Learning Centre

Elements of sourcing strategy in facilites management services : decision categories and choices

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ventovuori, Tomi
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:49:17Z
dc.date.available 2012-02-24T08:49:17Z
dc.date.issued 2007-11-23
dc.identifier.isbn 978-951-22-9045-1
dc.identifier.issn 1795-2700
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2956
dc.description.abstract It is commonly suggested that effective procurement planning and management of FM services can directly affect the relative success of an organization's business. Therefore, it is surprising that only a few organizations and a few studies have focused on the development of sourcing strategy in FM services or their essential elements, such as outsourcing decisions, service bundling and the selection of relationship type. The lack of theoretical frameworks is perhaps one reason why strategic planning of sourcing is found to be ignored in the field of FM. This study presents the elements of sourcing decisions that are essential for the development of sourcing strategy in FM services, and integrates five scientifically reviewed research papers. The objectives of the study are to identify the different types of sourcing decisions and the alternative choices within the FM services sourcing strategy. Furthermore, the factors used for justifying a specific decision in sourcing FM services are identified and implications of the supply environment in FM services market for identified decisions are discussed. Based on literature review, a theoretical framework for FM service sourcing strategy was developed. The framework was used to examine the sourcing strategies in four case organizations. The case data were collected by using semi-structured interviews, open-ended questionnaires and focus group interviews. Later, the case data was supplemented with market data which were collected from Finnish service companies by using a questionnaire. The market data was aimed to generate additional information for decisions and choices of the framework from a FM services market perspective. This dissertation points out that the realized sourcing strategies in the FM services context are an integration of the different sourcing decisions that have features of different sourcing strategy approaches earlier presented in the supply chain management and FM literature. As information on a certain market is important for the buyers in making well-grounded sourcing decisions, it is suggested that the buyers of FM services should conduct systematic research of the markets prior to competitive bidding. By using a novel framework for selecting sourcing strategy in FM services, the buyers can make more rational sourcing decisions. en
dc.description.abstract Yleisen käsityksen mukaan kiinteistö- ja toimitilapalvelujen hankintojen suunnittelulla ja johtamisella voidaan vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan menestymiseen. On kuitenkin yllättävää, että vain harva organisaatio on kehittänyt suunnitelmallisesti omia hankintastrategioita tai harva tutkimus keskittynyt kiinteistö- ja toimitilapalvelujen hankintastrategioihin. Teoreettisten viitekehysten puute voi olla yksi syy, että hankintojen strateginen suunnittelua on unohdettu kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa. Väitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja viidestä julkaistusta artikkelista. Tutkimus tuo esille ne päätöksenteon osakokonaisuudet, jotka ovat olennaisia kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palvelujen hankintastrategian kehittämisessä. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erilaiset hankintapäätökset ja vaihtoehtoiset valinnat kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palvelujen hankintastrategian kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksessa tunnistetaan perusteita hankintastrategiassa tehdyille valinnoille sekä käydään läpi kiinteistö- ja toimitilapalvelujen markkinoiden vaikutuksia hankintapäätöksiin. Aluksi tässä tutkimuksessa kehitettiin teoreettinen viitekehys kiinteistö- ja toimitilapalvelujen hankintastrategialle kirjallisuuskatsauksen avulla. Viitekehyksen hyödynnettiin tapaustutkimuksessa hankintastrategioiden tarkastelussa neljässä organisaatiossa. Tapaustutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, avoimella kyselyllä sekä ryhmähaastatteluin. Myöhemmin tapaustutkimuksen aineistoa täydennettiin kyselyn avulla keräämällä markkinatietoa suomalaisilta kiinteistö- ja toimitilapalveluyrityksiltä. Markkinatiedon keräämisen tavoitteena oli tuottaa lisätietoa viitekehyksessä esitettyihin hankintapäätöksiin ja valintoihin markkinoiden näkökulmasta. Tämä väitöskirja osoittaa, että todellisuudessa hankintastrategiat kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluissa muodostuu erilaisista osapäätöksistä ja valinnoista. Valinnat eivät kuitenkaan ole aiotun suunnitelmalista, vaan toteutuva toimintamalli on toisistaan osittain irrallisten päätösten tulosta. Erityisesti nousee esiin ulkoisen toimintaympäristön vaikutukset hankintamallin valintaan. Tutkimuksessa ehdotetaan, että hankintaorganisaatiot voisivat käytännössä hyödyntää tutkimuksen viitekehystä tehdessään kiinteistö- ja toimitilapalvelujen hankinnan ratkaisuja. Lisäksi voidaan suositella, että hankintaorganisaatioiden tulisi tehdä hankintasuunnitelma ja palvelumarkkinoiden kartoitus jo ennen palveluiden varsinaista kilpailutusta. fi
dc.format.extent 81, [70]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology Construction Economics and Management research reports. A en
dc.relation.ispartofseries 9 en
dc.relation.haspart Ventovuori, T., Lehtonen, T., Salonen, A. and Nenonen, S. (2007), A review and classification of academic research in facilities management, Facilities, Vol. 25, No. 5/6, pp. 227-237.
dc.relation.haspart Ventovuori, T. (2006), Elements of sourcing strategies in FM services – a multiple case study, International Journal of Strategic Property Management, Vol. 10, No. 2, pp. 249-267.
dc.relation.haspart Ventovuori, T. (2005), To group sites or not to group- The challenge of facility service procurement, Proceedings of the 14th IPSERA Conference, 20-23 March 2005, Archamps, France, pp. 1085-1096.
dc.relation.haspart Ventovuori, T. and Lehtonen, T. (2006), Alternative models for the management of FM services: An empirical investigation, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 8, No. 2, pp. 73-90.
dc.relation.haspart Ventovuori, T. (2007), Analysis of supply models and FM service market trends in Finland – implications on sourcing decision-making, Journal of Facilities Management, Vol. 5, No. 1, pp. 37-48.
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Economics en
dc.title Elements of sourcing strategy in facilites management services : decision categories and choices en
dc.title Hankintastrategien osakokonaisuudet kiinteistö- ja toimitilapalveluissa – päätöksenteon kategoriat ja valinnat fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Civil and Environmental Engineering en
dc.contributor.department Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto fi
dc.subject.keyword sourcing strategy en
dc.subject.keyword purchasing decisions en
dc.subject.keyword facilities management services en
dc.subject.keyword case study en
dc.subject.keyword hankintastrategia fi
dc.subject.keyword hankintapäätös fi
dc.subject.keyword kiinteistö- ja toimitilapalvelut fi
dc.subject.keyword tapaustutkimus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010849
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Laboratory of Construction Economics and Management en
dc.contributor.lab Rakentamistalouden laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse