Yhteistyön peliteorian soveltaminen globaaleihin strategisiin liittoutumiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salovuori, Heikki
dc.contributor.author Savunen, Tapio
dc.date.accessioned 2012-03-06T13:39:58Z
dc.date.available 2012-03-06T13:39:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3074
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yhteistyön peliteorian sovellusmahdollisuuksia globaaleihin strategisiin liittoutumiin. Globaalien strategisten liittoutumien kirjallisuustutkimuksella analysoidaan liittoutumien muodostumiseen ja pysyvyyteen liittyviä tekijöitä. Yhteistyön peliteorian peruskäsitteet ja ratkaisukonseptit kuvataan ja käsitellään niiden sovellusmahdollisuuksia strategisiin liittoutumiin. Kolme kirjallisuusesimerkkiä kuvaa erilaisia yhteistyön peliteorian sovellustapoja strategisiin liittoutumiin. Työhön sisältyy tapaustutkimus, jossa muodostetaan laskennallinen malli globaalien matkapuhelinoperaattoreiden strategisista liittoutumista soveltamalla yhteistyön peliteoriaa. Käytetty ratkaisukonsepti on yhteistyöpelin ydin. Kirjallisuusesimerkit ja tapaustutkimus todentavat, että yhteistyön peliteoriaa voidaan soveltaa strategisten liittoutumien mallintamiseen. Liittoutumien muodostumisen todennäköisyyttä ja niiden stabiilisuutta voidaan arvioida yhteistyön peliteorian avulla. Myös liiketoiminnan dynamiikka ja liiketoimintaympäristön muutokset voidaan ottaa mallinnuksessa huomioon. Tämä mahdollistaa liittoutumien pitkän aikavälin elinkelpoisuuden tarkastelun. Tapaustutkimuksen avulla osoitetaan, että laskennallisen mallinnuksen avulla saatavat tulokset vastaavat strategisten liittoutumien kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia. Tapaustutkimuksen yhteydessä esitellään uusi menetelmä liittoutumien pitkän aikavälin stabiilisuuden arvioimiseksi liiketoiminnan muutoksissa. Liiketoimintaa kuvaavat epävarmat ja muuttuvat parametrit mallinnetaan soveltuvalla todennäköisyysjakaumalla. Tutkimuksessa osoitetaan, että yhdistämällä Monte Carlo -simulointi ja yhteistyöpelin ydin -ratkaisukonsepti, voidaan muodostaa stabiilisuusindikaattori, joka kuvaa liittoutuman pitkän aikavälin stabiilisuutta muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. fi
dc.description.abstract The scope of this thesis is the application of the cooperative game theory to global strategic alliances. The objective is to find out how the cooperative game theory can be applied to global strategic alliances. Global strategic alliances are studied to understand the major questions of the alliance formation and the long-term stability. Various concepts of the cooperative game theory are investigated to find a feasible way to apply them to the modelling of strategic alliances. Three examples from literature are presented in which the cooperative game theory is applied to strategic alliances. Also a case study is introduced in which the global mobile operators' alliances are modelled as cooperative games using the core solution concept. The literature examples and also the case study demonstrate that the theory of cooperative games can be applied to model the global strategic alliances. The stability and likelihood of strategic alliances can be assessed by modelling them as cooperative games. With this modelling the stability of strategic alliances can be assessed in the alliance formation. Also the business dynamics and changes in the business environment can be taken into account in order to understand the alliance's long-term vitality. The case study demonstrates that the findings of the computational model of the strategic alliances reflect the respective findings made with qualitative methods. In the case study a new computational method is introduced to estimate an alliance's long-term stability in the changing business environment. In this method the uncertain and changing business parameters are modelled with applicable probability distributions. By combining the Monte Carlo simulation and the core solution concept of the cooperative game theory, a measure called a stability indicator can be calculated. It reflects the stability of an alliance in the changing business environment. en
dc.format.extent 129 + 10
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.title Yhteistyön peliteorian soveltaminen globaaleihin strategisiin liittoutumiin fi
dc.title Application of the Cooperative Game Theory to Global Strategic Alliances en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword game theory en
dc.subject.keyword cooperative games en
dc.subject.keyword strategic alliances en
dc.subject.keyword mobile operators en
dc.subject.keyword computational modelling en
dc.subject.keyword Monte Carlo simulation en
dc.subject.keyword core solution concept en
dc.subject.keyword peliteoria fi
dc.subject.keyword yhteistyön pelit fi
dc.subject.keyword strategiset liittoutumat fi
dc.subject.keyword matkapuhelinoperaattori fi
dc.subject.keyword laskennallinen mallintaminen fi
dc.subject.keyword Monte Carlo -simulointi fi
dc.subject.keyword yhteistyöpelin ydin fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203071305
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lampinen, Jouko
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account