Yhdessä - tilan ja ympäristön vaikutus sosiaaliseen elämään

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor LIndgren, Tommy
dc.contributor.author Ojanen, Anni
dc.date.accessioned 2018-05-08T08:09:09Z
dc.date.available 2018-05-08T08:09:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30714
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyössä tutkitaan ihmisten sosiaalista kanssakäymistä kodin ja työn ulkopuolisissa ympäristöissä sekä tilan ja ympäristön vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Keskiössä ovat kaupalliset niin sanotut kolmannet tilat, kaupunkitilat ja muut julkitilat Helsingissä. Opinnäytetyössä tutkitaan miten tila ja ympäristö vaikuttavat ihmisten kohtaamiseen ja kanssakäymiseen sekä miten tilasuunnittelulla voidaan parantaa sosiaalista interaktiota. Sosiaalinen elämä on osittain digitalisoitunut internetin ja mobiililaitteiden seurauksena. Digitaalinen kehitys mahdollistaa nopean ja laajemman yhteydenpidon, mutta varjopuolena on fyysisen kohtaamisen, tuttujen ja tuntemattomien tapaamisen ja yhdessä vietetyn ajan väheneminen. Opinnäytetyö pyrkii avaamaan keskustelua sosiaalisen interaktion tulevaisuudesta korostaen fyysisen kanssakäymisen tärkeyttä. Opinnäytetyössä esitellään erilaisia kolmansia tiloja, kaupallisia kohtaamis- ja vapaa-ajanvietto tiloja sekä niiden roolia Euroopan historiassa. Myös kaupunkitilat ja muut julkiset tilat kuten aukiot, kadut ja kirjastot ovat tarkastelun kohteena. Eläväinen kaupunki syntyy tilojen ja niiden käyttäjien yhteistyössä. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja kaupungin laadun parantamisella voidaan lisätä ihmisten viihtyvyyttä, kohtaamisia ja sosiaalista elämää sekä kasvattaa sosiaalista kestävyyttä koko yhteiskunnan tasolla. Tila- ja ympäristökokemus sekä tunteet vaikuttavat siihen miten tilat aistitaan. Lopputyössä tarkastellaan minkälaisissa tiloissa ihmisten välinen sosiaalisuus tapahtuu ja missä ihmiset yleisesti viihtyvät. Opinnäytetyön tavoitteena on myös laajentaa näkemystä hyvästä tilasuunnittelusta. Suunnittelijat ovat yhdessä kaupallisten ja kaupungin toimijoiden kanssa vastuussa julkisten tilojen ja ympäristöjen sosiaalisen käytön toimivuudesta ja houkuttelevuudesta. Mielenkiintoiset tilat eivät pelkästään riitä, jos ihmisiä ei ole kutsuttu käyttämään niitä. Vasta tiloja käyttävät ihmiset herättävät tilat ja koko kaupunkiympäristön henkiin. Yhteisöllisyyteen ohjaavat tilat lähentävät yhteisön jäseniä ja tarjoavat tukea ja iloa. Hyvä sosiaalinen ympäristö tukee ihmisten välistä vuorovaikutussuhdetta. Yhdessä vietetyt hetket saa aikaan positiivisia tunteita, ilahduttavia kokemuksia ja tärkeitä muistoja joista muodostuu merkityksellinen elämä. fi
dc.description.abstract This Master’s Thesis focuses on the social interaction people hold outside their homes and work places as well as the impact the environment has on said interactions. The main focus is on commercial spaces, so called third spaces, urban spaces and other public spaces in Helsinki. The agenda of this thesis is to study what sort of impact environment and space have on social interactions and how spatial design enhance social interaction. Social life has become digitalized thanks to the internet and mobile technology. The digital revolution has enabled faster and easier communication among people, the down side being that physicals interaction and time spent with one another has decreased. This thesis also discusses the importance of social interaction with a distinct focus on the importance of physical interaction in social interactions. The thesis presents a number of third spaces, commercial spaces and leisure spaces and the importance they have played in European history. Other urban and public spaces such as squares, streets and libraries are also under focus. A lively city is born thanks to the interaction of spaces and inhabitants. With good urban planning and by enhancing the quality of a city people we can increase well-being, promote encounters and social life as well as increase social sustainability on a societal level. Perceived spatial and environmental experience combined with feelings determine how a space is felt. The thesis takes a look at what kind of spaces people use to interact with one another and where people tend to spend their time. The objective of the thesis is also to expand the perception of good environmental design. Designers, together with commercial and city parties, are responsible for the attractiveness and functionality of public spaces. Interesting spaces are not enough if people don’t feel invited to use them. Only a used space is a lively thriving urban space. Communal spaces bring people together and help create a sense of community. A good social atmosphere helps create interaction among people. One could say that a meaningful life is built around the positive feelings created through time spent together during social interaction. en
dc.format.extent 131
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhdessä - tilan ja ympäristön vaikutus sosiaaliseen elämään fi
dc.title Together - spatial and environmental impact on social interaction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword tilasuunnittelu fi
dc.subject.keyword ympäristösuunnittelu fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword sosiaalinen interaktio fi
dc.subject.keyword sosiaalinen elämä fi
dc.subject.keyword kolmannet tilat fi
dc.subject.keyword ympäristöpsykologia fi
dc.subject.keyword kaupungit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805082164
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kareoja, Pentti
dc.programme Product and Spatial Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse