Paikan baletti - kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pirinen, Antti
dc.contributor.author Tuorila, Laura
dc.date.accessioned 2018-03-13T11:20:30Z
dc.date.available 2018-03-13T11:20:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30200
dc.description.abstract Opinnäytetyö käsittelee kehon liikkeen roolia ihmisen tilakokemuksessa. Käsittelyalueeksi rajataan julkinen kaupunkiympäristö ja mielenkiinnon kohteena on ihmisen arjen toiminnoissa tapahtuva liike. Työ tarkastelee aihetta tilasuunnittelijan näkökulmasta ja tutkii, millä tavoin kehon liikkeeseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat rakennetun ympäristön suunnitteluun. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä rakennetun ympäristön kehollinen kokeminen tarkoittaa? Miten kokemuksellinen liike voidaan huomioida rakennetun ympäristön suunnittelussa? Rakennetussa ympäristössä liikkumista on usein tarkasteltu liikenteenä. Toinen toistuva tapa lähestyä asiaa on ollut romantisoitu matka. Opinnäytetyö asettuu näiden tarkastelutasojen välille ja tutkii arjen liikkeeseen liittyviä henkilökohtaisia tekijöitä. Opinnäytetyön tekijä on toiminut tilasuunnittelun opintojen ohella tanssijana ja esiintynyt kaupunkitilaan sijoittuvassa esityksessä. Kirjoittaja teki esiintyessää huomion siitä, että nykyarkkitehtuuri ei kannusta keholliseen kohtaamiseen. Opinnäytetyö erittelee ja artikuloi kirjalliseen aineistoon perustuen, mistä kirjoittajan keholliseen kokemukseen perustuvassa huomiossa on kyse. Opinnäytetyössä referoidaan aiempaa tutkimusta liikkeen merkityksestä tilakokemuksen muodostumisessa. Työ käsittelee liikettä ensin havaitsemisen tasolla ja sitten laajemmin henkilökohtaista ja sosiaalista tilaa rakentavana toimintana. Esitellystä teoriasta johdetaan suunnitteluperiaatteet kehon liikettä monipuolisesti huomioivalle suunnittelulle. Opinnäytetyön keskeinen johtopäätös on, että rakennetun ympäristön suunnittelun taustalla vaikuttavaa kehokäsitystä ja sen myötä suunnittelun lähtökohtia tulisi laajentaa. Suunnittelussa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon ihmisen subjektiivinen kokemus. Työ osoittaa, että liikkeen teoriat ja käsitteet avaavat ja alleviivaavat tilasuunnittelulle ominaisten keinojen, kuten siirtymien ja reittien, merkitystä ihmisen elämää ja arkea jäsentävinä tekijöinä. Liikkeen monipuolinen huomioiminen edellyttää, että suunnittelija eläytyy kokonaisvaltaisesti käyttäjän asemaan. Käyttäjä tulee ottaa myös luontevaksi osaksi koko suunnitteluprosessia. Opinnäytetyö tuo keskustelua kehollisuudesta ja liikkeen kokemuksellisuudesta tilasuunnittelun alalle. Koska tilasuunnittelun alalla keskustelua on käyty vain vähän, tarvitaan lisätutkimusta aiheesta, jotta keskustelu voisi edetä vielä konkreettisemman suunnittelun tasolle. fi
dc.description.abstract This Master's thesis deals with the role of human body movement in a spatial experience. The thesis covers particularly the public urban environment and the particular area of interest is the body movement in the activities of everyday life. The work views the subject from spatial designer's point of view and researches the body movement related phenomena's effect to the design of the built environment. The research questions are: What does the corporeal experience of the built environment mean? How an experiential movement can be noticed in the design of the built environment? The movement in the built environment is often perceived as mere traffic. Another recurrent way to approach the subject has been a romantisized journey. The thesis settles between these viewing levels and researches the personal elements affiliated to the movement in everyday life. The author of the thesis has, in addition to studies, worked as dancer and performed in a performance located in public urban space. Whilst performing, the author made a notion of the modern architecture not encouraging corporeal encounters. Based on literature, the thesis separates and articulates the author's notion of the corporeal encounters. The thesis refers to earlier research of the spatial experience and the importance of movement for the formation of experience. The ealier referred research locates to the areas of achitectural theory, urban planning, environmental psychology, environmental aesthetics and dance. The thesis covers movement first on the level of perception and then as an activity building personal and social space in a wider meaning. Designing principals will be drawn from the presented theory in order to establish a way of designing which would consider body movement in a versatile way. The conclusions of the thesis are that the concept of body, which is affecting the design of the built environment, should be widened, as well as the starting points of design itself. The subjective experience of humans should be considered better than it is done now in design. The thesis shows that the theories and concepts of movement open and underline the meaning of transitions and routes, the charateristic methods of spatial design, as structuring factors of humans' everyday life. The design should have its starting point in movement and space should thus become functional. The results of the thesis stress the importance of local design and human scale in the design of public urban spaces. The thesis brings forward a discussion of corporeality and experimentalism of movement in the field of spatial design. As the discussion in the field of spatial design has been rare, more research will be needed of the subject so that the discussion can proceed to more concrete levels of design. en
dc.format.extent 70+21
dc.language.iso fi en
dc.title Paikan baletti - kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä fi
dc.title Place ballett - the movement based experience of buildings and landscapes en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword tilakokemus fi
dc.subject.keyword kehollisuus fi
dc.subject.keyword liike fi
dc.subject.keyword kinestesia fi
dc.subject.keyword rakennettu ympäristö fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword kaupunkitila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201803131670
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kareoja, Pentti
dc.programme Product and Spatial Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse