Self-Organizing Maps in Decision Support: a Decision Support System Prototype

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sirola, Miki
dc.contributor.advisor Parviainen, Jukka
dc.contributor.author Lampi, Golan
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:47:02Z
dc.date.available 2012-03-06T13:47:02Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3100
dc.description.abstract Teollisuus ja liiketoiminta ovat täynnä monimutkaisia päätöksentekoprosesseja, joissa inhimillisen virheen mahdollisuus on suuri. Nämä prosessit ovat hyvin kriittisiä ydinvoimaloiden toiminnan ohjauksessa. Päätöksien laatua voidaan parantaa ja virheiden todennäköisyyttä vähentää antamalla tietokoneistettua päätöksenteon tukea päätöksen tekijälle. Itseorganisoituva kartta (SOM) on hyödyllinen tapa visualisoida moniulotteisia ja suuria data-aineistoja. Tämän työn tavoitteena on löytää tapoja SOM-menetelmän hyödyntämiseen ydinvoimalan operaattorin päätöksenteon tuessa ja analysoida, voiko kyseisiä tapoja käyttää myös muiden sovellusalueiden päätöksenteon tukeen. Työn tutkimusmenetelmät ovat kokeellinen prototyyppikehitys, tiedonlouhinta ja kirjallisuustutkimus. Tutkimuksessa on toteutettu prototyyppi (DERSI) päätöksenteon tukijärjestelmän (DSS) alustasta. Se hyödyntää päätöksenteon tuessa kokoelmaa erilaisia menetelmiä, kuten SOM kvantisointivirhettä, SOM U-matriisia, sumeaa logiikkaa, sääntöpohjaista päättelyä ja tapauspohjaista päättelyä. Prototyyppi on ohjelmoitu Matlabohjelmointikielellä ja se hyödyntää Matlabin SOM Toolbox -laajennusta. Siihen kuuluu myös graafinen käyttöliittymä, joka sisältää käytettyjen menetelmien visualisoinnit. Tutkimuksen alustalle on rakennettu kaksi päätöksenteon tukijärjestelmän prototyypiyksikköä. Yksi niistä hyödyntää tutkimuksen Simulink-simulaatiomallin dataa ja toinen Teollisuuden Voiman (TVO) ydinvoimalasimulaattorista saatua dataa. Nämä yksiköt demonstroivat prototyypin menetelmien mahdollisuuksia. Kirjallisuudessa esiintyi myös vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää SOM-menetelmää päätöksenteon tuessa. Näitä verrattiin prototyypin menetelmiin ja lisäksi pohdittiin, voiko prototyyppialustaa hyödyntää muilla sovellusalueilla. fi
dc.description.abstract Industry and business are full of complicated decision making processes in which there is a high probability of human error. These processes are most crucial in the operation of nuclear power plants. The quality of decisions can be increased and probability of errors can be reduced by providing computerized decision support for the decision maker. Self-Organizing Map (SOM) is a useful method for visualizing high-dimensional and large datasets. The aim of this work is to find approaches for using SOM in supporting the decision making processes of nuclear power plant operators, and to analyze whether these approaches can be used for decision support in other applications. The research methods are prototyping, data mining and survey of literature. A prototype of a decision support system (DSS) platform (DERSI) has been developed. The prototype uses a collection of methods for decision support, including SOM quantization error, SOM U-matrix, fuzzy logic, rule-based reasoning and case-based reasoning. It is programmed with the Matlab programming language and uses a SOM Toolbox add-on. It has a graphical user interface that contains visualizations of the methods. Two units of a DSS prototype have been built on this platform. One uses data from a Simulink simulation model and the other unit uses data from the Teollisuuden Voima (TVO) nuclear power plant simulator. These prototype units demonstrate the potential of the prototype methods. Other approaches for using SOM in decision support were found from literature. The thesis compares these approaches with the prototype methods and discusses the possible use of this prototype in other applications. en
dc.format.extent viii + 56
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.title Self-Organizing Maps in Decision Support: a Decision Support System Prototype en
dc.title Itseorganisoituvat kartat päätöksenteon tuessa: päätöksenteon tukijärjestelmän prototyyppi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword tiedonlouhinta fi
dc.subject.keyword päätöksenteon tuki fi
dc.subject.keyword itseorganisoituva kartta (SOM) fi
dc.subject.keyword sääntöpohjainen päättely fi
dc.subject.keyword sumea logiikka fi
dc.subject.keyword Data Mining en
dc.subject.keyword Decision Support en
dc.subject.keyword Self-Organizing Map (SOM) en
dc.subject.keyword Rule- Based Reasoning en
dc.subject.keyword Fuzzy Logic en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071331
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Informaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode T-61
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Simula, Olli
dc.programme Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account