Hiput, oppimisympäristökalusteen suunnittelu yhteissuunnittelun keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sahi, Karola
dc.contributor.advisor Lee, Bang
dc.contributor.author Aalto, Kaija
dc.date.accessioned 2018-05-08T08:08:22Z
dc.date.available 2018-05-08T08:08:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30708
dc.description.abstract Opinnäytetyö tähtää oppimisympäristökalusteen suunnitteluun ja painottuu produktio-osuuteen. Suunnittelun pohjana on käytetty yhteissuunnittelun menetelmiä alakouluikäisten oppilaiden kanssa. Opinnäytetyössäni yhdistän kalustesuunnittelun haasteisiin sosionomin (AMK) koulutuksen ja vuosien työhistorian tuoman ammattitaitoni lasten kanssa työskentelystä. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on osoitettu toimivaksi oppimisympäristöjen suunnittelussa ja yhteistoiminnalliset menetelmät ovat olleet käytössä ympäri maailman. Koulutilojen käyttäjien näkemyksiä ei ole Suomessa kuitenkaan kuultu riittävästi. Oppiminen ja oppimiskäsitys muuttuvat. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2016. Nykyään ymmärretään hyvän fyysisen oppimisympäristön vaikutus oppimiseen. Toimivan oppimisympäristön luomisessa kalusteilla on keskeinen merkitys ja innovatiivisia kalusteratkaisuja uudentyyppisiin oppimisympäristöihin tarvitaan. Opinnäytetyö etsii vastausta kysymykseen minkälaisilla kalusteratkaisuilla voidaan vastata alakoululaisen oppilaan oman turvallisen henkilökohtaisen tilan tarpeeseen. Tutkin yhdessä oppilaiden kanssa sitä, millaista tilaa he koulussa kaipaavat. Jos perinteisistä pulpeteista ja omasta istumapaikasta luovutaan, missä on oppilaan henkilökohtaisten tavaroiden paikka ja millaiset kalusteratkaisut voisivat edistää oppilaan turvallisuuden tunnetta ja siten vaikuttaa positiivisesti viihtymiseen koulussa sekä oppimiseen? Teoriaosuudessa esitellään oppimisympäristöjä kalusteratkaisuineen sekä uuden opetussuunnitelman perusteita. Lisäksi keskitytään käyttäjien vaikuttamiseen oppimisympäristöjen kehittämisessä ja yhteissuunnittelun perusteisiin. Pohjana on käytetty olemassa olevaa tutkimusaineistoa. Yhteissuunnittelutyöskentelyissä tuli ilmi, että oppilaiden turvallisuuden tunne on suurin oman luokkatilan sisällä, mutta oma paikka tai pulpetti ei välttämättä lisää turvallisuuden tunnetta. Pulpetti on tavaroiden säilyttämisen kannalta oppilaille merkityksellinen, mutta varsinkin oppilaat, joilla ei ole omia pulpetteja, eivät pidä pulpettia kovin tärkeänä. Reppu on oppilaille ylivoimaisesti tärkein oma esine koulussa ja sen turvallista säilytysmahdollisuutta koulupäivän aikana ei sovi väheksyä. Koulutyön tekemiseen kaivattiin hyvää työskentelyasentoa ja vaihtelun mahdollisuutta. Produktio-osuus esittelee yhteissuunnittelutyöskentelyt ja niitä seuraavan oppimisympäristökalusteen suunnitteluprosessin sekä kalustesarjan prototyypit. Kalustesarja on innovatiivinen ja poikkeaa perinteisestä koulukalusteesta. Se sisältää mattoja sekä kaksi eri muotoista kappaletta. Sarjan osia voi käyttää yhdistettynä tai erikseen monin eri tavoin istumiseen, nojaamiseen, makaamiseen sekä säilyttämiseen. Alakouluikäiset pystyvät vaikuttamaan oppimisympäristönsä kehittämiseen. Oppilaiden valintoja ei ohjaa pelkästään se, mikä on kivaa tai hauskaa, vaan he osaavat tehdä järkeviä havaintoja ja perustella valintojaan miettien missä ja miten on hyvä työskennellä ja tehdä tehtäviä. fi
dc.description.abstract The main target of the thesis is to design furniture for learning environment. The basis for the design has risen from the co-design workshops made with primary school students. I have also a bachelor in social services and I’m combining my knowledge of working with children with the challenges in furniture design. It’s been proved that user-centered design is functional method while designing learning environments. Methods of co-design had been used worldwide. In Finland we haven’t paid enough attention to the visions of the users in learning environment. Concept of learning is going through changes. The new basics of the curriculum in primary school has been brought into use in autumn 2016. The effect of the good learning environment is understood nowadays. Furniture are playing an important role when creating a well working learning environment. Innovative furniture design is needed. This thesis is looking for an answer to a question, what kind of furniture solution could cover the need of the safe personal space? If there is no longer personal place or desk for the children in classroom, what kind of furniture is needed to store the personal items and make the student feel safe? Learning environments, school furniture and the basics of the new curriculum are presented in the theory part of the thesis. Also the basics of co-design and user-centered design in learning environment are presented. The basis is in the existing studies. The co-design workshops revealed that personal desk is important because of the storage space inside. Own classroom creates feeling of safety but personal desk or chair doesn’t play big role in it. The students who don’t have own desks in the classroom think that desks are not important at all. Backpack is considered the most important personal item in the school for the students. Students needed the possibility to change and find the best working position during the day. The production part presents the co-design workshops, designing process of the furniture and the final furniture prototypes. The furniture are innovative an unpredictable. It includes matts and two different shaped pieces. You can combine the parts different ways or use them individually for sitting, leaning, lying or storing. The primary school children are capable to participate the designing of the learning environment. They can observe rationally and think what is best for the schoolwork instead of thinking only what is fun or nice. en
dc.format.extent 83 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Hiput, oppimisympäristökalusteen suunnittelu yhteissuunnittelun keinoin fi
dc.title Hiput, furniture for learning environment using methods of co-design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword kalustesuunnittelu fi
dc.subject.keyword yhteissuunnittelu fi
dc.subject.keyword co-design fi
dc.subject.keyword oppimisympäristö fi
dc.subject.keyword koulukaluste fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805082158
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Järvisalo, Jouko
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account