Toiminnanohjausjärjestelmän päivityksen vaikutus yrityksen suorituskykyyn

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Silvola, Hanna
dc.contributor.advisor Vaivio, Juhani
dc.contributor.author Piipponen, Arttu
dc.date.accessioned 2018-03-28T12:39:55Z
dc.date.available 2018-03-28T12:39:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30373
dc.description.abstract Tutkimuksessa seurataan yhden yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän päivitysprojektia ja arvioidaan aiemman toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon keskittyneen tutkimuksen havaintojen paikkansa pitävyyttä päivitystilanteessa. Aiempaa tutkimusta voidaan jaotella kolmeen osaan: 1) toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton menestystekijöitä tutkivaan, 2) järjestelmän vaikutuksiin organisaatiossa pureutuvaan, ja 3) toiminnanohjausjärjestelmän sisäisiä ja ulkoisia taloudellisia vaikutuksia analysoivaan. Tässä tutkimuksessa päivitysprojektin vaikutuksia selvitettiin henkilöstökyselyllä, haastatteluilla sekä yrityksen tilinpäätös- ja muin luvuin. Käytössä oli myös suuri osa päivitysprojektiin liittyvästä dokumentaatiosta. Tämän tutkimuksen kohteena olleessa päivitystilanteessa käyttöönoton menestystekijöihin kiinnitettiin vain vähän huomiota, mutta päivityksen voi kokonaisuutena arvioida olleen kohtuullisen onnistunut, vaikka jotkin tekniset ongelmat vaivasivat pitkälti yli puoli vuotta. Vaikutuksia organisaatiossa ei tämän päivityksen yhteydessä ollut havaittavissa – päivitys nopeutti joitakin toimenpiteitä järjestelmässä mutta muunlaisia vaikutuksia ei tullut esiin. Taloudelliset vaikutukset noudattelivat aiemmassa käyttöönottokirjallisuudessa havaittua tunnuslukujen heikkenemistä, kun tarkasteltiin koko yrityksen tilinpäätöslukuja. Kun tarkastelu rajattiin koskemaan vain yrityksen vanhempia ja kannattavampia osia, ei muutoksia tunnusluvuissa ollut havaittavissa. Tutkimustulosten johdosta kannustetaan arvioimaan päivityshankeen yhteydessä muutosten mittavuutta ja huomioimaan tämän arvion perusteella käyttöönottotutkimuksessa esitettyjä kriittisiä menestystekijöitä. Tutkimuksen havainnot antavat myös aiheen arvioida pelkkien tilinpäätöslukujen riittävyyttä aineistona, kun mitataan toiminnanohjausjärjestelmän vaikutuksia yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. fi
dc.description.abstract This study follows the update of the enterprise resource planning (ERP) system for one company and assesses the accuracy of the findings of prior research focused on the implementation ERP system in an update situation. Prior research can be divided into three main areas: 1) the success factors in the implementation of ERP system, 2) the impact of the ERP system implementation on the organization, and 3) the internal and external economic impacts of the ERP system implementation. In this study, the effects of an ERP system update were investigated by a personnel survey, interviews, and through internal accounting information and other figures. A large part of the documentation related to the upgrade project was also available. In the ERP update only little attention was paid to the success factors, but the update could, as a whole, be judged to have been fairly successful, although some technical problems remained over half a year after the update. Impact on the organization was not noticeable during this update - the update speeded up some of the functions in the ERP system, but no other impact was found. The financial impact was consistent with the deterioration of the key figures seen in previous research related ERP system implementation – when looking at the financial statements of the entire company. When the financial performance analysis was limited to the company's older and more profitable parts, no changes in the financial performance measures were noticeable. Based on the results of this research, it is encouraged to evaluate the extent of the changes in the update project and to take into account the critical success factors presented in the prior ERP implementation research. The findings of this study also provide a basis for criticism for the adequacy of mere published financial statements as a material when measuring the impact of ERP system implementation or update on the company's financial performance. en
dc.format.extent 62
dc.language.iso fi fi
dc.title Toiminnanohjausjärjestelmän päivityksen vaikutus yrityksen suorituskykyyn fi
dc.title Effects of ERP update on firm performance en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword toiminnanohjausjärjestelmä fi
dc.subject.keyword päivitys fi
dc.subject.keyword suorituskyky fi
dc.subject.keyword ERP fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803281840
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Accounting en
dc.subject.helecon laskentatoimi fi
dc.subject.helecon organisaatio fi
dc.subject.helecon tehokkuus fi
dc.subject.helecon suorituskyky fi
dc.subject.helecon kehitys fi
dc.subject.helecon muutos fi
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät fi
dc.ethesisid 17061
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account