Sustainability and Transformational Change - A Review, Conceptualization, and Empirical Investigation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salmi, Asta, Prof., Lappeenranta University of Technology, Finland
dc.contributor.advisor Fey, Carl, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.contributor.advisor Mäkelä, Kristiina, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.contributor.author Quarshie, Anne
dc.date.accessioned 2018-01-30T10:02:49Z
dc.date.available 2018-01-30T10:02:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7330-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7331-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29675
dc.description.abstract Sustainability has become an important research field in business and management research, and scholars from multiple disciplines have covered a broad range of topics concerning (corporate) sustainability over the past several decades. Nevertheless, important gaps still exist in the understanding of how multinational and other firms can sufficiently address and be part of the solutions to significant global sustainability challenges and other 'wicked' problems related to them. As a large share of the existing research on sustainability has focused on relatively incremental or mainstream corporate activities and approaches toward sustainability, which mainly seek to reduce some of the environmental, social and economic harms that firms are connected to, we still remain somewhat limited in our knowledge of more transformational efforts toward true sustainability. A key purpose of this doctoral dissertation is to advance a scholarly understanding of transformational change as it relates to multinational corporations (MNCs) and other firms in the context of sustainability. Specifically, the dissertation addresses the question of how firms can bring about or participate in transformational change that pursues sustainability; within their own organizations and/or as part of broader networks and systems. The three essays that are included in this dissertation each contribute to this general theme and more specific scholarly conversations within the interdisciplinary (corporate) sustainability research field. The first essay presents an extensive, systematic review of sustainability and corporate social responsibility (CSR) literature related to supply chains. The essay identifies and establishes the urgent need to further study transformational corporate sustainability efforts. The developed future research ideas include suggestions for investigating transformation within organizations as well as across supply chains and networks. Essay two explores the theme of transformational change toward sustainability more in-depth, and develops a conceptual framework of four corporate approaches to change toward sustainability. Two of these approaches concern transformational change, internally and externally to the firm. Lastly, essay three is a qualitative study of systemic (or transformational) change of broad organizational systems. Our investigation is conducted in the context of the United States national disaster preparedness system, and Hurricane Sandy in particular. The paper seeks to advance a scholarly understanding of the connections between cross-sector social interaction and significant change of broad systems. In sum, this doctoral dissertation and its three essays are intended to bring us closer to a scholarly understanding of transformational change toward greater sustainability, as well as to contribute to more sustainable and responsible business practice by globally operating firms. en
dc.description.abstract Vastuullisesta liiketoiminnasta on tullut tärkeä tutkimusaihepiiri kauppa- ja liiketaloustieteissä, ja useiden eri kaupallisten alojen tutkijat ovat tehneet tutkimusta lukuisista yritysvastuuseen liittyvistä kysymyksistä viimeisten vuosikymmenten aikana. Voisimme kuitenkin ymmärtää vielä syvällisemmin sitä, miten monikansalliset ja muut yritykset voivat vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin ja muihin niihin linkittyviin ongelmiin. Koska valtaosa aiemmasta vastuullisuustutkimusta tarkastelee kohtuullisen pienimuotoisia muutoksia ja parannuksia yritysten vastuullisuuskäytännöissä – jotka lähinnä pyrkivät vähentämään joitakin niistä haitoista, joita yritysten toiminnasta aiheutuu – tietämyksemme erityisen kunnianhimoisista yritysvastuuhankkeista on vielä rajallinen. Tämän väitöskirjan tarkoituksena onkin edistää tieteellistä ymmärrystämme vastuullisen liiketoiminnan kontekstissa tapahtuvasta suuremmasta muutoksesta, transformaatiosta, liittyen monikansallisiin ja muihin yrityksiin. Väitöskirjani pääasiallinen tutkimuskysymys on, miten yritykset voivat omien organisaatioidensa sisällä tai osana laajempia verkostoja ja systeemejä osallistua tai aikaansaada merkittävää muutosta, jonka tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä ja todellista vastuullisuutta. Väitöskirjani kolme esseetä linkittyvät sekä tähän teemaan että muihin yritysvastuuseen liittyviin tieteellisiin keskusteluihin. Väitöskirjani ensimmäinen essee on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa analysoidaan yritysten toimitusketjuihin liittyvää vastuullisuuskirjallisuutta. Esseessä esitetään ehdotuksia kiinnostavista tutkimusaukoista ja -ideoista, joihin tieteentekijät voisivat tulevissa tutkimuksissaan keskittyä. Osa näistä ehdotuksista koskee aiempaa kunnianhimoisempien yritysvastuuhankkeiden syvällisempää tutkimista. Väitöskirjani toinen essee pureutuu vielä perusteellisemmin radikaaliin muutoksen teemaan, ja siinä rakennetaan teoreettinen viitekehys, joka sisältää neljä erilaista yritysten lähestymistapaa vastuullisuuteen tähtäävään muutokseen. Kaksi lähestymistapaa liittyy totuttua kunnianhimoisempiin vastuullisuushankkeisiin yritysten sisä- ja ulkopuolella. Väitöskirjan kolmas essee puolestaan on haastatteluihin ja kenttätyöhön perustuva empiirinen tutkimus, jonka tutkimuskonteksti on Yhdysvaltain katastrofintorjuntajärjestelmä ja erityisesti hurrikaani Sandy. Tutkimuspaperini keskittyy eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön mahdollisuuksiin saada aikaan merkittävää systeemimuutosta. Kokonaisuudessaan väitöskirjani ja siihen sisältyvien esseiden tarkoituksena on merkittävästi edistää tieteellistä ymmärrystämme muutoksesta, joka tähtää merkittävästi kestävämpään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Väitöskirjani pyrkii myös antamaan globaalisti toimivien yritysten johdolle uusia työkaluja ja ideoita, jotka voivat edistää vastuullista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista yritystoimintaa. fi
dc.format.extent 175
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 44/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Quarshie, Anne, M.; Salmi, Asta; Leuschner, Rudolf. 2016. Sustainability and corporate social responsibility in supply chains: The state of research in supply chain management and business ethics journals. Journal of Purchasing and Supply Management, 22;2, 82-97. 1478-4092. DOI: 10.1016/j.pursup.2015.11.001
dc.relation.haspart [Publication 2]: Quarshie, Anne, M., MNC approaches to change toward sustainability: A conceptual framework and research agenda. Unpublished essay.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Quarshie, Anne, M.; Leuschner, Rudolf. Cross-sector social interactions and systemic change in disaster response: A qualitative study. Unpublished essay. View revised version at publisher DOI: 10.1007/s10551-018-3860-z
dc.subject.other Logistics en
dc.subject.other Management en
dc.title Sustainability and Transformational Change - A Review, Conceptualization, and Empirical Investigation en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword sustainability en
dc.subject.keyword corporate social responsibility en
dc.subject.keyword transformational change en
dc.subject.keyword radical change en
dc.subject.keyword systemic change en
dc.subject.keyword supply chain management en
dc.subject.keyword multinational corporations en
dc.subject.keyword disaster response en
dc.subject.keyword yritysvastuu fi
dc.subject.keyword vastuullinen liiketoiminta fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword transformaatio fi
dc.subject.keyword radikaali muutos fi
dc.subject.keyword systeemimuutos fi
dc.subject.keyword toimitusketjun hallinta fi
dc.subject.keyword monikansalliset yritykset fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7330-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Wu, Zhaohui, Prof., Oregon State University, USA
dc.subject.helecon sustainability
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon toimitusketju
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.rev Wu, Zhaohui, Prof., Oregon State University, USA
dc.rev Pinkse, Jonatan, Prof., Alliance Manchester Business School, UK


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account