noudattaa hyviä ja eettisiä tutkimustapoja. Opinnäytetyön löydösten perusteella ehdotetaan, että lyhyen muotoiluprojektin aikana koetuista haasteista huolimatta muotoilun avulla kerätyllä ymmärryksellä voitiin osoittaa ongelmakohtia, ehdottaa uusia ratkaisuja ja herättää keskustelua muutoksesta.
dc.format.extent 146
dc.language.iso en en
dc.title Approaching complex social issues with service design, Case: Vocational student welfare en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword service design en
dc.subject.keyword public sector en
dc.subject.keyword youth services en
dc.subject.keyword social innovation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805312766
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mattelmäki, Tuuli
dc.programme Collaborative and Industrial Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account