Opintomenestyksen ennustaminen ja opiskelijavalinnan vaikutuksen arviointi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sarvimäki, Matti
dc.contributor.author Mieskonen, Emma
dc.date.accessioned 2018-05-08T07:26:33Z
dc.date.available 2018-05-08T07:26:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30650
dc.description.abstract Suomen korkeakoulujen opiskelijavalintaa on kritisoitu tehottomuudesta vuosikausia, ja valintakokeita painottavan nykyjärjestelmän ongelmat aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia hakijoille, korkeakouluille ja yhteiskunnalle. Ratkaisuksi on tarjottu ylioppilastutkinnon painottamista opiskelijavalinnoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön onkin esittänyt, että pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista luovutaan, ja vuoteen 2020 mennessä pääosa uusista opiskelijoista valita suoraan ylioppilastutkintoon perustuen. Opiskelijavalintaa ja opintomenestyksen ennustamista on Suomessa tutkittu runsaasti, mutta tutkimusta valintamenettelyjen vaikutuksesta valitun opiskelijajoukon opintomenestykseen ei ole juuri tehty. Tutkielman tavoitteena on esitellä empiirinen menetelmä, jolla vaihtoehtoisia valintamenettelyitä on mahdollista arvioida opiskelijavalinnan järjestävän korkeakoulun näkökulmasta. Käytännöllisenä tavoitteena on selvittää, miten valintakokeesta luopuminen tai sen painoarvon pienentäminen voisi vaikuttaa opiskelijavalinnan tuloksiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkielma vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten ylioppilastutkintoarvosanat ja valintakoe ennustavat opintomenestystä? 2) Millainen ylioppilastutkintoarvosanojen valintapisteytysmallin tulisi niiden ennustearvon mukaan olla? 3) Kuinka eri ihmiset tulisivat valituksi, jos käytössä olisi pelkästään ylioppilastutkintoon perustuva valinta? 4) Miten ylioppilastodistuksen perusteella valitut opiskelijat menestyisivät verrattuna niihin opiskelijoihin, jotka eivät olisi tulleet valituksi pelkkään ylioppilastutkintoon perustuvassa valinnassa? Aineistona käytetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun vuosina 2005 – 2012 valittujen opiskelijoiden opiskelija- ja kurssirekisterimerkintöjä. Opiskelijavalinnan ongelmana on valita parhaat mahdolliset opiskelijat mahdollisimman pienin resurssi-investoinnein. Opintomenestys määritellään tutkielmassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käyttämiin opintomenestysindekseihin perustuen arvosanakeskiarvoilla ja opintopistekertymillä. Kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin mitataan ylioppilastutkintoarvosanoilla ja valintakoepisteillä. Tutkielman tulokset ovat linjassa aiemman kirjallisuuden kanssa osoittaessaan, että ylioppilastutkintoarvosanat ennustavat OLS-regressiossa korkeakouluopintojen kurssiarvosanojen muodostumista varsin hyvin. Erityisesti matemaattinen osaaminen indikoi menestymistä kauppatieteellisissä opinnoissa. Opintopistekertymien ennustaminen valintakriteereillä ei kuitenkaan ole mielekästä. Valintakokeen merkitys opintomenestyksen ennustamiseen jää mitättömän pieneksi. Marginaalisten opiskelijoiden opintomenestystä verratessa todetaankin, että erillisen valintakokeen järjestäminen ei tuo opiskelijavalintaan lisäarvoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa: puhtaalla todistusvalinnalla olisi kouluun valittu hyvin samankaltainen, jopa hieman paremmin menestynyt opiskelijajoukko. Tutkielman tulokset ovat hyvin riippuvaisia sekä metodologian ja aineiston rajoitteista, että menestyksen ja opiskelijavalinnan tavoitteiden määrittelystä. fi
dc.description.abstract The Finnish university student selection system has been criticized for its inefficiency for decades: the current system is costly for the applicant, the selecting university and the society. As a solution, the Finnish Ministry of Education and Culture has proposed a reform to replace the current admission examination heavy selections with a simpler selection based on the national matriculation examination by year 2020. Although a lot of research has been done on student selection and study success forecasting on a general basis, few analyses have been made on how student selection criteria can affect the average study success of a university’s students. The aim of this thesis is to provide a limited empirical method for analyzing the effects of alternative student selection criteria from the university’s point of view. The practical goal is to find out how the average study success of the school’s student population might change, if the admission examination was relinquished. The thesis answers the following questions: 1) How do matriculation examination grades predict study success? 2) What should the matriculation examination scoring be like based on the prediction results? 3) How would the chosen student population change, if the student selection was done purely based on the matriculation examination? 4) How would the average study success of the student population change, if the student selection was done purely based on the matriculation examination? The study is based on the student and course data of the entry cohorts 2005 – 2012 of the Aalto University School of Business. The student selection problem can be set as choosing the best potential students with the least possible costs. Study success is defined in the thesis as grade point averages (GPA) and study credit accumulations as per two study success indices used by the Business School itself. Applicant ability is measured by their matriculation examination grades and admission examination points. The results of the thesis are in line with previous literature in finding that the matriculation examination is a good predictor of university GPA in a basic OLS regression model. Especially mathematical skills seem to indicate better study success. The models are not successful in predicting study credit accumulations. The prediction significance of the admission examination is found to be minor. Further, it seems that the admission examination has not brought added value in the student selection: a very similar, slightly more successful student population would have been chosen in a matriculation examination based student selection. The results of the study are highly dependent on the limitations of the methodology and given data, as well as the definitions of study success and student selection objectives. en
dc.format.extent 78 + liitt. 13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Opintomenestyksen ennustaminen ja opiskelijavalinnan vaikutuksen arviointi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa fi
dc.title Predicting study success and evaluating student selection impact at the Aalto University School of Business en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword opiskelijavalinta fi
dc.subject.keyword opintomenestys fi
dc.subject.keyword ylioppilastutkinto fi
dc.subject.keyword valintakoe fi
dc.subject.keyword ennustaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201805082101
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Economics en
dc.subject.helecon taloustieteet fi
dc.subject.helecon korkeakoulutus fi
dc.subject.helecon kauppakorkeakoulut fi
dc.subject.helecon Aalto-yliopisto fi
dc.subject.helecon opiskelu fi
dc.subject.helecon opiskelijat fi
dc.subject.helecon menestyminen fi
dc.subject.helecon ennusteet fi
dc.ethesisid 17087
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account