Learning Centre

Digital Business Transformation Creates Hybrid Organizations with Ambidextrous Roles and Practices

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rossi, Matti, Prof., Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
dc.contributor.advisor Hallikainen, Petri, Dr., The University of Sydney Business School, Australia
dc.contributor.author Bekkhus, Riitta
dc.date.accessioned 2018-01-24T10:02:54Z
dc.date.available 2018-01-24T10:02:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7700-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7677-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29659
dc.description.abstract Digital business transformation (or digital transformation for short) is defined as the use of digital technologies to radically improve a company's performance (Fitzgerald et al., 2013). However, at present, digital transformation is not well understood, and many traditional companies struggle to gain transformational effects from new digital technologies. To truly drive value through digital transformation is to implement a new, successful digital business model. To succeed, traditional companies must learn to keep their existing business model productive (exploitative behaviour) and simultaneously introduce innovative services, products and practices into the new digital business model (explorative behaviour). Managing both business models simultaneously requires that companies learn to re-organize (that is, hybrid organize) their current organizational practices and roles. Therefore, the main objective of this dissertation is to contribute to the accumulating body of knowledge on digital transformation by exploring the following dissertation-level research question: "How should companies re-organize themselves (that is, hybrid organize their roles, practices and behaviour) during the digital business transformation, in order to behave both exploitatively (to assure productivity of the existing business model) and exploratively (to further develop the new digital business model)?" The answer to the dissertation-level question was constructed from the main findings of the three publications included in this dissertation. The answer includes a three-phase process model, which guides how firms should hybrid organize their roles, practices and behaviour during the digital transformation. The other main contributions of this dissertation are: (1) the chain-reaction model of digital business transformation, which illustrates how the deployment of new digital technologies affects firms' business models and organizational structures; and (2) the new dualistic CIO toolbox, which Chief Information Officers and other managers can use to motivate their IT organizations to behave both exploitatively and exploratively (that is, ambidextrously). Additionally, this dissertation provides the following key predictions for the near future. Firstly, hybrid organizing is likely to become a key task for organizations soon after they begin the digital transformation. Secondly, firms will probably start to use new steering practices to create experimental ambidextrous organizational environments. Thirdly, the new digital employees (i.e. the software robots) will take over rule-based routines - forcing firms to re-tailor their traditional organizational roles and working practices. To summarize, this dissertation helps to understand how digital transformation affects firms' business models, organizational structures and practices, as well as how hybrid organizing helps firms to succeed in their digital transformations. en
dc.description.abstract Liiketoiminnan digitaalinen murros (tai lyhyesti digitaalinen murros) voidaan määritellä yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi uusia digitaalisia teknologioita hyväksikäyttäen (Fitzgerald et al., 2013).Tällä hetkellä yrityksillä ei kuitenkaan ole riittävästi tietotaitoa siitä, miten digitaalinen murros pitäisi toteuttaa ja monet perinteiset yhtiöt kamppailevatkin saadakseen riittävästi hyötyä digitaalisista teknologioista. Todellisen arvon luominen digitaalisessa murroksessa kuitenkin edellyttää täysin uuden ja menestyksekkään digitaalisen liiketoimintamallin luomista. Jotta tämä onnistuisi, perinteisten yritysten on opittava samanaikaisesti hallitsemaan sekä vanhaa että uutta liiketoimintamalliaan. Nykyinen liiketoimintamalli on pidettävä tuottavana, jotta sen tuotot mahdollistaisivat uuden digitaalisen liiketoimintamallin kehittämisen. Molempien liiketoimintamallien samanaikainen hallinta kuitenkin edellyttää, että yritykset oppivat "uudelleen-järjestäytymään". Tämän vuoksi väitöskirjan päätavoitteena onkin lisätä tietotaitoa miten digitaalista murrosta pitäisi hallita ja siten löytää vastaus seuraavaan päätutkimuskysymykseen: "Miten yritysten pitäisi digitaalisessa murroksessa uudelleenjärjestäytyä (eli hybridiorganisoida roolinsa, käytäntönsä ja käyttäytymisensä), jotta ne pystyisivät varmistamaan nykyisten liiketoimintamalliensa tuottavuus (exploitatiivinen käyttäytyminen) ja samalla kehittämään uusia digitaalisia liiketoimintamallejaan (exploratiivinen käyttäytyminen)?" Vastaus päätutkimuskysymykseen rakentuu väitöskirjan kolmen julkaisun päätuloksiin muodostaen kolmivaiheisen prosessimallin ohjaamaan yritysten uudelleenorganisoitumista digitaalisessa murroksessa. Väitöskirjan muut keskeiset tuotokset ovat: (1) ketjureaktiomalli digitaalisen murroksen vaikutuksista yrityksen liiketoimintamalleihin ja organisaatiorakenteisiin; (2) uusi dualistinen CIO-työkalupakki, jonka avulla tietohallintopäälliköt ja muut johtajat voivat motivoida organisaatioitaan käyttäytymään sekä tehokkaasti että innovatiivisesti digitaalisessa murroksessa. Lisäksi väitöskirjassa esitetään seuraavat keskeiset lähitulevaisuuden ennusteet. Ensinnäkin, hybridiorganisointi on todennäköisesti merkittävässä roolissa lähes jokaisessa lähitulevaisuuden digitaalisessa murroksessa. Toiseksi, yritykset luultavasti ottavat käyttöön uusia johtamiskäytäntöjä luodakseen kokeellisia ja monimuotoisia työympäristöjä. Kolmanneksi, uudet digitaaliset työntekijät (eli ohjelmistrobotit) uusine tehokkaine rutiineineen pakottavat yritykset muuttamaan perinteisiä toimintatapojaan. Tiivistettynä tämä väitöskirja auttaa ymmärtämään, miten digitaalinen murros vaikuttaa yritysten liiketoimintamalleihin, organisaatiorakenteisiin ja -käytäntöihin sekä kuinka hybridiorganisointi auttaa yrityksiä onnistumaan omissa digitaalisissa murroksissaan.   fi
dc.format.extent 134
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 205/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Bekkhus, R. 2016. Do KPIs used by CIOs decelerate Digital Business Transformation? The case of ITIL, in Proceedings of the Twenty-First Digit Workshop (Digit2016 pre-conference for ICIS), Dublin, Ireland
dc.relation.haspart [Publication 2]: Bekkhus, R., and Hallikainen, P. 2017. A new dualistic CIO toolbox: Towards Ambidexterity in the Digital Business Transformation, 17th Conference of the Portuguese Chapter of the Association of Information Systems (Capsi2017 preconference for ECIS), Guimaraes, Portugal.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Hallikainen, P., Bekkhus, R., and Pan, S. 2017 . Extending Internal RPA adoption to Offering Services for Clients: Journey of OpusCapita, (accepted as forthcoming to be published in March 2018) MIS Quarterly Executive
dc.subject.other Logistics en
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Organisations, Corporations en
dc.title Digital Business Transformation Creates Hybrid Organizations with Ambidextrous Roles and Practices en
dc.title Liiketoiminnan digitaalinen murros luo hybridiorganisaatioita uusine rooleineen ja käytäntöineen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.subject.keyword digital business transformation en
dc.subject.keyword digital business model en
dc.subject.keyword hybridity en
dc.subject.keyword ambidexterity en
dc.subject.keyword organizational learning en
dc.subject.keyword organizational design en
dc.subject.keyword IT management en
dc.subject.keyword robotic process automation en
dc.subject.keyword liiketoiminnan digitaalinen murros fi
dc.subject.keyword digitaalinen liiketoimintamalli fi
dc.subject.keyword hybriditeetti fi
dc.subject.keyword molempikätisyys fi
dc.subject.keyword organisaatio-oppi fi
dc.subject.keyword organisaatiosuunnittelu fi
dc.subject.keyword IT johtaminen fi
dc.subject.keyword ohjelmistorobotiikka fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7700-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Suomi, Reima, Prof., University of Turku, Finland
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon digitalisaatio
dc.subject.helecon liiketalous
dc.subject.helecon mallit
dc.rev Suomi, Reima, Prof., University of Turku, Finland
dc.rev Van Hillegersberg, Jos, Prof., University of Twente, The Netherlands
local.aalto.formfolder 2018_01_23_klo_16_13
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse