Mobiilin vertaisverkon sisällönjakelun skenaariot ja systeemidynamiikka

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkinen, Mikko
dc.contributor.author Karikoski, Juuso
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:42:44Z
dc.date.available 2012-03-06T13:42:44Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3084
dc.description.abstract Vertaisverkkoteknologian menestys kiinteissä verkoissa on johtanut vertaisverkkototeutuksiin myös mobiileissa verkoissa. Mobiilin vertaisverkkoteknologian tulevaisuuden suhteen on tosin vielä paljon epävarmuutta, koska operaattorit ja muut sidosryhmän jäsenet, jotka kärsivät laittoman tiedostonvaihdon seurauksista kiinteän verkon puolella, pelkäävät saman tapahtuvan myös mobiileissa verkoissa. Täten he saattavat yrittää estää mobiilin vertaisverkkoteknologian kehittymistä. On myös epävarmaa onko mobiilille vertaisverkkoteknologialle tarvetta loppukäyttäjän näkökulmasta, eritoten kun mobiililaitteiden suorituskyvyt ovat huomattavasti alhaisempia kuin kiinteiden. Tämä diplomityö keskittyy mobiilin vertaisverkon sisällönjakeluun. Sisällönjakelu on jaettu tiedostonvaihtoon, sisällön suoratoistoon ja kaupallisiin sisältöjärjestelmiin. Työ antaa näkemystä mobiilin vertaisverkon sisällönjakelun olennaisimpiin skenaarioihin, sidosryhmän jäseniin ja heidän kannustimiin. Mobiilin vertaisverkon sisällönjakelun epävarmuutta rajataan käyttämällä skenaarioanalyysiä ja mallinnetaan systeemidynamiikalla. Olennaisimmat skenaariot rakennetaan Schoemakerin metodilla ja niiden mallinnusta yritetään systeemidynamiikan keinoin. Tuloksena saadaan neljä eri skenaariota, jotka on kehitetty brainstorming -tilaisuuksissa ja kirjallisuuskatsauksessa löydettyjen avaintrendien ja -epävarmuustekijöiden perusteella. Skenaarioiden kvantitatiivisen mallinnuksen sijaan mallinnetaan skenaarioihin perustuvan mobiilin vertaisverkon sisällönjakelujärjestelmän dynaamista käyttäytymistä. Vaikka joitakin mobiilia vertaisverkkoteknologiaa hyödyntäviä sovelluksia on jo kehitetty ja käytössä, sekä aihetta tutkittu laajasti, vieläkin on epävarmaa mikä teknologian vaikutus tulee olemaan. Tämä diplomityö esittää mahdollisia vaikutuksia teknologialle ja antaa lähtökohdan tulevalle mobiilien vertaisverkon sisällönjakelujärjestelmien kvantitatiiviselle mallinnukselle. Systeemidynamiikka on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto tavallisemmille mallinnustekniikoille, kuten taulukkolaskentamallinnukselle, jonka etuna on järjestelmän takaisinkytkentäsilmukkojen mallintaminen. Kun mobiili vertaisverkkoteknologia kehittyy, enemmän dataa tulee saataville ja vaihtoehtoisten systeemidynamiikkamallien rakentaminen on suositeltavaa. fi
dc.description.abstract The success of peer-to-peer technology in the fixed networks has led to peer-to-peer implementations in the mobile networks as well. There is, however, a lot of uncertainty regarding the future of mobile peer-to-peer technology as the operators and other stakeholders that were affected negatively by illegal peer-to-peer file sharing in the fixed networks are afraid that it might happen in the mobile domain as well. Thus they might try to prevent mobile peer-to-peer technology from emerging. There is also the question whether there really is a need for peer-to-peer technology in the mobile domain from the end users' perspective, especially as the mobile device capabilities are considerably lower compared to the fixed ones. This thesis concentrates on mobile peer-to-peer content distribution. Content distribution is divided to file exchange, content streaming and commercial content systems. The thesis provides insight to the most relevant scenarios, stakeholders and their incentives related to mobile peer-to-peer content distribution. The uncertainty regarding mobile peer-to-peer content distribution will be bounded using scenario analysis and modeled using system dynamics. The most relevant scenarios regarding mobile peer-to-peer content distribution are constructed using Schoemaker's method and modeling of these scenarios is attempted with system dynamics. As a result four different scenarios are developed based on the key trends and uncertainties discovered during the literature review and brainstorming sessions. Instead of modeling the scenarios quantitatively, the dynamic behavior of a mobile peer-to-peer content distribution system based on the scenarios is modeled with system dynamics. Although there are some mobile peer-to-peer content distribution applications already developed and used, and the topic is considerably researched, it is still uncertain what the outcome of the technology will be. This thesis presents possible outcomes for the technology and provides a starting point for further quantitative modeling of mobile peer-to-peer content distribution systems. System dynamics provides a viable alternative to more common modeling techniques such as spreadsheet modeling, with a distinctive benefit of modeling the feedback loops in a system when used proficiently. As the mobile peer-to-peer technology evolves, more data becomes available and the construction of alternative system dynamics models is encouraged. en
dc.format.extent (9+) 84
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Mobiilin vertaisverkon sisällönjakelun skenaariot ja systeemidynamiikka fi
dc.title Scenarios and system dynamics of mobile peer-to-peer content distribution en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword mobile peer-to-peer en
dc.subject.keyword content distribution en
dc.subject.keyword scenario analysis en
dc.subject.keyword system dynamics en
dc.subject.keyword mobiili vertaisverkko fi
dc.subject.keyword sisällönjakelu fi
dc.subject.keyword skenaarioanalyysi fi
dc.subject.keyword systeemidynamiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071315
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account