Sähköurakan toimintatapojen kehittäminen eri toimijoiden näkökulmasta haastattelututkimuksen avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ketomäki, Jaakko
dc.contributor.author Koimäki, Kasperi
dc.date.accessioned 2018-02-23T14:28:51Z
dc.date.available 2018-02-23T14:28:51Z
dc.date.issued 2018-02-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30084
dc.description.abstract Nykyinen rakentamisen kompleksisuus hankkeen toteutusvaiheessa on kasvanut viime vuosikymmenen aikana. Kompleksisuus johtaa tiukkenevista aikatauluista, rakennushankkeen osapuolien määrän kasvusta ja uudenlaisesta rakentamisen trendistä, jossa pyritään huomioimaan käyttäjän tarpeet entistä paremmin toteutusvaiheessa. Tämän kompleksisuuden myötä on päädytty tilanteeseen, jossa voidaan huomata perinteisen rakentamiskulttuurin kangistavan koko rakentamisen toteutusvaihetta ja kykyä reagoida muutoksiin. Tämän työn tarkoituksena on tutkia nykyisen sähköurakoinnin toimintatapoja sekä kehittää tarpeen tullen ehdotuksia ja ratkaisuja nykyisten toimintatapojen parantamiseksi. Sähköurakoinnin vähäisen akateemisen kirjallisuuden myötä työssä on päädytty tutki-maan työtä haastattelututkimuksen avulla. Haastateltaviksi on valittu rakentamisen eri henkilöitä, jotka ovat tekemisissä sähköurakoinnin kanssa. Työssä esitetyt ehdotukset ja niiden suuruus alan epäkohtien ratkaisemiksi eroavat työn alussa hahmotelluista työn mahdollisista ratkaisuista. Tutkimuksen edistyessä selvisi, että nykyisten toimintatapojen muuttaminen vaatisi suurempia muutoksia koko rakentamisen kulttuuriin, kuten muutoksia tarjouskilpailun tai urakkasopimusten muokkaamista. Suurin osa työssä ehdotetuista muutoksista perustuvat työn haastatteluiden avulla saavutettuun näkökulmaan, jossa toimintatapojen muutosehdotukset eivät koske vain yksittäisiä osapuolia vaan yhtenäisesti koko alaa. fi
dc.description.abstract The complexity of the modern building construction during the phase of implementation has increased during the last decade. The complexity drives from increasingly tighten building schedules, the increasing amount of different parties in the implementation and from the new trend in construction where the building’s end user’s needs are paid more attention than earlier during the implementation phase. Because of this complexity, a situation has developed where the traditional building construction and methods of operation stiffens the whole implementation phase of building and the ability to react to changes. The purpose of this paper is to study the methods of operation used in electrical construction and to develop proposals and solutions to evolve the currently used methods of operation. Because of the low level of written academic writing regarding electrical construction, the research in this paper has been conducted by an interview study. The people chosen for the interviews are from the field of building and in contact with electrical construction. The proposals and the magnitude of the proposals for improving the methods presented in this paper differ from the possible outlined proposals during the start of this work. During the progress of the work it cleared out that changing the used methods of operations in nowadays building construction, like changes in the offer competition and modification of the building contacts. Most of the proposals presented in this paper are based on the interview study and the perspective gained from it where the change proposals are not just party specific but involve the whole field of electrical construction. en
dc.format.extent 49+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sähköurakan toimintatapojen kehittäminen eri toimijoiden näkökulmasta haastattelututkimuksen avulla fi
dc.title An interview study on the development of electrical contracting from the perspective of different parties en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sähköurakka fi
dc.subject.keyword sähköurakointi fi
dc.subject.keyword talotekniikka fi
dc.subject.keyword urakointi fi
dc.subject.keyword rakentaminen fi
dc.subject.keyword haastattelututkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201802231621
dc.programme.major Electrical Power and Energy Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ketomäki, Jaakko
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9798
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse