Sportswear and fashion, combining two different aesthetics and design processes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Naukkarinen, Ossi
dc.contributor.advisor Hyötyläinen, Ilona
dc.contributor.author Lehtosalo, Anni
dc.date.accessioned 2018-03-13T11:22:46Z
dc.date.available 2018-03-13T11:22:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30218
dc.description.abstract The field of clothing design can be categorized into a variety of sub-fields. This thesis is a personal exploration into categories of functional sportswear and designer fashion, their aesthetics and design processes. The topic of my thesis can be positioned at the intersection of sportswear and fashion design, consequently representing a hybrid design process. The thesis consists of a written component and a production part, which is a womenswear collection. The goal of my thesis is to explore the dichotomy between functional sportswear and fashion design both visually and theoretically and to design a collection based on the problematization presented in the research question “How to combine functional sportswear elements with fashion aesthetics?”. It is my hypothesis that inasmuch as the garments of fashion design and functional sportswear design fall into different categories, there must be some distinctive attributes in the design processes of the two fields of clothing design as well. The garments don’t only look and feel different, but they are designed differently. The focus of the thesis is in the creative process and its outcome, the womenswear collection. Theoretically I’m interested in how do we perceive and categorize clothing. Is it possible to define fashion aesthetics and functional sportswear elements? Through the theoretical part, which is a literature analysis, I aim to understand the process of categorization and to describe the categories of functional sportswear and fashion design as I see them in my thesis. Regarding functional sportswear design process, I define the design elements as body mapping, transformability and as materials and details, whereas the fashion aesthetics elements are depicted to be visual problem definition, visual entity and context. Identifying these elements was vital in combining the two different aesthetics and the design processes. Although the two design processes share a lot of common features, the study strengthens the hypothesis that there are some distinct characteristics in them. The problem definition, where the design is aiming to, is decisive in any design process. Functional sportswear design often focuses on solving a functional problem that can be tangible, whereas in fashion design the problematic is more artistic and the process intuitive. Consequently, given the different problematics, the research phases and the evaluation criteria are diverged as well, which makes the hybrid design challenging. I perceive the process of designing and making the collection of garments as a method for further structuring of the thoughts and the ideas addressed in the written part, hence a way of answering to the research question and acquiring new knowledge to the field clothing design, whereas the collection demonstrates my answer in a visual form. The written and the production part are fused together to produce an integrated outcome. en
dc.description.abstract Vaatesuunnitteluala voidaan jakaa useaan alakategoriaan. Maisterin opinnäytetyöni on omakohtainen tutkimus funktionaalisen urheiluvaatteen ja muotivaatteen kategorioista, niiden estetiikasta ja suunnitteluprosesseista. Työni sijoittuu näiden kahden suunnittelualan välimaastoon; siinä on kyse hybridistä suunnitteluprosessista. Opinnäytteeni koostuu kirjallisesta ja produktiivisesta osuudesta. Produktiivinen osuus on naistenvaatemallisto. Tavoitteenani on tutkia niin visuaalisella kuin teoreettisellakin tasolla urheiluvaatteen ja muodin eroavaisuuksia ja suunnitella naistenvaatemallisto, joka vastaisi tutkimuskysymykseeni ”Kuinka yhdistää urheiluvaate-elementtejä muotiestetiikkaan?”. Hypoteesini on, että urheilu- ja muotivaatteilla on erilaiset suunnitteluprosessit. Ne eivät siis ainoastaan näytä ja tunnu erilaisilta. Ne myös luodaan eri tavoilla. Opinnäytteen painopiste on luovassa prosessissa ja sen lopputuloksessa, naistenvaatemallistossa. Teoreettisesti olen kiinnostunut siitä, kuinka havainnoimme ja kategorisoimme vaatteita. Onko mahdollista määritellä elementtejä, joiden perusteella tunnistamme, mikä on urheiluvaate ja mikä taas edustaa muotiestetiikkaa? Teoreettinen osuus on kirjallisuusanalyysi, jonka kautta pyrin ymmärtämään kategorisoinnin prosessia ja jossa määrittelen funktionaalisen urheiluvaatteen ja muotiestetiikan käsitekategoriat kuten näen ne opinnäytteessäni. Olen määritellyt funktionaalisen urheiluvaatteen suunnitteluprosessin näkökulmasta keskeisiksi elementeiksi kehokartoituksen, muunneltavuuden sekä urheiluvaatemateriaalit ja -yksityiskohdat. Muotiestetiikan elementtejä suunnitteluprosessissani taas ovat visuaalinen taustatutkimus, visuaalinen yhtenäisyys ja konteksti. Näiden elementtien tiedostaminen oli olennaista kahden eri estetiikan yhdistämisessä. Vaikka urheilu- ja muotivaatteen suunnitteluprosesseissa on paljon samankaltaisuuksia, opinnäyte vahvistaa hypoteesiani siitä, että niiden suunnitteluprosessien luonteissa on eroja. Ongelmanmäärittely on olennaista kaikissa suunnitteluprosesseissa. Urheiluvaatesuunnittelussa keskitytään usein ratkaisemaan funktionaalista ongelmaa, joka voi olla hyvinkin konkreettinen. Muotivaatesuunnitteluprosessissa problematiikka taas on taiteellisempaa ja prosessi intuitiivisempi. Eriävien lähtökohtien ja ongelmanmäärittelyn vuoksi myös taustatutkimusvaihe ja arviointikriteerit eroavat toisistaan, mikä tekee hybridimalliston suunnittelusta haastavaa. Ymmärrän malliston suunnittelu- ja toteutusprosessin metodina kirjallisen osuuden ideoiden ja ajatusten jäsentämiselle, siis tapana vastata tutkimuskysymykseen ja luoda uutta tietoa vaatesuunnittelun tutkimukseen. Mallisto itsessään toimii visuaalisena vastauksena tutkimuskysymykseen. Kirjallinen ja produktiivinen osa siis nivoutuvat yhteen ja tukevat toisiaan. fi
dc.format.extent 104
dc.language.iso en en
dc.title Sportswear and fashion, combining two different aesthetics and design processes en
dc.title Urheiluvaate ja muoti, kuinka yhdistää kaksi erilaista estetiikkaa ja suunnitteluprosessia fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword sportswear design en
dc.subject.keyword fashion and clothing design en
dc.subject.keyword performance wear design en
dc.subject.keyword design process en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803131688
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hirvonen, Pirjo
dc.programme Fashion, Clothing and Textile Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse