Työpanososingon verotus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Viitala, Tomi
dc.contributor.author Leppänen, Sanni
dc.date.accessioned 2018-03-28T12:36:29Z
dc.date.available 2018-03-28T12:36:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30336
dc.description.abstract Tutkielmani tavoitteena oli oikeuskirjallisuuden sekä oikeuskäytännön avulla analysoida työ-panososingon verotukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkielmani aiheena oli lisäksi analysoida työ-panososingon syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, sekä selvittää lainsäädännön ongelmakohtia ja mahdollisia tulevaisuuden muutoksia. Tutkielman pääluvut koskevat työpanososingon soveltamisalaa, sekä työpanososingon käy-tössä esiin nousseita verotuksellisia kysymyksiä. Lisäksi tarkastelussa ovat työpanososingon tuomat edut verrattuna tulojen nostamiseen palkkana tai osinkotuloina. Pääasiallisina lähtei-nä tutkielmassa on käytetty verotukseen liittyvää suomenkielistä kirjallisuutta, lainsäädäntöä sekä laintulkintaa. Uudistuneen osakeyhtiölain myötä yritysten on ollut mahdollista jakaa osinkoja myös muus-sa, kuin omistuksen mukaisessa suhteessa ja tämän lainkohdan hyödyntämisen seurauksena on syntynyt veron minimointiin pyrkiviä malleja, joista yksi on työpanokseen perustuva osinko. Työpanososinko ehti olla yrityksissä käytössä pidempään, mutta vuonna 2010 sen käyttöä ra-jattiin merkittävästi sisällyttämällä lakiin erityiset työpanososinkoa koskevat säännökset. Työpanososinko on samassa asemassa kuin muukin yhtiön jakama osinko ja ainoat erot koskevat verotusta. Tavallisesta osingosta poiketen, työperusteinen osinko verotetaan palkka-na, mikäli osingon jakoperusteena on osingon saajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henki-lön työpanos. Työpanososinko verotetaan sen henkilön ansiotulona, jonka työpanoksesta on kysymys. Nykyinen osinkoverojärjestelmä on saanut edeltäjänsä tavoin osakseen kritiikkiä ja erityi-sesti järjestelmää on kritisoitu sen monimutkaisuudesta. Verotuksellisesti ongelmallinen on myös kuilu ansiotuloverotuksen ja pääomatuloverotuksen välillä. Ansiotulojen korkea veroas-te johtaakin siihen, että verovelvolliset pyrkivät pakenemaan ansiotuloista pääomatuloihin aina kun mahdollista. Tutkielmassa tarkastelussa oli laajasti verotuksen ongelmakohdat, sillä juuri näiden kautta on pyritty luomaan työpanososingon kaltaisia, alati monimutkaisempia veron minimointiin pyrkiviä malleja. fi
dc.format.extent 39
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Työpanososingon verotus fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword työpanososinko fi
dc.subject.keyword suosiva osingonjako fi
dc.subject.keyword verosuunnittelu fi
dc.subject.keyword osakeyhtiölaki fi
dc.subject.keyword osinkoverotus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803281803
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Yritysjuridiikka fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account