Maaluiskien stabiliteettitarkastelut elementtimenetelmällä eurokoodin mukaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Honkaniemi, Matti
dc.contributor.author Saljola, Suvi
dc.date.accessioned 2018-02-28T11:35:22Z
dc.date.available 2018-02-28T11:35:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30173
dc.description.abstract A new European design standard, Eurocode EN 1997, has been introduced in Finland. Both the Ministry of the Environment and the Ministry of Transport and Communications have released a National Annex according to Eurocode, the first of which concerns building construction design and the second concerns transport system planning. The Finnish Association of Civil Engineers and the Finnish Transport Agency have published their geotechnical design guides based on the National Annexes. Geotechnical design according to Eurocode concerning stability analysis differs from former design so, that the calculation is now based on partial safety factors as opposed to a total safety factor. Eurocode recommends the use of Finite Element Method (FEM) in stability analysis in some cases; however no instructions of the use of FEM are given. The purpose of this thesis is to study how Eurocode is suited to FEM -based stability analysis and how calculations by the new and the old method differ from each other in practice. Another purpose of this study is to explore the disparity between calculation results reached by the new and the old method. In the review section, the basics of different stability calculation methods with their advantages and limitations are presented. Furthermore the stability sections of the National Annexes of Eurocode are studied. In the examination part of this thesis, stability of a railway excavation is calculated using a FEM -based computer program Plaxis. Calculations are made according to both RATO 3 and Eurocode. Reference calculations are made using the computer program GeoCalc, which is based on Limit Equilibrium Method. According to this study is found out that the use of Eurocode makes FEM -based stability calculation slightly more difficult. While ultimate limit state and serviceability limit state have been examined with the same calculation before, they must now be examined separately. When using a hardening plasticity material model that does not include an automatic strength reduction method, one has to be extra careful reducing the strength parameters manually and inserting the right parameters in the program. en
dc.description.abstract Suomessa on otettu käyttöön uusi Euroopan yhteinen suunnittelustandardi eurokoodi EN 1997, josta Ympäristöministeriö (YM) ja Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ovat laatineet omat kansalliset liitteensä. YM:n liite koskee talonrakennussuunnittelua ja LVM:n liite väyläsuunnittelua. Molemmista liitteistä on laadittu geoteknisen suunnittelun soveltamisohjeet, ensimmäinen Suomen Rakennusinsinöörien Liiton ja toinen Liikenneviraston toimesta. Eurokoodin mukainen geotekninen suunnittelu eroaa stabiliteetin osalta aiemmasta siten, että aikaisemmin pääsiassa käytetyn kokonaisvarmuusmenettelyn sijasta lopullinen laskenta voidaan suorittaa nyt vain osavarmuusmenettelyllä. Eurokoodi suosittelee tietyissä tilanteissa stabiliteetin laskemista elementtimenetelmällä antamatta kuitenkaan mitään ohjeistusta elementtimenetelmän käytöstä. Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten eurokoodi soveltuu elementtimenetelmään perustuvaan stabiliteettilaskentaan. Työssä pyritään selvittämään, mitä käytännön eroja on laskennassa vanhan kokonaisvarmuusmenettelyn ja eurokoodin mukaisen osavarmuusmenettelyn välillä. Tarkoituksena on myös tutkia, miten vanhalla ja uudella mitoitustavalla saadut laskentatulokset eroavat toisistaan. Työn teoriaosassa esitellään erilaisten stabiliteettilaskentamenetelmien perusteita sekä selvitetään niiden etuja ja rajoituksia. Työssä esitellään myös eurokoodin kansallisten liitteiden sisältöä stabiliteetin osalta. Tutkimusosassa tarkastellaan työnaikaisen ratakaivantopoikkileikkauksen stabiliteettia. Laskelmat tehdään elementtimenetelmään perustuvalla Plaxis -ohjelmalla sekä RATO 3:n että eurokoodin mukaan. Vertailulaskelmia tehdään lamellimenetelmään perustuvalla ohjelmalla GeoCalc. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että eurokoodi hankaloittaa hieman elementtimenetelmään perustuvaa stabiliteettilaskentaa. Kun murto- ja käyttörajatila on aiemmin voitu tarkastaa yhdellä laskelmalla, nyt laskelmat tulee tehdä molemmille tapauksille erikseen. Käytettäessä myötölujittuvaa materiaalimallia, jossa ei ole automaattista lujuuden pienentämisproseduuria on oltava erityisen tarkkana lujuusparametrien redusoimisessa ja oikeiden parametrien syöttämisessä ohjelmaan. fi
dc.format.extent 80 + app. 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Chemistry en
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Maaluiskien stabiliteettitarkastelut elementtimenetelmällä eurokoodin mukaan fi
dc.title Stability calculations of earth slopes by finite element method according to Eurocode en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering en
dc.subject.keyword stabiliteett fi
dc.subject.keyword eurokoodi fi
dc.subject.keyword elementtimenetelmä fi
dc.subject.keyword lamellimenetelmä fi
dc.subject.keyword stability en
dc.subject.keyword Eurocode en
dc.subject.keyword finite element method en
dc.subject.keyword limit equilibrium method en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201802231592
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Pohjarakennus ja maamekaniikka fi
dc.programme.mcode Rak-50
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vepsäläinen, Pauli
dc.location P1 Ark Aalto fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_02049
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 43241
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse